SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ANIMOVANEJ TVORBY
ŠKOLA 3. TISÍCROČIA

   
zelena skola
Informácie o strednéj umeleckej škole Galéria školských prác Projekty EÚ Animofest Multifunkčná športová hala Multifunkčná športová hala - Stredná umelecká škola Slovenká verzia English version

Úvod
pedagogovia
Štúdium
Prijímacie pohovory
Aktivity
Časopis
Stredisko odbornej praxe
Stredisko záujmovej činnosti
Kontakt
Facebook
Vedenie SSUŠ animovanej tvorby
 
Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a GR SSUŠ animovanej tvorby
Absolventka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, aprobácia Slovenský jazyk a Výtvarná výchova, s viac ako 30 ročnou pedagogickou, metodickou, riadiacou a výtvarnou praxou, posledná výstava 12.12. 2000 "Kráľovi pokoja a lásky" v galérii Blumentál, zriaďovateľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Bratislava, autorka študijného programu (r.2001) 8259 6 ANIMOVANÁ TVORBA a spoluautorka (r.2004) 8296 6 GRAFICKÝ DIZAJN, zakladateľka prvých multimediálnych učebníc na Slovensku - Počítačovej animácie, Počítačovej grafiky a Dejín výtvarnej kultúry. Zakladateľka študijného programu Univerzita animovanej tvorby (UAT) - kurzov klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR pod číslom 1120, ktoré sa realizovali prvýkrát na Slovensku od januára 1997, zakladateľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST, Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT GRAPHIC, Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl UAT PHOTO. Zakladateľka a spoluautorka projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií, ktorý pozostáva z dvoch študijných programov - Animovaná tvorba a multimédiá a Grafický dizajn.
"Najvyššiu kvalitu vzdelania tejto školy zabezpečuje dobré spracovanie študijných programov, pedagógovia, odborníci z praxe a špičkové materiálno-technické SW a HW vybavenie."
akad. mal. Ľudmila Pavolová
Zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety
Po skončení vysokej školy výtvarných umení dlhodobo pôsobila ako animátorka a výtvarníčka v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba, kde sa podieľala na realizácii animovaných filmov a seriálov pre STV. Spolupracovala so štúdiom Bratři v třiku Praha-Barandov. Získala viacero ocenení, napr. Čestné uznanie na Filmovom festivale v Zlíne za animáciu a výtvarné návrhy vo filme Domáca úloha, za animáciu vo filme Údel, ktorý dostal Strieborného medveďa v Berlíne a Zlatú mušľu v Indii atď. Svojou tvorbou v oblasti animovaného filmu garantuje výučbu študijného odboru animovaná tvorba.
Mgr. Katarína Heredošová
Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Mgr. Katarína Heredošová vyštudovala Univerzitu Komenského, odbor Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s odborom Estetika - Dejiny umenia. Počas štúdia bola štipendistkou Slovenskej televízie, neskôr sa venovala pedagogickej činnosti. Na našej škole pracuje ako zástupkyňa riaditeľky pre všeobecno-vzdelávacie predmety, vyučuje predmet slovenský jazyk a literatúra a zároveň je výchovnou poradkyňou. Absolvovala I. kvalifikačnú skúšku v oblasti Vyučovania rétoriky na stredných školách, akreditačné vzdelávanie v oblasti Tvorba učebných osnov a školského vzdelávacieho programu, používanie Interaktívnej talule v edukačnom procese, Tvorba prezentačných programov vo vyučovaní, Finančná gramotnosť, Metodika výučby Slovenského jazyka a literatúry na stredných školách v rámci nových pedagogických dokumentov, Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa. Absolvovala vzdelávanie v oblasti Tvorby didaktických testov, a Legislatíva a logistika maturitných skúšok.

