Mgr.Jana Šifrová – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Robert Barok – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska náuka
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
Mgr. Adam Frank – anglický jazyk
Mgr. Peter Slamka – anglický jazyk
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Mgr. art. Matúš Zajac – fotograf. tvorba a prax, vývoj a dejiny fotografie
Mgr. art. Katarína Lazárová - fotograf. tvorba a prax
Ing. arch. Jaroslav Baran - videotvorba
Mgr. art. Simona Hojsíková – počítačová grafika a prax (InDesign)
Mgr. art. Lukáš Freytag – figurálne kreslenie
Ing. arch. Jaroslav Baran - videotvorba
Mgr. Lucia Halimovič – počítačová grafika a prax
Mgr.art. Ivana Svetkovská – počítačová grafika a prax(InDesign)
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie
Mgr. art. Martin Král – počítačová grafika a prax (Photoshop)
Mgr. art. Daniela Schredlová – výtvarný ateliér
Mgr. Staša Samoukovič – výtvarná príprava, výtvarný ateliér
PaeDr. Ľubica Ondrejová - telesná a športová výchova
Mgr. Marián Paliatka - telesná a športová výchova
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova