Mgr. Monika Vodičková – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Zuzana Hubáčová – anglický jazyk
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
Mgr. Zuzana Kubešová – anglický jazyk
Mgr. Peter Slamka – anglický jazyk
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Ing. arch. Jaroslav Baran - klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax
Mgr. art. Tomáš Danay – počítačová animácia a prax, informatika
Ján Drobný – počítačová animácia a prax (3Ds MAX, Motion Capture)
Ing. Štefan Kováčik – počítačová animácia a prax, Motion Capture
Mgr. Veronika Máteová – informatika, počítačová grafika a prax (InDesign), videotvorba
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. art. Mgr. Dušan Blahút, PhD. - počítačová animácia a prax
Mgr. art. Štefan Kubovič – navrhovanie a typografia, teória dizajnu
Mgr. Matúš Blšťák - klasická animácia a prax, počítačová grafika a prax, dramat. a scen., dejiny anim. filmu
Mgr. art. Lukáš Freytag - figurálne kreslenie
Mgr. Lucia Halimovič - počítačová grafika a prax
Mgr. Marián Paliatka - telesná a športová výchova