Pedagogický zbor

 
Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. arch. Jaroslav Baran, bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov, Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku, a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Mgr. art Paulína Hoššová
Vyštudovala VŠVU Bratislava, odbor keramika na Katedre užitého umenia. Absolvovala štipendijný pobyt na Univerzite v Houston – Clear Lake v USA. Venuje sa kresbe, maľbe a soche. Vystavovala v galériách Poprad, Senici, Prešov, Trenčín a v Liptovskom Mikuláši. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava.
Mgr. art. Dana Schubert, ArtD., PhD.
Je absolventkou VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo. Počas štúdia absolvovala stáže v Anglicku na Academy of Education and Fine Art v Exeteri a v Čechách v Prahe na Akadémii výtvarných umení v odbore medaila, drobná plastika. V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU ako doktorka umenia ArtD. V roku 2013 doktorandské štúdium na PfUK ako doktorka filozofie PhD. Jej umeleckú tvorbu tvoria emotívne štylizácie s dôrazom na pohybovú aktivitu figúry a prírodné motívy. Absolvovala viacero kolektívnych i samostatných výstav doma i v zahraničí. Špecializuje sa na komornú bronzovú plastiku, reliéf a venuje sa aj olejomaľbe. Pedagogickú činnosť aplikuje niekoľko rokov vo forme výučby výtvarných disciplín. Na našej škole vyučuje predmety Modelovanie, Výtvarná príprava.
Ing. Karol Holubčík
Študoval na VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv sérii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, voľnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Mgr. Ján Mózer
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Univerzitná knižnica v Bratislave, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, SNM Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Elektráreň Tatranská galéria, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.


Mgr. art. Marek Gašpar Šafárik, ArtD.
Umenie vyštudoval na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave v odbore scénografia. Od roku 2002 sa v slobodnom povolaní angažuje ako scénický a kostýmový výtvarník pre film a divadlo. Spolupracoval na rôznych divadelných projektoch ako Lososy pre štúdio Tanca Banská Bystrica, Argolla 5 Element pre Južnú Kóreu, Abeceda zjedla teba pre Divadlo Ludus, Bratislava, Spiaca kráľovná pre Teatr Baj, Varšava, Poľsko, Dekameron pre Mestské divadlo Zlín, Vorvaň pre Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, THE LUNCH BOX pre Strigorg film studio, USA, Fidlikant na streche pre štátnu operu Banská Bystrica a mnoho iných. Po štúdiu vyučoval výtvarné umenie, scénografiu, priemyselný dizajn a videotvorbu aj na strednej umeleckej škole. Okrem iného pôsobí ako lektor pre učiteľov venujúcich sa detskému divadlu. U nás na škole je garantom odevného dizajnu a učí konštrukcie a modelovanie odevov, dejiny odievania a počítačovú grafiku.
Eleonóra Šafáriková
Po ukončení štúdií pokračovala v praxi v SND ako umelecká kostymérka. Venuje sa intenzívne umeleckému, historickému kostymérstvu. Jej práce sú známe a vyhľadávané u nás aj v zahraničí. Pravidelne pripravuje korunovačné kostýmy pre korunovačné slávnosti v Bratislave, pri historických rekonštrukciach Napoleonských bitiek v Slavkove, Waterloo a v Bratislave oblieka vojakov. Zúčastňuje sa honosných sprievodov na vinobraniach v Pezinku a v Modre, kde sa prezentujú nielen jej kostýmy, ale aj klienti z oboch miest v kostýmových kreáciách zhotovených v kostýmovom štúdiu Elijana. Jej kostýmy zdobia výstavné priestory Červeného Kameňa, Múzea v Modrom Kameni. Niektoré jej práce vystavovala v Paríži v rámci najlepších prác štátov Európskej únie. Na našej škole vyučuje odborný predmet Odevná tvorba a prax.
Mgr. art. Štefan Kubovič
Vyštudoval VŠVU Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzsko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Pôsobil 10 rokov v reklamných agentúrach. Venuje sa voľnej grafike, maľbe, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe. Vyučuje predmet Navrhovanie, Typografia a Estetika.
Mgr. Dušan Blahút PhD.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Mgr. art. Ján Slovák
Vyštudoval VŠMU Bratislava, odbor hraná réžia, doktorandské štúdium scénografie. Vyučuje predmety Počítačová animácia, Počítačová grafika. Realizoval krátke hrané, dokumentárne a hudobné filmy, spoluautorsky a réžijne spolupracoval na kultúrnej revue „Bratislavský Chodec“. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. V súčasnosti sa venuje 3D animácii so zameraním na tvorbu televíznych zvučiek, reklám a architektonických vizualizácií.

