Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma nepredstaviteľná skutočnosť, že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry… Vtedy ma okolie nebralo vážne, vedelo sa o problémoch animovaného filmu (rozpad Filmových ateliérov Koliba) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru. Vedela som, že tie po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami.
Od mala ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia. Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov, neskôr pribudol grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. V januári 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita Animovanej Tvorby, schválené MŠ SR pod č. 1120, ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU a vo firme INTERLINE.
Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé, ale s odstupom času som zistila, že to malo pre mňa nesmierny význam. Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe, ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole.
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bola schválená a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17. 1. 2001 pod poradovým číslom 4402/2000-45. V školskom roku 2001/2002 sa prvýkrát na Slovensku otvára denné 4-ročné štúdium v novom odbore Animovaná tvorba, neskôr pribúdajú ďalšie študijné odbory – Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn a 2-ročné pomaturitné štúdium v uvedených študijných odboroch. Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl - UAT Graphic, Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl - UAT Photo a Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl - UAT Fashion, venované špeciálne žiakom stredných škôl. Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj. Snahou festivalu je aj prispieť k oživeniu tradície kvalitnej animovanej tvorby, ktorá už na Slovensku bola. V roku 2014 bola založená Akadémia filmovej tvorby a mutimédií.
Študenti po ukončení školy sú pripravení pracovať v slovenských a zahraničných fi rmách a iných médiách. Tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách - Vysoká škola muzických umení (odbor Animovaná tvorba, Kameramanská tvorba a fotografi a, Strihová skladba, Bábkarská tvorba - scénografia,...), Vysoká škola výtvarných umení (odbor Grafika a iné médiá, Fotografia a nové médiá, Grafický dizajn, Priemyselný dizajn, Intermédiá a multimédiá,...), Fakulta architektúry STU (odbor Dizajn výrobkov), pedagogické fakulty, fakulty masmediálnej komunikácie (Trnava, Nitra), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (katedra počítačovej grafi ky a spracovania obrazu…), Fakulta elektroniky a informatiky STU (katedra informatiky) a na vysokých školách podobného zamerania v zahraničí (napríklad: Praha, Zlín, Brno, Ostrava,...).

Mgr. Viera Zavarčíková, zriaďovateľka a riaditeľka
SSUŠ animovanej tvorby a Akadémie filmovej tvorby a multimédií
Otvorenie šk.roku
2014/2015
Odovzdávanie maturitných vysvedčení
ANIMOFEST 2014
Petícia proti nelegálnej výstavbe
Kampaň MODRÝ GOMBÍK
Prednáška o vodiacich psoch
Exkurzia v lužných lesoch
Školské kolo v orientačnom behu
Svetový deň vody na našej škole
Výstava historických kostýmov
DOD 2013 v TVBA
Návšteva z MŠ SR
Zelená škola 2013
AK u nás 2013
Bienale 2013
Odevný dizajn 2013
Otvorenie 2013/2014
Animofest 2013 v TV BA
Premena tradičnej školy na modernú
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby - škola tretieho tisícročia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Multimediálna učebnica
počítačovej animácie a počítačovej grafiky

Základné informácie o projekte

Názov projektu:
- Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby- škola tretieho tisícročia
Strategický cieľ projektu:
- inováciou vzdelávania na SSUŠ animovanej tvorby umožniť študentom lepšie prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce
Cieľové skupiny:
- pedagogickí pracovníci SSUŠ animovanej tvorby
- študenti SSUŠ animovanej tvorby
Dĺžka realizácie projektu:
- 24 mesiacov
Výstupy projektu:
- inovovaný obsah a metodika vzdelávania
- pedagógovia zaškolení na vyučovanie podľa inovovaných učebných osnov
- inováciám zodpovedajúce technické vybavenie
- nové učebné materiály a didaktické pomôcky

Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť multimediálnu učebnicu počítačovej animácie a počítačovej grafiky, na ktorej pracuje 12-členný tím pracovníkov školy. Zvýšiť motivačný činiteľ a zjednotiť formu výučby. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie kvalifikácie pedagógov, zvýšenie záujmu o daný predmet a posilnenie vzdelania a počítačovej gramotnosti žiakov. Projekt je primárne zameraný na študentov stredných umeleckých škôl ako aj ostatných žiakov s daným predmetom.

