Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia


9. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť žiakov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú žiakom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby žiak pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Manažment a marketing v masmédiách - pochopenie základných pojmov marketingu a manažmentu a ich významu v trhovom prostredí. Žiak na predmete nadobúda široké poznatky z teórie i praxe masových a nových médií, ich riadenia, marketingovej komunikácie a distribúcie prostredníctvom moderných technológii. Osvojuje si organizačné a administratívne postupy, ktoré sa uplatňujú v rôznych mediálnych inštitúciách. Predmet má interdisciplinárny charakter a kombinuje znalosti ekonomického, spoločenského a umeleckého charakteru. Zameriava sa nielen na tradičné printové a elektronické médiá, ale aj nové médiá, digitálne médiá a multimédiá.

3. Masmediálne právo a etika - oboznámenie sa so základnými zásadami a pojmami autorského práva a autorského zákona v oblasti masmédií, objasnenie podmienok použitia autorských diel a iných predmetov ochrany podľa autorského zákona v praxi pri tvorbe nových audiovizuálnych diel, základný výklad práv súvisiacich s autorským právom a postupy pri získavaní licencií na použitie diel alebo iných predmetov z oblasti duševného vlastníctva v SR a v Európe. Predmet tak isto oboznámi žiakov s nevyhnutnými etickými postupmi potrebnými pre orientáciu na trhu s médiami.

4. Ekonomika - osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.

5. Dejiny filmu, rozhlasu a televízie – oboznámenie sa s históriou a súčasnosťou kinematografie, televízie a rozhlasu.
Cieľom predmetu je poskytnúť nielen základné poznatky z dejín a estetiky filmového, televízneho a rozhlasového diela, ale pripraviť ho cez vnímanie svetových diel tohto žánru aj na vlastnú praktickú tvorbu.

6. Dramaturgia a scenáristika - oboznámenie sa so základnými výrazovými prostriedkami kinematografického diela a dôraz sa kladie aj na tvorbu písaného slova. Cielene sa rozvíjajú schopnosti tvoriť jednak literárne a zároveň preniesť svoje predstavy aj do multimediálneho diela.
Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so základmi filmovej a TV estetiky a kompozície (dramaturgie) audiovizuálnych médií. Na základe systému skladby v jednotlivých žánroch filmovej a TV tvorby sa oboznámia s metódami a pracovnými postupmi dramaturga, režiséra a kameramana, osvoja si praktickú aplikáciu teoretických poznatkov v tvorbe dramatických diel.
Dôležitým aspektom je literárna príprava k tvorbe nielen samotného scenára osvojením si jeho jednotlivých etáp (foriem) ale aj praktické osvojenie si najpoužívanejších žánrov v súčasnej žurnalistike.

7. Projekcie a rozbory – orientovanie sa v základných otázkach audiovizuálnej tvorby, aplikovanie analýzy na konkrétnych príkladoch, rozvíjanie tvorivosti a naučenie sa používať správnu odbornú terminológiu.
Predmet poskytne žiakom súbor informácií o všetkých základných teoretických otázkach a problémoch audiovizuálnej tvorby, s ktorými sa budú počas štúdia a neskôr v odbornej praxi stretávať. Ďalej ich teoreticky odborne pripraví tak, aby sa počas štúdia boli schopní orientovať v teoreticko-tvorivých i praktických otázkach audiovizuálnej tvorby a výroby, ukáže im, ako majú „vedieť, vidieť“ a to za pomoci príkladov z dejín svetovej i slovenskej kinematografie a televíznej tvorby.

