Uplatnenie absolventov grafickeho dizajnu v praxi


Absolventi grafického dizajnu SSUŠAT dokážu vďaka praktickým znalostiam grafických softvérov v spojení s teoretickými vedomosťami princípov kompozície a výtvarného cítenia schopní realizovať grafické návrhy od idei, až po konečné zhotovenie hmotných produktov. Dokážu spracovať rôzne mediálne produkty a propagačné materiály od tvorby loga, všetkých druhov publikácii, tvorbu firemného dizajnu až po komplexné reklamné kampane.
Absolventi sa uplatňujú predovšetkým v grafických štúdiách a reklamných agentúrach. Mnohí si zakladajú vlastné prosperujúce firmy, realizujú reklamné kampane známym slovenským i zahraničným firmám. Niektorí absolventi pokračujú v štúdiu ďalej na vysokých školách. Keďže štúdium obsahuje aj výtvarnú prípravu, mnohí absolventi sa venujú tvorbe ilustrácii či vlastnej autorskej tvorbe. Štúdium má presah do oblasti fotografie, filmu a multimédii. Veľký dôraz sa kladie na kreativitu a výtvarné cítenie absolventov, ktoré je uplatniteľné v rôznych sférach profesionálneho života. Pozitívny vzťah ku kultúre a orientácia v umení indikuje možnosti zamestnania sa v managemente kultúry, organizovaní festivalov, v distribúcii a mediálnom marketingu.