Projekt, či už primárne alebo sekundárne, vychádza z potrieb, ktoré sú výsledkom rýchleho transformovania našej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Rýchly rozvoj technológií a s nimi súvisiaci rozvoj informatiky, médií a nový prístup k informáciám (samozrejme, aj k ich prijímaniu a podávaniu) to všetko si vyžaduje od ľudí nové myslenie a konanie. To je však v mnohých prípadoch ovplyvnené nedostatočnou gramotnosťou v oblasti informatiky ako aj v iných oblastiach, ktoré sú pre rozvíjajúce sa odvetvia typické. Realizovanie projektu je nastavené tak, aby bol účinným nástrojom pre všetkých zainteresovaných, poslúžil k lepšiemu pochopeniu a následnému prijatiu nových postupov a vedomostí. Projekt nie je obmedzený iba ako pedagogicko-didaktická pomôcka pre študentov stredných škôl. Nastavenie je univerzálne a rovnako dobre môže poslúžiť aj v iných odboroch vzdelávacieho systému.

Dôvody výberu, ktoré nás viedli ku kombinácii klasickej formy vzdelávania a vzdelávanie pomocou multimediálnych učebníc je celosvetový trend, ktorý by sa mal implementovať aj na náš vzdelávací systém. Táto metóda výučby je pre pedagóga oveľa názornejšia ako klasické učenie len pomocou učebníc, príťažlivejšia pre žiakov ako aj interaktívnejšia. Žiak si do istej miery môže sám určovať tempo výučby.

               
                               
               


Výmenné študijné pobyty Leonardo da Vinci

V rámci výmenných študijných pobytov cez program Leonardo da Vinci sme 5. marca 2012 privítali dvoch učiteľov z Lotyšska – Dzintarsa Krūmiņša a Indulisa Gailānsa, ktorí sa prišli zoznámiť s našou školou, zdokonaliť sa a načerpať inšpiráciu v odbore animovanej tvorby.
Počas ich dvojtýždňového pobytu sa im venovali študetni aj pedagógovia našej školy – Mgr. Eduard Sádovský, PhD., Mgr. Miroslav Struhár, Mgr. Ján Baláž, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Jozef Zajac, Mgr. art. Matej Vakula. Ich pobyt na našej škole prispel k nadviazaniu užšej vzájomnej spolupráce, najmä v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST 2012, na ktorý sa plánujú prihlásiť.

Dzintars Krūmiņš
Dzintars Krūmiņš
učiteľ animácie, herec
riaditeľ animovaného štúdia Dauka
umelecký riaditeľ divadla
Indulis Gailāns
Indulis Gailāns
učiteľ animácie, scénarista
scénograf
asistent riaditeľa pre IT

palgat1 palgat1 palgat1

Dňa 15. marca 2012 k nám pricestovali aj študenti z našej partnerskej školy Tartu Art School v Estónsku – Kristjan Kalde a Jevgenia Zherebtsova, ktorí u nás absolvujú mesačný študijný pobyt. Počas študijného pobytu si rozšíria svoje vedomosti z Klasickej animácie, Počítačovej grafiky, 3D Max, Digitálnej fotografie, Figurálneho kreslenia a Modelovania. Zároveň sa oboznámia s priebehom odbornej prípravy v odboroch Animovaná tvorba, Grafický dizajn a Fotografický dizajn v medzinárodnom kontexte.

palgat1 palgat1 palgat1

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci - Mobility


Mladí ľudia v oblasti umenia III

V školskom roku 2010/2011 sme opäť pokračovali v organizovaní výmenných študijných pobytov v rámci programu Leonardo da Vinci (projekt Mladí ľudia v oblasti umenia III.). Pre tento rok sme s cieľom skvalitnenia a rozšírenia projektu nadviazali spoluprácu s ďalšími školami z Fínska a Estónska.

Partnerské školy: 1. North Karelia College, Outokumpu, Fínsko
                               2. Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Fínsko
                               3. Tartu Art School, Tartu, Estónsko

Dĺžka pobytu: 4 týždne

Výstup: medzinárodný certifikát Europas- mobility
              uznanie povinnej praxe


Služby hradené z grantu: letecká doprava, ubytovanie, strava, poistenie, vreckové,
                                           jazyková príprava

Termín stáže: 17.4. - 14.5. 2011

Účastníci projektu:

Tartu Art School, Tartu, Estónsko
Júlia Lehelová (3.A)
Veronika Dovalová (3.B)
North Karelia College, Outokumpu, Fínsko
Andrea Jacevičová (3.A)
Jaroslava Karnoková (3.B)
Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Fínsko
Linda Vlachová (3.B)
Barbara Kršková (3.B)


