Študijný odbor Odevný dizajn je zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe s cieľom čo najširšieho uplatnenia v praxi. Študenti si osvoja technológiu, tvorbu a spracovanie odevu a trojdimenzionálneho objektu s využitím súčasných technológií. Počas štúdia získajú vedomosti z dejín výtvarnej kultúry a odievania, konštruovania strihov a odevnej praxe a osvoja si princípy výtvarnej a grafickej tvorby. Učebný plán je flexibilne prispôsobovaný aktuálnym trendom a technickému vývoju v danom odbore. Významnou zložkou štúdia je počítačom podporované vzdelávanie. Dôraz sa kladie na zvládnutie grafických programov balíka Adobe Design Premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a programu 3DS Max, ktoré slúžia pre komplexné grafické využitie a vizualizáciu návrhov. Absolventi na profesionálnej úrovni zvládajú prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh dizajnu a použitých materiálov, až po samotnú realizáciu odevu. Okrem toho dokážu vďaka znalostiam grafických programov zrealizovať mediálne produkty a propagačné materiály na podporu vlastnej prezentácie.
Garanti študijného odboru

Umenie vyštudoval na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave v odbore scénografia. Od roku 2002 sa v slobodnom povolaní angažuje ako scénický a kostýmový výtvarník pre film a divadlo. Spolupracoval na rôznych divadelných projektoch ako Lososy pre štúdio Tanca Banská Bystrica, Argolla 5 Element pre Južnú Kóreu, Abeceda zjedla teba pre Divadlo Ludus, Bratislava, Spiaca kráľovná pre Teatr Baj, Varšava, Poľsko, Dekameron pre Mestské divadlo Zlín, Vorvaň pre Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, THE LUNCH BOX pre Strigorg film studio, USA, Fidlikant na streche pre štátnu operu Banská Bystrica a mnoho iných. Po ukončení štúdia vyučoval výtvarné umenie, scénografiu, priemyselný dizajn a videotvorbu. Okrem iného pôsobí ako lektor pre učiteľov venujúcich sa detskému divadlu. U nás na škole je garantom odevného dizajnu a učí konštrukcie a modelovanie odevov, dejiny odievania a počítačovú grafiku.
Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Fotografie a nových médií. Vyučovala digitálnu fotografiu a reklamnú tvorbu na strednej umeleckej škole v Bratislave, v súčasnosti vyučuje fotografické predmety na našej škole, pričom vedie žiakov k technickému zvládnutiu digitálnej aj analógovej fotografie, nabáda k výtvarnému mysleniu a hľadaniu vlastného fotografického jazyka. Vystavovala na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Pracuje, žije a tvorí v Bratislave.
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, Židovské múzeum Bratislava, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.
Po ukončení štúdií pokračovala v praxi v SND ako umelecká kostymérka. Venuje sa intenzívne umeleckému, historickému kostymérstvu. Jej práce sú známe a vyhľadávané u nás aj v zahraničí. Pravidelne pripravuje korunovačné kostýmy pre korunovačné slávnosti v Bratislave, pri historických rekonštrukciach Napoleonských bitiek v Slavkove, Waterloo a v Bratislave oblieka vojakov. Zúčastňuje sa honosných sprievodov na vinobraniach v Pezinku a v Modre, kde sa prezentujú nielen jej kostýmy, ale aj klienti z oboch miest v kostýmových kreáciách zhotovených v kostýmovom štúdiu Elijana. Jej kostýmy zdobia výstavné priestory Červeného Kameňa, Múzea v Modrom Kameni. Niektoré jej práce vystavovala v Paríži v rámci najlepších prác štátov Európskej únie. Na našej škole vyučuje odborný predmet Odevná tvorba a prax.
Mgr. Art. Tomáš Danay je absolventom VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórey, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti- v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.
Absolvoval pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, aprobácia psychológia a výtvarná výchova. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ grafického dizajnu digitálnych médií. Neskôr pracoval ako špecialista online marketingu v telekomunikačnej spoločnosti. V praxi využíva aj poznatky svojho stredoškolského odboru, elektronické počítačové systémy. Na našej škole vyučuje počítačovú animáciu v programe Adobe Flash. Venuje sa maľbe a príležitostne keramickej tvorbe.
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní štúdijného programu Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia (3ds max).
Vyštudovala VŠVU Bratislava, odbor keramika na Katedre užitého umenia. Absolvovala štipendijný pobyt na Univerzite v Houston – Clear Lake v USA. Venuje sa kresbe, maľbe a soche. Vystavovala v galériách Poprad, Senici, Prešov, Trenčín a v Liptovskom Mikuláši. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava.