Štefan Martauz
Stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku. S animáciou začal už v stredoškolskom veku, ako veľmi úspešný filmový amatér. Venoval sa aj kreslenému humoru, ktorý aj vystavoval. Po nástupe do kolibského štúdia animovaných filmov, absolvoval študijnú stáž v tvorivej skupine svetoznámej zlínskej režisérky Hermíny Týrlovej. Ako animátor sa zúčastnil na tvorbe niekoľkých desiatok titulov. Mnohé z nich boli ocenené na domácich aj medzinárodných festivaloch: Zlín, Piešťany, Chicago, San Sebastiano, Panama a iné. Na FFD v Zlíne, obdržal osobnú Cenu za Animáciu. Niekoľko filmov vytvoril ako scenárista, výtvarník a režisér. Pripravoval aj animácie do viacerých reklám a hraných filmov. K jeho poslednej významnej tvorbe, patrí animácia trikovej časti úspešného celovečerného dokumentu, „Slepé lásky“. Ako jediný slovenský animátor bol vybraný do tvorivého týmu českého kultového režiséra Jiřího Bartu pre celovečernú hrano – bábkovú rozprávku v medzinárodnej koprodukcii „Na povale“. Svojou doterajšou tvorbou, garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet klasická animácia.
Ján Drobný
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní študijného programu - Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Absolvoval náročné školenie motion capture - druhý stupeň, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia 3D Studio MAX.

Mgr. Juraj Garaj
Absolvoval pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, aprobácia psychológia a výtvarná výchova. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ grafického dizajnu digitálnych médií. Neskôr pracoval ako špecialista online marketingu v telekomunikačnej spoločnosti. V praxi využíva aj poznatky svojho stredoškolského odboru, elektronické počítačové systémy. Na našej škole vyučuje počítačovú animáciu v programe Adobe Flash. Venuje sa maľbe a príležitostne keramickej tvorbe.

Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.
Študoval na Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Mgr. art. Denisa Slávová
Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Fotografie a nových médií. Vyučovala digitálnu fotografiu a reklamnú tvorbu na strednej umeleckej škole v Bratislave, v súčasnosti vyučuje fotografické predmety na našej škole, pričom vedie žiakov k technickému zvládnutiu digitálnej aj analógovej fotografie, nabáda k výtvarnému mysleniu a hľadaniu vlastného fotografického jazyka. Vystavovala na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Pracuje, žije a tvorí v Bratislave.
Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.
Je odborníkom v oblasti audiovízie a multimédií, vedúci Kabinetu videotvorby a fotografie na Ústave dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, autor mnohých publikácií a video–učebných pomôcok a spoluautor projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií. Na našej škole vyučuje predmet Dramaturgia a scenáristika. Je spoluautorom projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií.

