VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA O PITÍ VODY ZO ŠKOLSKÉHO VODOVODU
Pri vyhodnocovaní dotazníka je v prvom rade potrebné naznačiť niekoľko faktografických dát:
Zber údajov od respondentov sa uskutočnil v mesiacoch október až december - v závislosti od času triedneho pedagóga príslušnej triedy (Ešte raz patrí veľká vďaka všetkým respondentom.)
Na testovaní sa zúčastnilo 116 osôb z čoho bolo 60 žien a 56 mužov. V tomto počte bolo zahrnutých 21 zamestnancov školy. Podrobnejšie počty, ako odpovedali jednotliví respondenti, sú uvedené v priloženej Excel – tabuľke.

Vyhodnotenie:
* (nezvolili sme úmorné podrobné štatistické vyhodnocovanie, takže skúsime vypichnúť len to najpodstatnejšie a údaje, ktoré nás zaujali):

Najdôležitejšou bola otázka číslo 9, podľa ktorej pije v škole vodu z vodovodu 50% z opýtaných, z toho 57% mužov a 43% žien.

Na otázky číslo 1 a 2, kde sme sa pýtali, akým spôsobom saturujú svoj pitný režim respondenti vyšli nasledovné výsledky:
DRUH NÁPOJAKOĽKO PERCENT OPÝTANÝCH PIJE DANÝ NÁPOJ KOĽKO PERCENT RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV OPÝTANÝCH PIJE DANÝ NÁPOJ NAŠA POZNÁMKA
Minerálna voda47%61%Tu možno hodnotiť pitie minerálnej vody, ako istý konzervatívny spôsob saturovania vlastný skôr členom rodiny
Voda so sirupom25%32%___
Čaj52%57%___
Rôzne sladené vody27%31%___
Džús37%34%___
Voda z vodovodu62%62%Na margo tohto výsledku možno poukázať na rozdiel, 72 respondentov napísalo v prvej otázke že pije vodu z vodovodu, avšak v škole ju pije iba 58 respondentov. Tento rozdiel môže súvisieť s istou nedôverou časti respondentov k pitiu vody v škole.

Možno s týmto faktom súvisia aj odpovede na otázku číslo 11, v ktorej len 72 %respondentov si myslí, že voda v škole je pitná a ostatok, že sa jedná o vodu závadnú alebo len úžitkovú. A toto je naozaj alarmujúce, keďže počet sa blíži až k 30%. Tu si treba uvedomiť, že ak by v škole nebola pitná voda, škola by nedostala ani povolenie od hygienikov - tento fakt vyplýva z legislatívy. Z tejto otázky možno prejsť na otázku číslo 12, kde respondenti, ktorí ešte vodu nepijú, odpovedajú, za akých podmienok by ju pili (je nutné povedať, že percentá sme získavali tak, že sme nominálne počty delili počtom ľudí, ktorí vodu v škole nepijú).
ZA AKÝCH PODMIENOK BY ZAČALI OPÝTANÍ PIŤ VODU ZO ŠKOLSKÉHO VODOVODUPOČET %
Rozbor vody:68%
Prednáška lekára:14%
Osobný príklad:19%
Voda nalievaná z nádoby s filtrom:42%
V žiadnom prípade nebude piť vodu z vodovodu:22%

Tu treba poznamenať, že tak ako aj v niektorých iných otázkach respondenti mohli vyplniť aj viac možností, preto súčet percent nedáva 100%
V kategórii zaujímavostí možno porovnať odpovede na otázky 6, 7, 8 s výsledkami 1. otázky:
- 6. otázka: O negatívnom pôsobení sladených vôd vie 96% respondentov.
- 7. otázka: O prítomnosti konzervantov a farbív aj v 100% džúsoch vie 93% respondentov.
- 8. otázka: O riziku vytvorenia obličkových kameňov z dlhodobého pitia minerálnych vôd vie 62% respondentov. Toto relatívne nízke percento respondentov, oproti predošlým dvom otázkam, pravdepodobne súvisí s veľkým množstvom reklám na minerálne vody v médiách.
Istým prekvapením pre nás bol fakt, že k 10. otázke sa prakticky plnohodnotne vyjadrili iba zamestnanci, z tohto dôvodu sme ju ani nehodnotili. Ostatné nespomenuté otázky „ vyšli“ v súlade s predpokladanými výsledkami, a preto sa o nich nezmieňujeme.
Členovia kolégia predpokladajú, že na základe zistených údajov sa im podarí splniť cieľ, aby o 10 % osôb viac, teda 60% osôb pôsobiacich na škole, saturovalo svoj pitný režim prostredníctvom pitia vody zo školského vodovodu. S tým, či je tento cieľ príliš konzervatívny, možno polemizovať aj pod prizmou údajov o žiakoch v budúcom školskom roku. Po štyroch rokoch budeme otvárať dve prvé triedy a prídu aj noví pomaturitní študenti. Taktiež odídu aj štvrtáci, ktorí boli súčasťou vyhodnocovaného dotazníka. A tak naša práca v rámci ZELENEJ ŠKOLY bude pracovať s masou ľudí, ktorí sú pre nás zatiaľ veľkým otáznikom.