8298M ODEVNÝ DIZAJN
Cieľom štúdia odevného dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na odevných a textilných dizajnérov uplatňujúcich sa v praxi. Nemenej dôležitým cieľom je osvojenie si procesu tvorby grafických a mediálnych produktov s využitím najnovších technológií, čo výrazne rozšíri možnosti uplatnenia absolventov a ich schopnosť kompletnej realizácie zákazky pre reálneho zákazníka.
Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Základy ekológie
9. Ekológia – výtvarné aplikácie
Cieľom predmetu je spojením ekologických tém a ich výtvarného spracovania zatraktívniť predmet ekológia. Pomocou zručností, získaných na odborných predmetoch (hlavne na figurálnom kreslení a výtvarnej príprave), vedieť tvorivo riešiť zadané témy. Získať vedomie, že ekológia ako vedecká disciplína je aj zrkadlo našich činov a nemôže byť nikomu ľahostajná. Dotýka sa bytostne každého, kto chce prežiť na tejto Zemi nielen plnohodnotný a dôstojný život, ale prežiť vôbec. Pri samostatných zadaniach takisto rozvíja okrem invencie aj schopnosti tvarovej štylizácie a abstrahovania, ktoré sú priamo spojené s princípmi používanými v grafickom a fotografickom dizajne, ale aj v animovanej tvorbe.

10. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť študentov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Ekonomika – osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.

3. Dejiny odievania
Odevy a móda sú prostriedkom reči a komunikácie so svetom sú vyjadrovaním názoru o svete a človeku samotnom. Študent získava prehľad o procese a vývoji odievania od najstarších dôb po súčasnosť. Dokáže sa pohybovať v historických súvislostiach a ich dopadoch na odevnú kultúru.

4. Výtvarná príprava – vedie študentov k osvojeniu si zručnosti v používaní klasických i súčasných výtvarných techník a učí ich kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných prostriedkov. Predmet rozvíja u žiakov tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, pomáha kultivovať výtvarné videnie a fantáziu a je základom pre všetky ďalšie odborné výtvarné predmety.

5. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

6. Odevný dizajn

7. Technológia
Študent sa zoznamuje s pracovnými prostriedkami, so základmi ručného a strojového šitia a žehlenia. Zahrnuje technologické postupy zhotovovania doplnkov a častí odevu . Technickú prípravu výroby, zostavovanie strihových polôh, metódy prenášania strihových polôh. Poskytuje žiakom vedomosti a poznatky o materiáloch z oblasti textilu a umožnia mu uplatniť ich pri výbere odevných materiálov a výrobe odevov.

8. Odevná tvorba a prax
Žiakom je poskytnuté know-how umeleckého krajčírstva, musia zvládnuť techniky tradičných remesiel a potom ich posunúť do súčasného dizajnu. Remeslo sa učia na konkrétnych strihoch z historických období ktorými študent prechádza od Antiky až po súčasnosť. Tieto znalosti potom aplikuje na tvorbu vlastných autorských prác. Žiaci sú motivovaní hľadať vlastné inšpiračné zdroje a impulzy, vkladať autentický a autorský rukopis.

9. Konštrukcie a modelovanie odevov
Vyučovací predmet je jedným zo základných odborných predmetov. Poskytuje žiakom teoretické vedomosti i praktické zručnosti z oblasti vyhotovenia strihov i ďalších prác s hotovým strihom, ktoré veľmi úzko súvisia s technológiou spracovania konkrétneho odevu. Majú možnosť experimentovať s materiálom, strihom, formou a technológiou. Sú vedení ku kreativite a individualite. Študenti využívajú softvérové aplikácie v oblasti počítačovej konštrukcie na vytvorenie knižnice strihových riešení použiteľných v praxi a v priebehu štúdia.

10. Počítačová grafika - ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign.
Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie študentov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a študenti sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

11. Digitálna fotografia
Cieľom predmetu je naučiť študentov tvorivo pracovať s digitálnymi fotoaparátmi a ďalšou fototechnikou. Prostredníctvom postupných úloh a zadaní sa naučia základy kompozície a tvorivého prístupu k fotografovaniu. Študenti sa naučia ovládať fotoaparát v manuálnom režime, správne využívať rôzne objektívy a prácu s externým bleskom. Osvoja si tiež správne používanie statívu v teréne a naučia sa pracovať s monopodom. Spoznajú základné spôsoby štúdiového svietenia a prácu so štúdiovými zábleskami, statívmi ako aj ďalšou štúdiovou technikou. Na konci procesu sa učia fotografiu spracovať pomocou softvéru od jemných úprav, pridania grafiky, zalomenia fotografií do rôznych grafických výstupov až po finálny export do tlače.


Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 15.1.2001
Mgr. Katarína Heredošová – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova
Mgr. Jana Juránková – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
akad. mal. Ľudmila Pavolová – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. Barbora Tribulová – dejiny výtvarnej kultúry
Mgr. Adela Vrbová – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, ekológia, obč. náuka
Mgr. Zuzana Stochmalová – anglický jazyk
Mgr. Silvia Kramáriková – anglický jazyk
Mgr. Pavol Hudák – náboženská výchova
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. – informatika, matematika, ekonomika
Mgr. art. Denisa Slávová – digitálna fotografia, vývoj a dejiny fotografie, fotograf. tvorba a prax, informatika
Ing. arch. Jaroslav Baran - klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax
Mgr. art. Tomáš Danay – počítačová animácia a prax, informatika
Mgr. art. Kristína Javornicka - klasická animácia, dramaturgia a scenáristika
Ján Drobný – počítačová animácia a prax (3Ds MAX, Motion Capture)
Štefan Martauz – klasická animácia a prax, dejiny animovaného filmu
Mgr. Juraj Garaj – počítačová animácia a prax (flash), informatika, výtvarná príprava
Mgr. art. Kristián Németh – informatika, počítačová grafika a prax (InDesign), videotvorba
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. art. Paulína Hoššová – modelovanie, figurálne kreslenie
Mgr. art. Štefan Kubovič – navrhovanie a typografia, teória dizajnu
Mgr. art. Marek Šafarík, ArtD. – odevný dizajn, dejiny odievania
Ela Šafáriková – odevná tvorba a prax, konštrukcie a modelovanie odevov, technológia
Milan Jarolín - počítačová animácia a prax
Materiálnotechnické vybavenie odborných učební a ateliérov:

3 ateliéry klasickej animácie - špecálne vybavené animačné stoly, kamery so stojanom na snimanie jednotlivých obrázkov, projektory s plátnom na ukážky animovanej tvorby, špeciálny stôl so zeleným pozadím, statívy a halogénové svetlá na osvetlenie scény, scanery a PC s programami (Cambridge Animo, Moho (Anime Studio), Adobe Premier Elements, CTP, Toom Boom) na spracovanie kresieb, strihu zvuku a finalizáciu filmových a multimediálnych prác.

8 ateliérov počítačovej animácie, grafiky, fotografie a Motion Capture – obsahujú špičkové vybavenie - (spolu 200 PC, 100 ks iMac) s programovými balíkmi Adobe Design Premium (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Premiere, Autodesk Entertanment Creation Suite (3D Studio MAX, Maya, Mudbox, Combustion), Samplitude, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

digitálne nahrávacie zvukové štúdio s digitálnou strižňou - obsahuje nahrávaciu kabínu, zvukovú réžiu, ktorej súčasťou je mixážny pult, Mix Wizard, zosilňovač TEAC, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory a počítačovú techniku na ozvučenie filmových a multimediálnych projektov. Zvukové štúdio má profesionálne parametre profesionálneho zariadenia, umožňuje nahrávanie a záznam hovoreného slova, hudobnej produkcie a špeciálnych zvukových efektov. Hotový produkt je možné upraviť priamo v štúdiu resp. v odbornej učebni počítačovej animácie a grafiky.

ateliér fotografickej tvorby - klasické, digitálne fotoaparáty a zrkadlovky, objektívy základné, širokouhle, teleobjektívy (neskresľujúce), statívy, fotoblesky, osvetľovacia technika, pozadia, počítače pre spracovanie digitálnej fotografie – PC, iMAC, osvetľovacia technika pre ateliér – reflektory, stojany, softbox, zadná stena pre ateliér, A2 a A3 tlačiarne...

5 ateliérov figurálneho kreslenia, modelovania a výtvarnej prípravy

ateliér odevného dizajnu - ukážky dobových modelov šiat, šijacie, žehliace, strihacie stroje, PC na tvorbu a prácu v danom študijnom odbore.

foto komora - ateliér je určený na tvorbu klasickej technológie vyvolávania a úpravy fotografií, obsahuje zväčšováky, sušičku, tácky, ustalovače, vývojky a pod. foto. potreby.

multifunkčná športová hala
HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre 4-ročné študijné odbory
  8:30 –   9:00
  9:00 –   9:30
  9:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12.30 – 13:00
13:00 – 15:30

Skúška pozostáva:
Voľné témy:

Podmienky prijatia:
Informácie:
Registrácia
Test zo slovenského jazyka a literatúry
Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
Kresba portrétu podľa živého modelu
Obedová prestávka
Voľná téma podľa vybraného študijného odboru

test zo slovenského jazyka, kresba zátišia, portrétu, voľná téma
8298 M - Odevný dizajn - návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
úspešné vykonanie talentovej skúšky
tel: 02/6241 1668
fax: 02/6252 4313
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:
130 EUR/ mesiac
Zápisné:
250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za prijímacie pohovory: 15,- €
Súčasťou hodnotenia talentových skúšok sú aj domáce práce (kresba, maľba, CD, DVD, VHS, ...) Účastník talentových skúšok môže získať z piatich horeuvedených disciplín max. 100 bodov, (1 disciplína - max. 20 bodov). Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné minimálne 50 bodov.
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.