V rámci realizácie projektov výmenných študijných pobytov Leonardo da Vinci sme
28. marca 2011 privítali Eiju Petterberg a Elsu Pehkonen, učiteľky z Fínska, ktoré sa prišli zoznámiť s našou školou. Spoločne s nimi pricestovala aj Minna - Maarit Holopainen, ktorá u nás absolvovala mesačný študijný pobyt.
Multimediálna učebnica Dejín výtvarnej kultúry
 
Konečne je na svete prvá multimediálna učebnica Dejín výtvarnej kultúry, ktorá sa zrodila práve na našej škole. V školskom roku 2008/2009 vzniklo prvé, z celkovo štyroch plánovaných DVD, PRAVEK, v školskom roku 2009/2010 sme dokončili druhú časť - STAROVEK. Neskôr to bol STREDOVEK, školský rok 2013/2014 sa dokončil NOVOVEK 1.
V súčasnosti pracujú žiaci Súkromnej strednej umeleckej škol animovanej tvorby pod vedením pedagógov na piatej časti - NOVOVEK 2.
Táto učebnica je jedinečná najmä tým, že ju tvoria žiaci pre žiakov.
Tvorba nových multimediálnych učebníc je absolútne inovatívnou a motivačnou metódou. Okrem iného napomáha vytvorenie takej koncepcie a štruktúry učebnice, ktorá najviac vyhovuje potrebám žiakov a uľahčuje im tak štúdium.
                               
               
Multimediálna učebnica Dejín animovaného filmu

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálnej učebnice dejín animovaného filmu, ktorá v tejto podobe na Slovensku chýba. Študenti umeleckých škôl by mali možnosť prostredníctvom učebnice čerpať komplexné a ucelené vedomosti z oblasti dejín animovaného filmu, čo by mohli využiť nielen na stredných školách, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokej škole a takisto vo svojom profesionálnom živote.
Začiatok prác na multimediálnej učebnici Dejín animovaného filmu plánujeme na rok 2013.
CLAVIUS


S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia služieb školskej knižnice využívame na našej škole integrovaný knižničný systém CLAVIUS, ktorý poskytuje viaceré výhody: Predovšetkým sa jedná o katalogizáciu, ktorá tvorí základnú časť celého systému a zabezpečuje prehľadnú formu evidencie všetkých publikácií, monografií, hudobnín, audio a DVD periodík. Elektronická katalogizácia nám zároveň umožňuje jednoduchú a efektívnu prácu s jednotlivými titulmi – rezervácie, výpožičky a pod. Ďalšiu výhodu systému Clavius predstavuje www katalóg. Jeho hlavnou úlohou je umožniť čo najrýchlejšie a najjednoduchšie on-line vyhľadávanie titulov pomocou kľúčových slov, a zároveň sprístupniť vyhľadávanie na diaľku. Žiaci aj pedagógovia si vďaka nemu môžu pohodlne vyhľadávať a rezervovať knihy aj bez osobnej návštevy knižnice. Prostredníctvom výpožičného protokolu umožňuje Clavius viesť podrobnú evidenciu čitateľov. Systém zároveň uchováva aj kompletnú históriu služieb čitateľom (záznamy o dátumoch požičania a vrátenia dokumentov, poplatky, upomienky a rezervácie), aj históriu jednotlivých dokumentov. Súčasťou tejto časti je aj komplexná štatistika, ktorá mimo iných zahrňuje štatistický výkaz, denník a rebríček najžiadanejších dokumentov.

Zvuková banka


Databázy zvukových a obrazových súborov sa musia komplikovane získavať od majiteľov, je potrebné ich zložito vyhľadávať a vo veľkej väčšine prípadov je táto služba spoplatnená. Zvuková banka by slúžila študentom našej školy a širokej odbornej verejnosti. Mohla by sa neustále dopĺňať o nové súbory zvukov a obrazov (materiálových štruktúr pre počítačové modelovanie).
Modernizácia vzdelávania
Projekt Modernizácia vzdelávania zastrešov aný EÚ je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie MŠ SR, a to jednotlivo pre Bratislavský kraj a pre ostatné kraje Slovenska. Pozostáva z dvoch hlavných projektov- Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
Hlavným cieľom obidvoch projektov je aktívne pripraviť učiteľov na novú reformu školstva. Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Do projektov sa zapojilo vyše 6850 učiteľov ZŠ a SŠ a fungujú od roku 2009 a končia 2013.

Modernizácia je zameraná na vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ, na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručností v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využitia IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov.

