Študijný odbor Animovaná tvorba je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie grafických, animačných a postprodukčných programov Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D studio Max, Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion, CTP a Anime studio. Pri štúdiu sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych zadaniach. Učebný plán je flexibilne prispôsobovaný aktuálnym trendom, potrebám praxe a technickému vývoju v danom odbore. Študenti si osvojujú znalosti z oblasti tvorby animovaného filmu, technológií spracovania filmu, strihu, zvukovej skladby a následne tieto znalosti uplatňujú vo svojej tvorbe. Animovaná tvorba je založená na princípe vizuálneho oživenia hmoty, kresby,... Študenti sa učia zvládať hmotu, kresbu v priestore a v čase z hľadiska princípov animácie. Osvojujú si základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu v súčinnosti medzi ručnou zručnosťou a technickou vyspelosťou.
Garanti študijného odboru

Absolvoval SVŠT v Košiciach.Študoval VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv serii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, volnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku. S animáciou začal už v stredoškolskom veku, ako veľmi úspešný filmový amatér. Venoval sa aj kreslenému humoru, ktorý i vystavoval. Po nástupe do kolibského štúdia animovaných filmov, absolvoval študijnú stáž v tvorivej skupine svetoznámej zlínskej režisérky, Hermíny Týrlovej. Tri roky študoval animovanú tvorbu na pražskej FAMU. Ako animátor sa zúčastnil na tvorbe niekoľkých desiatok titulov. Mnohé z nich boli ocenené na domácich i medzinárodných festivaloch: Zlín, Piešťany, Chicago, San Sebastiano, Panama a iné. Na FFD v Zlíne, obdržal osobnú Cenu za animáciu. Niekoľko filmov vytvoril i ako scenárista, výtvarník a režisér. Pripravoval aj animácie do viacerých reklám a hraných filmov. K jeho poslednej významnej tvorbe, patrí animácia trikovej časti úspešného celovečerného dokumentu, „Slepé lásky“. Ako jediný slovenský animátor, bol vybraný do tvorivého týmu českého kultového režiséra Jiřího Bartu, pre celovečernú hrano – bábkovú rozprávku v medzinárodnej koprodukcii, „Na povale“. Svojou doterajšou tvorbou, garantuje odbor Animovaná tvorba.
Ing. arch. Jaroslav Baran, bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov, Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku, a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní štúdijného programu Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia (3ds max).
Absolvoval pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, aprobácia psychológia a výtvarná výchova. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ grafického dizajnu digitálnych médií. Neskôr pracoval ako špecialista online marketingu v telekomunikačnej spoločnosti. V praxi využíva aj poznatky svojho stredoškolského odboru, elektronické počítačové systémy. Na našej škole vyučuje počítačovú animáciu v programe Adobe Flash. Venuje sa maľbe a príležitostne keramickej tvorbe.
Po skončení vysokej školy výtvarných umení dlhodobo pôsobila ako animátorka a výtvarníčka v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba, kde sa podielala na realizácii animovaných filmov a seriálov pre STV. Spolupracovala so štúdiom Bratři v třiku Praha-Barandov. Získala viacero ocenení, napr. Čestné uznanie na Filmovom festivale v Zlíne za animáciu a výtvarné návrhy vo filme Domáca úloha, za animáciu vo filme Údel, ktorý dostal Strieborného medveďa v Berlíne a Zlatú mušľu v Indii atď. Svojou tvorbou v oblasti animovaného filmu garantuje výučbu študijného odboru animovaná tvorba.
Mgr. Art. Tomáš Danay je absolventom VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórey, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti- v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.
Mgr. Jana Juránková je absolventkou Vysokej školy múzických umení a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore animovaná tvorba a dejiny výtvarného umenia. Časť stredoškolského štúdia absolvovala v USA, predtým 2-ročný pobyt v Japonsku. Pôsobila ako lektorka pre Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu. V súčasnosti sa v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti - BIBIANA organizuje dielne, v ktorých predstavuje deťom základy animácie. Viedla workshop animácie v Plzni v rámci projektu Animánie a Animaraton, tiež dielne v Bratislave, Piešťanoch a v Skalici. Zúčastnila sa odbornej historickej konferencii v Lelese príspevkom o stavebnom vývine tamojšieho kláštora. Má opublikované odborné články o stredovekom sakrálnom stavebnom umení premonštrátov. Na našej škole pôsobí ako nastupujúca zástupkyňa pre odborné predmety. Vyučuje dejiny výtvarnej kultúry a dejepis.