Mgr. art. Jana Nováková
Po skončení Vysokej školy výtvarných umení Bratislava sa venovala voľnej a dizajnérskej tvorbe, prezentovala sa na výstavách v Galérii Médium, Galérii Frame, Galérii X a v Dome umenia Bratislava, zúčastnila sa dizajnérskych festivalov v Prahe a na medzinárodnom sympóziu dizajnérov v Lodźi. V súčasnosti sa aktívne venuje navrhovaniu grafického dizajnu, textilnému dizajnu a voľnej intermediálnej tvorbe. Študentov vedie k originálnemu výtvarnému vyjadreniu v oblasti vizuálnej komunikácie s dôrazom na kreatívnu myšlienku, pretože práve tá je podstatou kvalitného grafického dizajnu. V našej škole garantuje študijný odbor Grafický dizajn.
Mgr. art. Matej Vakula
Po absolvovaní Katedry multimédií a intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Massachusetts College of Art and Deign pôsobil ako pedagóg a asistent na tejto americkej škole. V súčasnosti pôsobí ako aktívny výtvarník a grafický dizajnér v slobodnom povolaní a zároveň aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení a Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby. Vystavoval v Slovenskom Národnom Múzeu, Galérii Cypriána Majerníka, threewalls gallery v Chicagu, Axiom Gallery v Bostone, Považskej galérii umenia v Žiline, Dome Umenia v Zlíne, ... Zameriava sa na internetové umenie, sociálne médiá, interaktivitu a umenie vo verejnom priestore. Na SSUŠAT učí počítačovú grafiku.
Ing. Kristián Németh
Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave študuje odbor intermédiá a multimédiá. Má za sebou prvé samostatné výstavy v galérii Soda v roku 2009 /Bratislava/ a v galérii Enter v roku 2012 /Bratislava/. Okrem Slovenska vystavoval aj v zahraničí /Česká republika, Maďarská republika, Rakúsko, Lotyšsko/. Pravidelne býva ocenený na filmovom festivale Azyl. V súčasnosti sa venuje štúdiu a voľnej tvorbe. U nás vyučuje Informatiku, Počítačovú grafiku a prax, ako aj Videotvorbu.
Martin Levinne
Martin Levinne študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Pracoval ako grafický dizajnér, art director v reklame a v médiách a ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdiá Miramax, Sony Pictures, Warner Bros, Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad v časopisoch Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v USA, v Japonsku i v Európe. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení. Je autorom cyklov Anjeli a Všetko je inak. Fotí čiernobiele aj farebné portréty, série, fotografie z ciest, Usporadúva individuálne workshopy, píše zaujímavé blogy a chystá vydanie svojich fotografií v knižnej podobe. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. Na našej škole učí fotografickú tvorbu a prax.
Mgr. Silvia Kramariková
Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyka literatúra. Počas svojej pedagogickej činnosti vykonávala funkciu uvádzajúceho učiteľa poskytujúceho pedagogicko-odbornú pomoc pre začínajúcich učiteľov, zároveň pracovala ako učiteľ – metodik pre študentov vysokých škôl počas ich študijnej pedagogickej praxe na školách. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách a v rámci projektu INFOVEK Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V ostatných rokoch sa venuje i lektorskej činnosti pre rôzne spoločnosti. Na našej škole vyučuje anglický jazyk.
Mgr. Zuzana Štochmalová
Na fakulte humanitnych a prirodnych vied vyštudovala aprobáciu anglický jazyk a literatúra – geografia. V rámci štúdia tlmočila na pedagogickej fakulte. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala študijné pobyty v Londýne. Absolvovala aktualizačné vzdelávania: Práca s interaktívnou tabuľou, Photoshop v práci učiteľa, Uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese, Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese a Podpora duševného zdravia v školskom prostredí. Na našej škole vyučuje predmet anglický jazyk. Zároveň pracuje na pozícii PR manažérky.
Mgr. Adela Vrbová
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyštudovala predmety slovenský jazyk a ruský jazyk. V rámci štúdia absolvovala dva študijné pobyty v Moskve na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina a štúdium ukončila aj certifikátom z Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Z predošlej pedagogickej praxe má osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne; Interaktívna tabuľa v práci učiteľa a Využívanie IKT v práci učiteľa. Na našej škole vyučuje predmety slovenský jazyk, občiansku náuku, etickú výchovu a biológiu. Zároveň spravuje školskú knižnicu a je koordinátorkou projektu Zelená škola.

Mgr. art. Erika Miklóšová
Vyštudovala VŠVU v Bratislave, Ateliér +- XXI prof. Daniel Fischer, Maľba a iné médiá. Počas štúdií absolvovala umeleckú stáž na École supérieure d´art et design v Saint Étienne vo Francúzsku a stáž na VŠMU v Bratislave, ateliér Scénografia a kostýmová tvorba, prof. Peter Čanecký. Pedagogické minimum ukončila v roku 2009, VŠVU, prof. Ladislav Čarný. Absolvovala umelecké rezidencie v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku. Okrem Slovenska a Českej republiky vystavovala v USA, New York, The Armory Show, The Wolta Show vo Švajčiarsku, Nemecku, Fínsku, Lotyšsku, Litve a Rusku. Bola finalistkou súťaže ESSL ART AWARD CEE 2011, súťaže VUB maľba roka 2012, 2011, 2010 a súťaže Cena za kresbu 2012, ktorú organizuje francúzska galéria Daniel et Charette v spolupráci s T-Gallery v Bratislave. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí, maľby má zastúpené v súkromných zahraničných a slovenských zbierkach. Na našej škole vyučuje dejiny výtvarnej kultúry a dejepis.
PhDr. Viera Suchomerová

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby - Počet návštev dnes: 123

Stredná umelecká škola
Stredné umelecké školy stredná umelecká škola Stredné umelecké školy Animovaná tvorba Grafický dizajn Grafický design Fotografický dizajn Fotografický design stredna umelecka skola stredne umelecke skoly