Študent si počas štyroch rokov štúdia osvojí pracovné a tvorivé postupy vo výtvarnej, v grafickej, ale najmä vo fotografickej tvorbe. Osvojuje si technológiu, tvorbu a spracovanie fotografického obrazu, funkcie fotografickej tvorby a videotvorby, získava danosti k vytváraniu diel z uvedených odborov (napr. video dokument, reklamnú, technickú, dokumentárnu, resp. inscenovanú fotografiu), až po zvládnutie autorského diela. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálne orientovanie sa jednotlivca v spoločnosti, sa študenti venujú rozvoju viacerých praktických zručností aby nadobudnuté vedomosti vedeli uplatniť na konkrétnych reálnych zadaniach. Významnou zložkou štúdia je počítačom podporované vzdelávanie, kde tieto prostriedky nie len poskytujú určitý komfort a individuálnejší prístup, ale vďaka aktualizácii softvéru priamo odrážajú reálne prostredie, na ktoré sú absolventi pripravovaní. Dokážu vytvárať produkty fotografického, ale aj grafického dizajnu pomocou fotografických prístrojov a počítačových programov. Orientujú sa aj v tvorbe reklamy, v jej fotografickej, grafickej aj mediálnej forme, sú oboznámení s históriou fotografie a s momentálnymi fotografickými trendmi. Vedia využívať fotografické výrazové prostriedky ako nástroj k realizácii svojich mediálnych predstáv. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a pomocou nich realizovať zadané úlohy a vlastné návrhy na profesionálnej úrovni.
Garanti študijného odboru

Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Fotografie a nových médií. Vyučovala digitálnu fotografiu a reklamnú tvorbu na strednej umeleckej škole v Bratislave, v súčasnosti vyučuje fotografické predmety na našej škole, pričom vedie žiakov k technickému zvládnutiu digitálnej aj analógovej fotografie, nabáda k výtvarnému mysleniu a hľadaniu vlastného fotografického jazyka. Vystavovala na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Pracuje, žije a tvorí v Bratislave.
Má za sebou prvé samostatné výstavy v galérii Soda v roku 2009 /Bratislava/ a v galérii Enter v roku 2012 /Bratislava/. Okrem Slovenska vystavoval aj v zahraničí /Česká republika, Maďarská republika, Rakúsko, Lotyšsko/. Pravidelne býva ocenený na filmovom festivale Azyl. V súčasnosti sa venuje štúdiu a voľnej tvorbe. U nás vyučuje Informatiku, Počítačovú grafiku a prax, ako aj Videotvorbu.
Umenie vyštudoval na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave v odbore scénografia. Od roku 2002 sa v slobodnom povolaní angažuje ako scénický a kostýmový výtvarník pre film a divadlo. Spolupracoval na rôznych divadelných projektoch ako Lososy pre štúdio Tanca Banská Bystrica, Argolla 5 Element pre Južnú Kóreu, Abeceda zjedla teba pre Divadlo Ludus, Bratislava, Spiaca kráľovná pre Teatr Baj, Varšava, Poľsko, Dekameron pre Mestské divadlo Zlín, Vorvaň pre Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, THE LUNCH BOX pre Strigorg film studio, USA, Fidlikant na streche pre štátnu operu Banská Bystrica a mnoho iných. Po ukončení štúdia vyučoval výtvarné umenie, scénografiu, priemyselný dizajn a videotvorbu. Okrem iného pôsobí ako lektor pre učiteľov venujúcich sa detskému divadlu. U nás na škole je garantom odevného dizajnu a učí konštrukcie a modelovanie odevov, dejiny odievania a počítačovú grafiku.
Mgr. art Štefan Kubovič skončil VŠVU, Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Venuje sa grafike, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe a reštaurovaniu papiera. Vyučuje predmet Navrhovanie a Písmo.
Absolvoval pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, aprobácia psychológia a výtvarná výchova. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ grafického dizajnu digitálnych médií. Neskôr pracoval ako špecialista online marketingu v telekomunikačnej spoločnosti. V praxi využíva aj poznatky svojho stredoškolského odboru, elektronické počítačové systémy. Na našej škole vyučuje počítačovú animáciu v programe Adobe Flash. Venuje sa maľbe a príležitostne keramickej tvorbe.
Mgr. Art. Tomáš Danay je absolventom VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórey, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti- v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, Židovské múzeum Bratislava, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.
Mgr. Jana Juránková je absolventkou Vysokej školy múzických umení a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore animovaná tvorba a dejiny výtvarného umenia. Časť stredoškolského štúdia absolvovala v USA, predtým 2-ročný pobyt v Japonsku. Pôsobila ako lektorka pre Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu. V súčasnosti sa v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti - BIBIANA organizuje dielne, v ktorých predstavuje deťom základy animácie. Viedla workshop animácie v Plzni v rámci projektu Animánie a Animaraton, tiež dielne v Bratislave, Piešťanoch a v Skalici. Zúčastnila sa odbornej historickej konferencii v Lelese príspevkom o stavebnom vývine tamojšieho kláštora. Má opublikované odborné články o stredovekom sakrálnom stavebnom umení premonštrátov. Na našej škole pôsobí ako nastupujúca zástupkyňa pre odborné predmety. Vyučuje dejiny výtvarnej kultúry a dejepis.

