MATURITA 2018
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

EČ a PFIČ (písomná forma) – zabezpečuje MŠ SR, pozostáva z testov a písomnej prácee
Termín: 13. marec 2018
ÚFIČ (ústna forma) – zabezpečuje škola, pozostáva z 30 zadaní
Termín: 4. - 7. jún 2018

Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Jarmila Franková
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Monika Vodičková,

MATURITA 2018
ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B1 a B2

EČ a PFIČ (písomná forma) – zabezpečuje MŠ SR, pozostáva z testov a písomnej práce
Termín: 14. marca 2018
ÚFIČ (ústna forma) – zabezpečuje škola, pozostáva z 30 zadaní
Termín: 4. - 7. jún 2018

Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Priska Danilovová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a konzultanti: Mgr. Silvia Kramáriková, Mgr.Peter Slamka

MATURITA 2018
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Termín: 4. – 7. jún 2018

Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie:

Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém. Témy budú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa študijného odboru 8259 6 animovaná tvorba, 8296 6 grafický dizajn, 8297 6 fotografický a 8298 6 odevný dizajn v oblasti odborného vzdelania. V tomto smere je potrebné overiť úroveň osvojenia:
a) poznatkov o materiáloch, technologických procesoch, nástrojoch a zariadeniach potrebných v tomto odbore
b) znalosti odbornej terminológie na požadovanej úrovni a teoretických vedomostí v tomto odbore štúdia
c) schopnosti vykonať rozbor umeleckého diela na požadovanej úrovni
d) využívania odborných teoretických vedomostí v praktickom umeleckom výkone
e) schopnosti primeraným spôsobom zdôvodňovať svoje odborné názory
f) schopnosti pracovať s odborným materiálom a aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ANIMOVANÁ TVORBA bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny animovaného filmu
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, , Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. Matúš Blšťák
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. Matúš Blšťák

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore GRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Teória dizajnu
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. art. Štefan Kubovič
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. art. Štefan Kubovič

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Vývoj a dejiny fotografie
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr.art Matúš Zajac
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr.art Matúš Zajac

Teoretická časť odbornej zložky MS v odbore ODEVNÝ DIZAJN bude pozostávať z nasledujúcich profilujúcich predmetov:
Dejiny výtvarnej kultúry, Dejiny odievania
Konzultanti: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. art. Daniela Schredlová
Skúšajúci predmet. maturitnej komisie: Mgr. Ivana Korenková, Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. art. Daniela Schredlová

MATURITA 2018
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

MATURITNÁ PRÁCA JE MAJETKOM SSUŠAT, POUŽITIE NA INÉ ÚČELY MUSÍ MAŤ SÚHLAS VEDENIA ŠKOLY - ZRIAĎOVATEĽKA A GR Mgr. VIERA ZAVARČÍKOVÁ, RIADITEĽ Mgr. JÁN MÓZER!!!

PRI VŠETKÝCH MATURITNÝCH PRÁCACH SA MUSÍ DODRŽAŤ AUTORSKÝ ZÁKON (T.Z., ŽE SA NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE LOGÁ ANI NÁZVY EXISTUJÚCICH FIRIEM)!!!.


Termín: 22. – 25. máj 2018
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr.Ernest Fulmek
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Akad. mal. Iveta Miháliková

V praktickej časti odbornej zložky si žiaci vyberú tému v odbore, z ktorého budú maturovať.. Spracovanie tém musí byť zamerané na humanitu, ľudskú spolupatričnosť a porozumenie. Praktická časť má overiť úroveň osvojenia, aplikácie získaných odborných a teoretických poznatkov pri riešení praktických a odborných tém a zistiť pripravenosť žiaka používať ich pri činnostiach, na ktorých výkon sa pripravoval:
a) zvládnuť a využívať odborné schopnosti a vedomosti na prezentáciu vlastného, vyspelého a súčasne kultivovaného umeleckého prejavu, alebo vytvorenie vlastného umeleckého diela
b) preukázať nadobudnuté zručnosti pri invenčnom stvárnení umeleckého výkonu pre profesionálnu prax
c) dodržiavať zásady bezpečnosti práce, princípy ochrany životného prostredia a ekologické zásady

Konzultanti v odbore animovaná tvorba:
Ing. arch. Jaroslav Baran, Mgr. Matúš Blšťák, Mgr. Dušan Blahút PhD.
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore animovaná tvorba:
Ing. Karol Holubčík, Ing. arch. Jaroslav Baran
Konzultanti v odbore grafický dizajn:
Mgr. art. Štefan Kubovič, Mrg. art. Simona Hojsíková
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore grafický dizajn:
Mgr. art. Štefan Kubovič, Mrg. art. Simona Hojsíková
Konzultanti v odbore fotografický dizajn:
Mgr. Katarína Lazárová, Mgr. Mgr.art Matúš Zajac
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore fotografický dizajn:
Mgr. Katarína Lazárová, Mgr.art Matúš Zajac
Konzultanti v odbore odevný dizajn:
Eleonóra Šafáriková, Mgr. art. Daniela Schredlová
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore odevný dizajn:
Eleonóra Šafáriková, Mgr. art. Daniela Schredlová
Konzultanti v odbore obrazová a zvuková tvorba:
Mgr. art. Simona Vlkovič Schurdáková, Mgr. art. Peter Pokorný, Mgr. art. Robert Szaboó PhD.
Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v odbore obrazová a zvuková tvorba:
Mgr. art. Simona Vlkovič Schurdáková, Mgr. art. Peter Pokorný, Mgr. art. Robert Szaboó PhD.
MATURITA 2018
CHARAKTERISTIKA FORMÁTOV PRE MATURITNÉ PRÁCE V ODBORE ANIMOVANÁ TVORBA, GRAFICKÝ DIZAJN A FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Súborná charakteristika obrázkových a video súborov / formátov s podrobným zadefinovaním jednotlivých atribútov potrebných pre bezproblémové zdieľanie súborov a je tiež smerodajný pre exportovanie / rendering výsledných animácií či zostrihov.
 1. Obrázkové formáty
  1. Fotografie určené ako súčasť video zostrihu (napr. fotky na DVD nosiči)
    - akceptované formáty: jpg, tga, bmp
    - akceptované rozlíšenie: 720x576 bodov / pixelov alebo vyššie
  2. Logá
    - akceptované formáty: ai, cdr, eps
    - akceptované rozlíšenie: neudáva sa
 2. Video formáty
  1. Video na DVD nosiči
    - akceptované formáty: Full HD, .mov, Codec H264
    - akceptované rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov
    - akceptovaný framerate: 25 fps
  2. DV video (digital video)
    - akceptované formáty: Full HD, .mov, Codec H264
    - akceptované rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov
    - akceptovaný framerate: 25 fps
  3. Sekvencia obrázkov
    - akceptované formáty: jpg, .png
    - akceptované rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov
 3. Zvukové formáty
  1. Wave audio (PCM wave audio)
    - akceptované formáty: wav
    - vzorkovacia frekvencia: 44 kHz alebo 48 kHz
    - bitová hĺbka: 16 bit
    - channels: stereo
  2. MPEG1 Audio Layer-3
    - akceptované formáty: mp3
    - akceptovaný bitrate: 128 kbps a viac
    - vzorkovacia frekvencia: 44 kHz alebo 48 kHz
    - bitová hĺbka: 16 bit
    - channels: stereo
  1. Ostatné formáty nebudú akceptované!
    Vzor na stiahnutie tu
MATURITA 2017
DOMOV
-->