Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia


9. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť študentov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Ekonomika – osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.

3. Dejiny animovaného filmu – oboznámenie s historickým a súčasným obrazom animovaného filmu u nás a vo svete.
Cieľom predmetu je rozvíjanie kultúrneho vedomia, umeleckého cítenia a pochopenia animovaného filmu ako formy umenia a ako zdroja vlastnej tvorby v dejinných súvislostiach.

4. Klasická animácia a prax – ovládanie základov animovanej tvorby, vyjadrenie pohybu v čase a v priestore, vytvorenie samostatnej filmovej práce
V predmete si študenti osvojujú znalosti ovládania základnej hmoty jednotlivých predmetov v priestore a čase z hľadiska princípov animácie využitej pri animácii pohybu postavy, základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu, súčinnosť medzi ručnou zručnosťou a technickou vyspelosťou. Osvojujú si znalosti z oblasti spracovania a spôsobu animácie, činnosti, ktoré im umožňujú overovať si teoretické vedomosti, používať pracovné postupy a podmienky jednotlivých čiastkových prác. Rozvíjajú výtvarné zručnosti, poznávajú existujúce súvislosti a vlastnou samostatnou prácou realizujú svoje návrhy v klasickej animácii. Výsledkom je realizácia vlastného autorského filmu.
Na štúdium klasickej animácie plynulo nadväzuje počítačová animácia. Do štúdia sú včlenené základy perspektívy, ktoré sú potrebné pri zvládnutí animovanej tvorby a prispievajú k upevňovaniu priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu. Súčasťou výučby je aj zvládnutie animačného programu CTP a Anime studio.

5. Počítačová animácia a prax – intenzívna práca s technológiou Motion Capture dodanou svetoznámou britskou firmou Vicon. Ovládanie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D studio Max, Combustion, Adobe After Effects,Toon Boon a pomocou nich realizovanie zadaných úloh a vlastných animácií.
Cieľom predmetu je pochopiť prácu vo virtuálnom trojrozmernom priestore, určiť možnosti a parametre práce, osvojiť si modelovanie v programe 3D Studio MAX, postupne prejsť od jednoduchších variantov po zložité a komplexné modely, osvojiť si jednotlivé oblasti práce s textúrami, ich tvorbu, editáciu, modifikáciu a aplikáciu na jednotlivé geometrie, osvojiť si prácu s osvetlením a aplikáciou svetelných zdrojov v 3D scénach a prejsť všetkými tvorivými fázami procesu tvorby 3D animovaného filmu.
Vzhľadom na to, že postup animácie je spojený s rôznymi technickými problémami, pre ich pochopenie študenti riešia paralelne spoločné cvičenia na zadanú tému od vytvorenia scény, modelovania predmetov, architektúry, postáv, cez tvorbu materiálov a ich mapovanie na objekty, osvetlenie scény, animáciu až po výsledný „rendering “ a postprodukciu v počítačovom programe Combustion.

6. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

7. Výtvarná a typografická príprava – rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

8. Modelovanie – rozvíjanie reálneho priestorového vnímania v nadväznosti na spôsob narábania s materiálom – hmotou. Základným materiálom je hlina, ktorej tvárnosť inšpiruje a obohacuje tvorivý proces po formálnej i obsahovej stránke.
Cieľom predmetu je aby študenti získali základné znalosti realistickej modelácie, anatómie tvarov a priestorového vyjadrenia, ovládali postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, uplatňovali vzťah medzi výtvarným riešením konkrétnej úlohy s technologickými postupmi a technikami používanými v rámci študovaného odboru, ovládali špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách rastlinných, živočíšnych a abstraktných motívov s vystihnutím charakteristiky tvaru a štruktúry.

9. Dramaturgia a scenáristika – oboznámenie sa so základnými výrazovými prostriedkami kinematografického diela a dôraz sa kladie aj na tvorbu písaného slova. Cielene sa rozvíjajú schopnosti tvoriť jednak literárne a zároveň preniesť svoje predstavy aj do multimediálneho diela.
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi filmovej a TV estetiky a kompozície (dramaturgie) audiovizuálnych médií. Na základe systému skladby v jednotlivých žánroch filmovej a TV tvorby sa oboznámia s metódami a pracovnými postupmi dramaturga, režiséra a kameramana, osvoja si praktickú aplikáciu teoretických poznatkov v tvorbe dramatických diel.
Dôležitým aspektom je literárna príprava k tvorbe nielen samotného scenára osvojením si jeho jednotlivých etáp (foriem) ale aj praktické osvojenie si najpoužívanejších žánrov v súčasnej žurnalistike.Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001