8297M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Cieľom štúdia fotografického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na fotografov uplatňujúcich sa v oblasti tvorby fotografického dizajnu. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.
Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Základy ekológie
9. Ekológia – výtvarné aplikácie
Cieľom predmetu je spojením ekologických tém a ich výtvarného spracovania zatraktívniť predmet ekológia. Pomocou zručností, získaných na odborných predmetoch (hlavne na figurálnom kreslení a výtvarnej príprave), vedieť tvorivo riešiť zadané témy. Získať vedomie, že ekológia ako vedecká disciplína je aj zrkadlo našich činov a nemôže byť nikomu ľahostajná. Dotýka sa bytostne každého, kto chce prežiť na tejto Zemi nielen plnohodnotný a dôstojný život, ale prežiť vôbec. Pri samostatných zadaniach takisto rozvíja okrem invencie aj schopnosti tvarovej štylizácie a abstrahovania, ktoré sú priamo spojené s princípmi používanými v grafickom a fotografickom dizajne, ale aj v animovanej tvorbe.

10. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť študentov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Ekonomika – osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.


3. Vývoj a dejiny fotografie – východisková teoretická základňa pre študentov fotografie, ktorá dopĺňa praktickú časť ich výučby, poskytuje náhľad do vývoja a histórie fotografického média a zároveň tvorí prierez tvorbou najvýznamnejších svetových a slovenských fotografov z minulosti, ale aj súčasnosti. Cieľom predmetu vývoj a dejiny fotografie je zvládnutie historického pozadia dejín fotografie ako média, ktoré sa do svojej súčasnej podoby vyvíjalo dlhé desaťročia, ovládanie základných faktorov, ktoré vynález fotografie ovplyvnili, ako aj postupný vývoj fotografického prístroja a procesov vyvolávania fotografie, orientácia vo svete fotografie, jej hlavných predstaviteľoch a rozdielnych smeroch a štýloch, ktoré počas vývoja vznikli a navzájom sa ovplyvňovali. Študent získa nielen prehľad, ale aj pochopí, že rôznorodosť dejín fotografie môže využiť aj vo svojej vlastnej tvorbe a hľadaní vlastného fotografického výrazu.