Vzdelávanie je realizované v 3 moduloch.

Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa - pozostáva z práce vo Worde, Exceli a v zručnom používaní vlastných notebookov a počítačov vôbec.

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa - cieľom modulu je oboznámiť účastníkov s modernou didaktickou technikou (IKT) a predovšetkým jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učitelia sa okrem iného oboznamujú s prácou s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami( video), zvukom, fotografiou a hudbou. Ďalej sa tento modul venuje práci s internetom a tiež s digitálnymi zariadeniami. Precvičuje sa práca s modernými vyučovacími pomôckami, ako napr. interaktívna tabuľa, dataprojektor. Na lepšiu spoluprácu s inými pedagógmi sa na prednáške priblížila aj tematika sociálnych sietí, blogov, chatov a inej komunikácie cez internet (napr. prostredníctvom web kamier- ako Skype)

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete - v tomto module ide predovšetkým o vytvorenie si vlastných didaktických pomôcok IKT a ich zavedenie priamo do vyučovania na dané hodiny.

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
škola III. t i s í c r o č i a
SOCRATES - THE BIG PICTURE NETWORK
3 ročný projekt v zastúpení 10 vzdelávacích inštitúcií

1. Southportské colégium, VB
Typ inštitúcie: Inštitúcia ďalšieho vzdelávania v pobrežnej oblasti severozápadného Anglicka, ktorá ponúka širokú škálu akademických aj umeleckých odborov, vrátane múzických umení a multimédií.
Veľkosť inštitúcie: 660 zamestnancov - 6 zapojení do projektu.
Odbornosť : multimédiá , múzické umenia.

Skúsenosti so spoluprácou: Southportské colégium sa zapojilo do mnohých európskych iniciatív vo viacerých disciplínach, vrátane nedávnych projektov týkajúcich sa múzických umení a multimédií. Organizovalo školenie týkajúce sa nového projektu v rámci akcie Comenius 3 z oblasti umeleckého vzdelávania.

2. Knowsleyské osvetové colégium, VB
Typ inštitúcie: Veľká inštitúcia ďalšieho vzdelávania v Merseyside, ktorá ponúka širokú
škálu akademických aj umeleckých odborov, vrátane múzických umení a multimédií.
Veľkosť inštitúcie: 508 zamestnancov - 4 zapojení do projektu.
Odbornosť : multimédiá, múzické umenia.

Skúsenosti so spoluprácou: Knowsleyské osvetové colégium sa aktívne zapojilo do mnohých iniciatív podporovaných Európskou úniou v rámci projektov Leonardo a Comenius, týkajúcich sa múzických umení. V súčasnosti je vedúcim partnerom projektu v rámci akcie Grundtvig 2002-2004.

3. Benátska umelecká škola, Taliansko
Typ inštitúcie: Vzdelávacia inštitúcia pre študentov od 14 rokov, ktorá sa zameriava najmä na umelecké predmety, zvlášť na vizuálne umenia a dizajn.
Veľkosť inštitúcie: 81 zamestnancov - 8 zapojení do projektu.
Odbornosť : grafický dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Benátska umelecká škola bola v poslednom čase zapojená do niekoľkých umeleckých iniciatív podporovaných Európskou úniou.

4. Ministerstvo školstva a kultúry, Melilla, Španielsko
Typ inštitúcie: Miestny školský orgán španielskej enklávy na marockom pobreží .
Veľkosť inštitúcie: 35 zamestnancov - 10 zapojení do projektu.
Odbornosť : umenie a dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Ministerstvo školstva a kultúry je zapojené do projektov týkajúcich sa európskeho občianstva a koordinátor projektu „Európske občianstvo cez perspektívu umenia".

5. Lotyšská škola kultúry. Riga, Lotyšsko
Typ inštitúcie: Špecializovaná kultúrna inštitúcia v lotyšskom hlavnom meste, ktorá ponúka široké možnosti štúdia umeleckého manažmentu, vrátane tanca a drámy.
Veľkosť inštitúcie : 60 zamestnancov - 7 zapojení do projektu.
Odbornosť : múzické umenia, umelecký manažment.

Skúsenosti so spoluprácou : Lotyšská škola kultúry koordinovala a zúčastnila sa viacerých projektov v rámci Leonarda, týkajúcich sa kultúrneho manažmentu; koordinátor projektu v rámci Grundtvig 1: „Odporúčané materiály pre pedagógov vyučujúcich dospelých".

