Prosba o 2% z dane: prosba.doc
Dokument #1 : Vyhlasenie 1.pdf
Dokument #2 : Vyhlasenie 2.pdf
Dokument #3 : Vyhlasenie 3.pdf