4. Fotografická tvorba a prax – uplatnenie tvorivých kritérií v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno - úžitkovej fotografie. Cieľom predmetu je osvojenie si samostatného kreatívneho prístupu k riešeniu daných tém zručnosti v praktickej oblasti, teoretické a praktické zvládnutie realizačného procesu zadanej úlohy, osvojenie si práce s digitálnou fotografiou a osvetlovacou technikou pri práci vo fotografickom ateliéri, pochopenie základných elementárnych atribútov, ako je kompozícia a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu fotografického obrazu. V predmete sa témy zadávajú postupne od menej náročných po náročnejšie, aby sa žiak oboznámil so všetkými aspektmi fotografickej tvorby. Cez denné svetlo a prácu v exteriéry plynule prechádzajú a oboznamujú sa s prostredím a situáciami, ktoré vznikajú v ateliéri. Využívanie ateliérových svetiel je nevyhnutná pre dokonalé zvládnutie toho, čo fotografia poskytuje. Postprodukcia je samozrejme súčasťou dnešnej fotografickej tvorby. Študenti pracujú s počítačom pre potrebnú grafickú úpravu v zadaných témach. Ďalšou úlohou daných cvičení a tém je nájsť silné stránky v tvorbe jednotlivých žiakov, ktoré by bolo možné vo vyšších ročníkoch rozvíjať. Aby tí ktorí viac inklinujú k reportážnej, či dokumentárnej fotografii, mali možnosť výberu z tém v tejto fotografickej disciplíne. Žiaci, ktorí preferujú prácu v ateliéri, a tým teda štylizovanú fotografiu, mali možnosť pracovať predovšetkým v oblasti reklamnej a výtvarnej fotografie. V neposlednom rade budú cvičenia zamerané aj na vysokú technickú a tvorivú úroveň. ŠtudentI sa v predmete pripravujú nielen po stránke teoretickej, ale aj praktickej tak, aby bez problémov zvládali používanie moderných fotografických prístrojov i prácu s halogénovými ateliérovými zábleskovými svietidlami. V neposlednom rade, aby ich znalosti boli primerané v oblasti exponometrie (práca s flashmetrom, expozimetrom...). Po absolvovaní cvičení by mali byť študenti schopní samostatne komponovať obraz už v hľadáčiku prístroja, ako aj pohotovo reagovať pri fotografovaní rôznych výnimočných udalostí.

5. Počítačová grafika a prax – ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie študentov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a študenti sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

6. Výtvarná a typografická príprava – rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

7. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

8. Videotvorba –osvojenie si práce s obrazom, zvukom a tak isto aj strihom a postprodukciou audio-vizuálneho diela. Osvojenie si tvorivého procesu písania námetu, scenára a následnej realizácie výsledného diela pomocou dostupných technológií a softvéru. Poskytnutie základov audiovizuálnej tvorby, náuky o prvkoch filmovej reči a ich uplatnení a funkcii v samotnom diele. Cieľom predmetu je vytvorenie plnohodnotného scenára a storyboardu, podľa ktorého bude študent schopný natočiť krátkometrážny film, ovládanie základných prvky filmovej reči, interpunkcie a ich funkcie vo filmovom diele, ako aj v žurnalistických žánroch, zvládnutie základných postprodukčných metód strihu, ich teoretického základu a praktického využitia pri tvorbe audiovizuálneho diela.


Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 15.1.2001
Mgr. Katarína Heredošová – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova
Mgr. Jana Juránková – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
akad. mal. Ľudmila Pavolová – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. Barbora Tribulová – dejiny výtvarnej kultúry
Mgr. Adela Vrbová – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, ekológia, obč. náuka
Mgr. Zuzana Stochmalová – anglický jazyk
Mgr. Silvia Kramáriková – anglický jazyk
Mgr. Pavol Hudák – náboženská výchova
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. – informatika, matematika, ekonomika
Mgr. art. Denisa Slávová – digitálna fotografia, vývoj a dejiny fotografie, fotograf. tvorba a prax, informatika
Ing. arch. Jaroslav Baran - klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax
Mgr. art. Tomáš Danay – počítačová animácia a prax, informatika
Mgr. art. Kristína Javornicka - klasická animácia, dramaturgia a scenáristika
Ján Drobný – počítačová animácia a prax (3Ds MAX, Motion Capture)
Štefan Martauz – klasická animácia a prax, dejiny animovaného filmu
Mgr. Juraj Garaj – počítačová animácia a prax (flash), informatika, výtvarná príprava
Mgr. art. Kristián Németh – informatika, počítačová grafika a prax (InDesign), videotvorba
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. art. Paulína Hoššová – modelovanie, figurálne kreslenie
Mgr. art. Štefan Kubovič – navrhovanie a typografia, teória dizajnu
Mgr. art. Marek Šafarík, ArtD. – odevný dizajn, dejiny odievania
Ela Šafáriková – odevná tvorba a prax, konštrukcie a modelovanie odevov, technológia
Milan Jarolín - počítačová animácia a prax
Materiálnotechnické vybavenie odborných učební a ateliérov:

