Exkurzia v lužných lesoch (7.5.2014)
Dňa 7.5. 2014 sme využili ponuku z Inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE a absolvovali sme so študentmi z kolégia Zelenej školy SSUŠAT exkurziu na Sihoť, konkrétne do Bratislavských luhov.
Bratislavské luhy na Sihoti boli v roku 2000 zaradené do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - Natura 2000. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie.
Pred absolvovaním samotnej exkurzie nám Inštitút aplikovanej ekológie – DAPHNE vybavil špeciálne povolenie na vstup do lužných lesov na Sihoti, aby študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT spoznali aj tento biotop a uvedomili si nutnosť jeho ochrany. Totiž, živé organizmy lužných lesov bývajú obyčajne na iných miestach ohrozované nadmerným rúbaním , čiernymi skládkami, odpadkami, nezodpovednými motoristami a rekreantmi...
Dvojhodinovou exkurziou nás sprevádzal skúsený sprievodca, ktorý okrem výkladu ochotne odpovedal aj na otázky študentov. Tí tam nadobudli nové vizuálne poznatky nielen z teoretickej biológie, ale zároveň si ako študenti umeleckej školy obohatili aj svoje estetické cítenie, čím získali nové umelecké inšpirácie pre ďalší vyučovací predmet - výtvarné biologické aplikácie. Výhodou bolo, že väčšina študentov z kolégia Zelenej školy SSUŠAT študuje na našej škole odbor fotografický dizajn, a tak spolu s vyučujúcou fotografického dizajnu, Mgr. art. Denisou Slávovou, zachytili priebeh exkurzie aj prostredníctvom fotografických záberov.
Lužné lesy 2014 Lužné lesy 2014 Lužné lesy 2014
Lužné lesy 2014 Lužné lesy 2014 Lužné lesy 2014
Lužné lesy 2014 Lužné lesy 2014 Lužné lesy 2014