Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia


9. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť študentov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Ekonomika – osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.


3. Vývoj a dejiny fotografie – východisková teoretická základňa pre študentov fotografie, ktorá dopĺňa praktickú časť ich výučby, poskytuje náhľad do vývoja a histórie fotografického média a zároveň tvorí prierez tvorbou najvýznamnejších svetových a slovenských fotografov z minulosti, ale aj súčasnosti. Cieľom predmetu vývoj a dejiny fotografie je zvládnutie historického pozadia dejín fotografie ako média, ktoré sa do svojej súčasnej podoby vyvíjalo dlhé desaťročia, ovládanie základných faktorov, ktoré vynález fotografie ovplyvnili, ako aj postupný vývoj fotografického prístroja a procesov vyvolávania fotografie, orientácia vo svete fotografie, jej hlavných predstaviteľoch a rozdielnych smeroch a štýloch, ktoré počas vývoja vznikli a navzájom sa ovplyvňovali. Študent získa nielen prehľad, ale aj pochopí, že rôznorodosť dejín fotografie môže využiť aj vo svojej vlastnej tvorbe a hľadaní vlastného fotografického výrazu.

4. Fotografická tvorba a prax – uplatnenie tvorivých kritérií v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno - úžitkovej fotografie. Cieľom predmetu je osvojenie si samostatného kreatívneho prístupu k riešeniu daných tém zručnosti v praktickej oblasti, teoretické a praktické zvládnutie realizačného procesu zadanej úlohy, osvojenie si práce s digitálnou fotografiou a osvetlovacou technikou pri práci vo fotografickom ateliéri, pochopenie základných elementárnych atribútov, ako je kompozícia a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu fotografického obrazu. V predmete sa témy zadávajú postupne od menej náročných po náročnejšie, aby sa žiak oboznámil so všetkými aspektmi fotografickej tvorby. Cez denné svetlo a prácu v exteriéry plynule prechádzajú a oboznamujú sa s prostredím a situáciami, ktoré vznikajú v ateliéri. Využívanie ateliérových svetiel je nevyhnutná pre dokonalé zvládnutie toho, čo fotografia poskytuje. Postprodukcia je samozrejme súčasťou dnešnej fotografickej tvorby. Študenti pracujú s počítačom pre potrebnú grafickú úpravu v zadaných témach. Ďalšou úlohou daných cvičení a tém je nájsť silné stránky v tvorbe jednotlivých žiakov, ktoré by bolo možné vo vyšších ročníkoch rozvíjať. Aby tí ktorí viac inklinujú k reportážnej, či dokumentárnej fotografii, mali možnosť výberu z tém v tejto fotografickej disciplíne. Žiaci, ktorí preferujú prácu v ateliéri, a tým teda štylizovanú fotografiu, mali možnosť pracovať predovšetkým v oblasti reklamnej a výtvarnej fotografie. V neposlednom rade budú cvičenia zamerané aj na vysokú technickú a tvorivú úroveň. ŠtudentI sa v predmete pripravujú nielen po stránke teoretickej, ale aj praktickej tak, aby bez problémov zvládali používanie moderných fotografických prístrojov i prácu s halogénovými ateliérovými zábleskovými svietidlami. V neposlednom rade, aby ich znalosti boli primerané v oblasti exponometrie (práca s flashmetrom, expozimetrom...). Po absolvovaní cvičení by mali byť študenti schopní samostatne komponovať obraz už v hľadáčiku prístroja, ako aj pohotovo reagovať pri fotografovaní rôznych výnimočných udalostí.

5. Počítačová grafika a prax – ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie študentov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a študenti sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

6. Výtvarná a typografická príprava – rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

7. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

8. Videotvorba –osvojenie si práce s obrazom, zvukom a tak isto aj strihom a postprodukciou audio-vizuálneho diela. Osvojenie si tvorivého procesu písania námetu, scenára a následnej realizácie výsledného diela pomocou dostupných technológií a softvéru. Poskytnutie základov audiovizuálnej tvorby, náuky o prvkoch filmovej reči a ich uplatnení a funkcii v samotnom diele. Cieľom predmetu je vytvorenie plnohodnotného scenára a storyboardu, podľa ktorého bude študent schopný natočiť krátkometrážny film, ovládanie základných prvky filmovej reči, interpunkcie a ich funkcie vo filmovom diele, ako aj v žurnalistických žánroch, zvládnutie základných postprodukčných metód strihu, ich teoretického základu a praktického využitia pri tvorbe audiovizuálneho diela.


Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001