3 ateliéry klasickej animácie - špecálne vybavené animačné stoly, kamery so stojanom na snimanie jednotlivých obrázkov, projektory s plátnom na ukážky animovanej tvorby, špeciálny stôl so zeleným pozadím, statívy a halogénové svetlá na osvetlenie scény, scanery a PC s programami (Cambridge Animo, Moho (Anime Studio), Adobe Premier Elements, CTP, Toom Boom) na spracovanie kresieb, strihu zvuku a finalizáciu filmových a multimediálnych prác.

8 ateliérov počítačovej animácie, grafiky, fotografie a Motion Capture – obsahujú špičkové vybavenie - (spolu 200 PC, 100 ks iMac) s programovými balíkmi Adobe Design Premium (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Premiere, Autodesk Entertanment Creation Suite (3D Studio MAX, Maya, Mudbox, Combustion), Samplitude, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

digitálne nahrávacie zvukové štúdio s digitálnou strižňou - obsahuje nahrávaciu kabínu, zvukovú réžiu, ktorej súčasťou je mixážny pult, Mix Wizard, zosilňovač TEAC, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory a počítačovú techniku na ozvučenie filmových a multimediálnych projektov. Zvukové štúdio má profesionálne parametre profesionálneho zariadenia, umožňuje nahrávanie a záznam hovoreného slova, hudobnej produkcie a špeciálnych zvukových efektov. Hotový produkt je možné upraviť priamo v štúdiu resp. v odbornej učebni počítačovej animácie a grafiky.

ateliér fotografickej tvorby - klasické, digitálne fotoaparáty a zrkadlovky, objektívy základné, širokouhle, teleobjektívy (neskresľujúce), statívy, fotoblesky, osvetľovacia technika, pozadia, počítače pre spracovanie digitálnej fotografie – PC, iMAC, osvetľovacia technika pre ateliér – reflektory, stojany, softbox, zadná stena pre ateliér, A2 a A3 tlačiarne...

5 ateliérov figurálneho kreslenia, modelovania a výtvarnej prípravy

ateliér odevného dizajnu - ukážky dobových modelov šiat, šijacie, žehliace, strihacie stroje, PC na tvorbu a prácu v danom študijnom odbore.

foto komora - ateliér je určený na tvorbu klasickej technológie vyvolávania a úpravy fotografií, obsahuje zväčšováky, sušičku, tácky, ustalovače, vývojky a pod. foto. potreby.

multifunkčná športová hala
HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre 4-ročné študijné odbory
  8:30 –   9:00
  9:00 –   9:30
  9:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12.30 – 13:00
13:00 – 15:30

Skúška pozostáva:
Voľné témy:

Podmienky prijatia:
Informácie:
Registrácia
Test zo slovenského jazyka a literatúry
Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
Kresba portrétu podľa živého modelu
Obedová prestávka
Voľná téma podľa vybraného študijného odboru

test zo slovenského jazyka, kresba zátišia, portrétu, voľná téma
8297 M - Fotografický dizajn - plastický reliéf z vystrihovaného papiera
úspešné vykonanie talentovej skúšky
tel: 02/6241 1668
fax: 02/6252 4313
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:
130 EUR/ mesiac
Zápisné:
250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za prijímacie pohovory: 15,- €
Súčasťou hodnotenia talentových skúšok sú aj domáce práce (kresba, maľba, CD, DVD, VHS, ...) Účastník talentových skúšok môže získať z piatich horeuvedených disciplín max. 100 bodov, (1 disciplína - max. 20 bodov). Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné minimálne 50 bodov.
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.