8. Výtvarná a typografická príprava - rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

9. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

10. Obrazová tvorba - získanie vedomostí a zručnosti v technológii výroby filmových a televíznych programov, oboznámiť žiaka s prezentáciou filmových a televíznych programov, získať základné poznatky o spracovaní prevzatých cudzojazyčných programov. Charakter výučby je daný prevahou teórie, ale je nutné pomocou domácich úloh rozvíjať praktické znalosti.
Cieľom predmetu je objasniť tvorivé a realizačné aspekty výroby, spracovanie všetkých hlavných druhov audiovizuálnych programov a diel. Žiak je oboznamovaný s poznatkami aktualizovanými súčasnému stupňu vývoja technologii, foriem, žánrov a ich zvládnutia v tvorivom procese. Dôraz sa kladie najmä na fázu realizačnú a na fázu postprodukčnú - strihovú. Výklad sa sústreďuje na funkciu a použitie súčasnej audiovizuálnej techniky nevyhnutnej pre realizáciu tvorivých zámerov, na charakteristiku práce jednotlivých tvorivých profesií a s tým spojené tvorivé problémy.
Obsahom štandardu sú len tie žánre a typy programov, ktoré sú pre jednotlivé audiovizuálne médiá charakteristické. Filmová tvorba je zameraná na hraný film a na filmovú skladbu. Televízna tvorba je orientovaná najmä na inscenované programy a programy spravodajské. Tieto znalosti sa ďalej rozvíjajú v ateliéri audiovizuálnej tvorby a techniky.

11. Zvuková tvorba - ovládanie všetkých postupov tvorby zvuku, od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznanie možnosti počítačového spracovania zvuku ich aplikáciu na konkrétne diela. Žiaci sú oboznamovaní so všetkými technickými systémami a zariadeniami na zvukových a rozhlasových pracoviskách a so všetkými základnými technologickými operáciami a tvorivými postupmi pri vzniku všetkých zvukových záznamov, nahrávok pri rozhlasovej práci, ozvučovaní filmových a televíznych diel.
Cieľom predmetu je zoznámenie sa s princípmi funkcie a činnosti hlavných častí elektroakustického reťazca, získanie teoretických znalostí základných tvorivých postupov potrebných pre prácu vo zvukových štúdiách a na rozhlasových pracoviskách a k získaniu zručnosti v ovládaní základných prvkov zvukového reťazca.
Ďalej je cieľom predmetu preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby, so zámerom podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania audiovizuálneho diela. Žiaci si osvojujú tvorivé a technické postupy realizácie zvuku vo filmovej a TV tvorbe, špecifiká zvukovej skladby v tejto tvorbe, ďalej tvorivé a technické postupy pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

12. Počítačová grafika a prax – ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie žiakov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a žiaci sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

13. Ateliér fotografickej tvorby – uplatnenie tvorivých kritérií v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno - úžitkovej fotografie. Cieľom predmetu je osvojenie si samostatného kreatívneho prístupu k riešeniu daných tém zručnosti v praktickej oblasti, teoretické a praktické zvládnutie realizačného procesu zadanej úlohy, osvojenie si práce s digitálnou fotografiou a osvetlovacou technikou pri práci vo fotografickom ateliéri, pochopenie základných elementárnych atribútov, ako je kompozícia a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu fotografického obrazu. V predmete sa témy zadávajú postupne od menej náročných po náročnejšie, aby sa žiak oboznámil so všetkými aspektmi fotografickej tvorby. Cez denné svetlo a prácu v exteriéry plynule prechádzajú a oboznamujú sa s prostredím a situáciami, ktoré vznikajú v ateliéri. Využívanie ateliérových svetiel je nevyhnutná pre dokonalé zvládnutie toho, čo fotografia poskytuje. Postprodukcia je samozrejme súčasťou dnešnej fotografickej tvorby. žiaci pracujú s počítačom pre potrebnú grafickú úpravu v zadaných témach.

14. Ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky - upevňovanie čiastkových vedomostí získaných na iných vyučovacích predmetoch v rámci obrazovej a zvukovej tvorby a ich syntéza a aplikácia na praktických zadaniach. Žiak prostredníctvom cvičení a zadaní absolvuje komplexný proces výroby audiovizuálneho diela od prípravnej fázy, cez samotné nakrúcanie až po postprodukciu a finalizáciu. Žiaci sa oboznámia so špecifickými potrebami rôznych spracovaní obrazu a zvuku v dokumentárnej, hranej tvorbe aj televíznej publicistike. Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými audiovizuálnymi technickými a zariadeniami v praxi, naučiť sa pracovať s technológiami na spracovanie obrazu aj zvuku a s prostriedkami ich prepojenie do jedného celku. Predmet žiakom poskytuje primeraný teoretický základ a zručnosti potrebné pri snímaní, zázname, spracovaní a reprodukcii obrazu a zvuku.Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001