8259M ANIMOVANÁ TVORBA
Cieľom štúdia animovanej tvorby je ovládať technické a technologické postupy animácie v praxi, vyjadriť svoje pocity filmovou rečou, získať prvky vlastného výtvarného videnia, ovládať celkovú realizáciu animovaného filmu od námetu až po záverečnú postprodukciu a celkovo pripraviť študenta na vstup do profesionálneho prostredia.
Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Základy ekológie
9. Ekológia – výtvarné aplikácie
Cieľom predmetu je spojením ekologických tém a ich výtvarného spracovania zatraktívniť predmet ekológia. Pomocou zručností, získaných na odborných predmetoch (hlavne na figurálnom kreslení a výtvarnej príprave), vedieť tvorivo riešiť zadané témy. Získať vedomie, že ekológia ako vedecká disciplína je aj zrkadlo našich činov a nemôže byť nikomu ľahostajná. Dotýka sa bytostne každého, kto chce prežiť na tejto Zemi nielen plnohodnotný a dôstojný život, ale prežiť vôbec. Pri samostatných zadaniach takisto rozvíja okrem invencie aj schopnosti tvarovej štylizácie a abstrahovania, ktoré sú priamo spojené s princípmi používanými v grafickom a fotografickom dizajne, ale aj v animovanej tvorbe.

10. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť študentov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Ekonomika – osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.

3. Dejiny animovaného filmu – oboznámenie s historickým a súčasným obrazom animovaného filmu u nás a vo svete.
Cieľom predmetu je rozvíjanie kultúrneho vedomia, umeleckého cítenia a pochopenia animovaného filmu ako formy umenia a ako zdroja vlastnej tvorby v dejinných súvislostiach.

4. Klasická animácia a prax – ovládanie základov animovanej tvorby, vyjadrenie pohybu v čase a v priestore, vytvorenie samostatnej filmovej práce
V predmete si študenti osvojujú znalosti ovládania základnej hmoty jednotlivých predmetov v priestore a čase z hľadiska princípov animácie využitej pri animácii pohybu postavy, základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu, súčinnosť medzi ručnou zručnosťou a technickou vyspelosťou. Osvojujú si znalosti z oblasti spracovania a spôsobu animácie, činnosti, ktoré im umožňujú overovať si teoretické vedomosti, používať pracovné postupy a podmienky jednotlivých čiastkových prác. Rozvíjajú výtvarné zručnosti, poznávajú existujúce súvislosti a vlastnou samostatnou prácou realizujú svoje návrhy v klasickej animácii. Výsledkom je realizácia vlastného autorského filmu.
Na štúdium klasickej animácie plynulo nadväzuje počítačová animácia. Do štúdia sú včlenené základy perspektívy, ktoré sú potrebné pri zvládnutí animovanej tvorby a prispievajú k upevňovaniu priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu. Súčasťou výučby je aj zvládnutie animačného programu CTP a Anime studio.

5. Počítačová animácia a prax – ovládanie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D studio Max, Combustion a pomocou nich realizovanie zadaných úloh a vlastných animácií.
Cieľom predmetu je pochopiť prácu vo virtuálnom trojrozmernom priestore, určiť možnosti a parametre práce, osvojiť si modelovanie v programe 3D Studio MAX, postupne prejsť od jednoduchších variantov po zložité a komplexné modely, osvojiť si jednotlivé oblasti práce s textúrami, ich tvorbu, editáciu, modifikáciu a aplikáciu na jednotlivé geometrie, osvojiť si prácu s osvetlením a aplikáciou svetelných zdrojov v 3D scénach a prejsť všetkými tvorivými fázami procesu tvorby 3D animovaného filmu.
Vzhľadom na to, že postup animácie je spojený s rôznymi technickými problémami, pre ich pochopenie študenti riešia paralelne spoločné cvičenia na zadanú tému od vytvorenia scény, modelovania predmetov, architektúry, postáv, cez tvorbu materiálov a ich mapovanie na objekty, osvetlenie scény, animáciu až po výsledný „rendering “ a postprodukciu v počítačovom programe Combustion.

6. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

7. Výtvarná a typografická príprava – rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

8. Modelovanie – rozvíjanie reálneho priestorového vnímania v nadväznosti na spôsob narábania s materiálom – hmotou. Základným materiálom je hlina, ktorej tvárnosť inšpiruje a obohacuje tvorivý proces po formálnej i obsahovej stránke.
Cieľom predmetu je aby študenti získali základné znalosti realistickej modelácie, anatómie tvarov a priestorového vyjadrenia, ovládali postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, uplatňovali vzťah medzi výtvarným riešením konkrétnej úlohy s technologickými postupmi a technikami používanými v rámci študovaného odboru, ovládali špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách rastlinných, živočíšnych a abstraktných motívov s vystihnutím charakteristiky tvaru a štruktúry.Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 15.1.2001
Mgr. Katarína Heredošová – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova
Mgr. Jana Juránková – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
akad. mal. Ľudmila Pavolová – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. Barbora Tribulová – dejiny výtvarnej kultúry
Mgr. Adela Vrbová – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, ekológia, obč. náuka
Mgr. Zuzana Stochmalová – anglický jazyk
Mgr. Silvia Kramáriková – anglický jazyk
Mgr. Pavol Hudák – náboženská výchova
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. – informatika, matematika, ekonomika
Mgr. art. Denisa Slávová – digitálna fotografia, vývoj a dejiny fotografie, fotograf. tvorba a prax, informatika
Ing. arch. Jaroslav Baran - klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax
Mgr. art. Tomáš Danay – počítačová animácia a prax, informatika
Mgr. art. Kristína Javornicka - klasická animácia, dramaturgia a scenáristika
Ján Drobný – počítačová animácia a prax (3Ds MAX, Motion Capture)
Štefan Martauz – klasická animácia a prax, dejiny animovaného filmu
Mgr. Juraj Garaj – počítačová animácia a prax (flash), informatika, výtvarná príprava
Mgr. art. Kristián Németh – informatika, počítačová grafika a prax (InDesign), videotvorba
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. art. Paulína Hoššová – modelovanie, figurálne kreslenie
Mgr. art. Štefan Kubovič – navrhovanie a typografia, teória dizajnu
Mgr. art. Marek Šafarík, ArtD. – odevný dizajn, dejiny odievania
Ela Šafáriková – odevná tvorba a prax, konštrukcie a modelovanie odevov, technológia
Milan Jarolín - počítačová animácia a prax
Materiálnotechnické vybavenie odborných učební a ateliérov:

3 ateliéry klasickej animácie - špecálne vybavené animačné stoly, kamery so stojanom na snimanie jednotlivých obrázkov, projektory s plátnom na ukážky animovanej tvorby, špeciálny stôl so zeleným pozadím, statívy a halogénové svetlá na osvetlenie scény, scanery a PC s programami (Cambridge Animo, Moho (Anime Studio), Adobe Premier Elements, CTP, Toom Boom) na spracovanie kresieb, strihu zvuku a finalizáciu filmových a multimediálnych prác.

8 ateliérov počítačovej animácie, grafiky, fotografie a Motion Capture – obsahujú špičkové vybavenie - (spolu 200 PC, 100 ks iMac) s programovými balíkmi Adobe Design Premium (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Premiere, Autodesk Entertanment Creation Suite (3D Studio MAX, Maya, Mudbox, Combustion), Samplitude, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

digitálne nahrávacie zvukové štúdio s digitálnou strižňou - obsahuje nahrávaciu kabínu, zvukovú réžiu, ktorej súčasťou je mixážny pult, Mix Wizard, zosilňovač TEAC, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory a počítačovú techniku na ozvučenie filmových a multimediálnych projektov. Zvukové štúdio má profesionálne parametre profesionálneho zariadenia, umožňuje nahrávanie a záznam hovoreného slova, hudobnej produkcie a špeciálnych zvukových efektov. Hotový produkt je možné upraviť priamo v štúdiu resp. v odbornej učebni počítačovej animácie a grafiky.

ateliér fotografickej tvorby - klasické, digitálne fotoaparáty a zrkadlovky, objektívy základné, širokouhle, teleobjektívy (neskresľujúce), statívy, fotoblesky, osvetľovacia technika, pozadia, počítače pre spracovanie digitálnej fotografie – PC, iMAC, osvetľovacia technika pre ateliér – reflektory, stojany, softbox, zadná stena pre ateliér, A2 a A3 tlačiarne...

5 ateliérov figurálneho kreslenia, modelovania a výtvarnej prípravy

ateliér odevného dizajnu - ukážky dobových modelov šiat, šijacie, žehliace, strihacie stroje, PC na tvorbu a prácu v danom študijnom odbore.

foto komora - ateliér je určený na tvorbu klasickej technológie vyvolávania a úpravy fotografií, obsahuje zväčšováky, sušičku, tácky, ustalovače, vývojky a pod. foto. potreby.

multifunkčná športová hala
HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre 4-ročné študijné odbory
  8:30 –   9:00
  9:00 –   9:30
  9:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12.30 – 13:00
13:00 – 15:30

Skúška pozostáva:
Voľné témy:

Podmienky prijatia:
Informácie:
Registrácia
Test zo slovenského jazyka a literatúry
Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
Kresba portrétu podľa živého modelu
Obedová prestávka
Voľná téma podľa vybraného študijného odboru

test zo slovenského jazyka, kresba zátišia, portrétu, voľná téma
8259 M - Animovaná tvorba - obrázkový príbeh, zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
úspešné vykonanie talentovej skúšky
tel: 02/6241 1668
fax: 02/6252 4313
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:
130 EUR/ mesiac
Zápisné:
250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za prijímacie pohovory: 15,- €
Súčasťou hodnotenia talentových skúšok sú aj domáce práce (kresba, maľba, CD, DVD, VHS, ...) Účastník talentových skúšok môže získať z piatich horeuvedených disciplín max. 100 bodov, (1 disciplína - max. 20 bodov). Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné minimálne 50 bodov.
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.