6. Valmierska stredná umelecká škola, Lotyšsko
Typ inštitúcie: Uznávaná komunálna umelecká vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje základné a odborné umelecké vzdelanie (životné prostredie - umenie: interiérový dizajn, reklama a grafický dizajn, módny dizajn).
Veľkosť inštitúcie : 22 zamestnancov - 4 zapojení do projektu.
Odbornosť : umenie a dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou : Valmierska stredná umelecká škola organizovala medzinárodné letné školy a výstavy študentských prác v Európe aj mimo Európy.

7. Škola animovanej tvorby. Bratislava, Slovensko
Typ inštitúcie: Špecializovaná vzdelávacia inštitúcia v slovenskom hlavnom meste, ktorá ponúka klasickú animáciu, počítačovú animáciu a multimédiá.
Veľkosť inštitúcie : 39 zamestnancov - 31 zapojení do projektu.
Odbornosť : animácia, grafický dizajn, úžitková fotografia.

Skúsenosti so spoluprácou : Škola animovanej tvorby má kontakty na mnohé európske kultúrne inštitúcie a nedávno bola hostiteľom školenia ,týkajúceho sa nového projektu v rámci akcie Comenius 3, zameraného na umelecké vzdelávanie.

8. Školiace stredisko pre kultúrnych pracovníkov, Wilňus, Litva
Typ inštitúcie: Vládna inštitúcia, zriadená litovským Ministerstvom kultúry ako priebežná školiaca inštitúcia pre litovských kultúrnych manažérov a odborníkov [nový partner, pribraný po stiahnutí iných po predbežnom návrhu].
Veľkosťinštitúcie: 25 zamestnancov - 3 zapojení do projektu.
Odbornosť : umelecký manažment

Skúsenosti so spoluprácou: Školiace stredisko pre kultúrnych pracovníkov iniciovalo viacero medzinárodných projektov a zúčastnilo sa na projektoch v rámci Leonarda a Grundtvigu, zameraných na kultúrny manažment a nové informačné technológie.

9. Hudobné konzervatórium Stasia Simkausa, Klapeida, Litva
Typ inštitúcie: Vládna inštitúcia, zriadená litovským Ministerstvom kultúry ako priebežná školiaca inštitúcia pre litovských kultúrnych manažérov a odborníkov.
Veľkosť inštitúcie: 25 zamestnancov - 3 zapojení do projektu.
Odbornosť : umelecký manažment

Skúsenosti so spoluprácou: Hudobné konzervatórium Stasia Simkausa iniciovalo viacero medzinárodných projektov a zúčastnilo sa na projektoch v rámci Leonarda a Grundtvigu, zameraných na kultúrny manažment a nové informačné technológie.

10. Oblastná inštitúcia pre kultúru a rozvoj, Atény, Grécko
Typ inštitúcie: K.E.P.A., fungujúca v rámci gréckeho vzdelávacieho systému si kladie za cieľ pozdvihnúť víziu kultúry a rozvoja v samosprávnej oblasti Kryoneri [nový partner, pribraný po stiahnutí iných po predbežnom návrhu].
Veľkosť inštitúcie: 150 zamestnancov - 35 zapojení do projektu.
Odbornosť : múzické umenia, umenie a dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Oblastná inštitúcia pre kultúru a rozvoj KEPA bola zapojená do pilotných a pojazdných projektov v rámci Leonarda a do projektu REMADEP v rámci akcie Grundtvig.
INTERAKTÍVNE PROJEKTY
1. WE ARE ONE BODY - Sme jedno telo

Svet je ako veľký mrakodrap. Má nekonečne veľa okien, za každým okom žije človek s rôznymi záujmami, vlastnosťami,… Sme rozdielni a predsa sme si podobní, všetkých nás niečo spája. Každé okno je vyjadrením osobitosti individuality jednotlivca so silným pocitom osobného a duševného vyznania v kontraste so záverečným spolu uvedomením sa a zjednotením v spoločnej myšlienke - ľudskosť. Každé okno je len časť poznania - spoločne tvoria jeden celok - jedno telo. Poňatie témy „Sme jedno telo“, ako aj samotná realizácia príbehu, ktorá bude originálna z každej krajiny (iná za každým oknom), je na každom účastníkovi projektu zvlášť. Zaujímavé bude konečné prepojenie všetkých finálnych prác zo zúčastnených krajín na danú tému do jedného obrazového celku.
Dôležitá je tu najmä komunikácia medzi týmito partnermi a prepojenie medzi jednotlivými druhmi umenia v hudbe, tanci, dramatizácii s dynamickou výtvarnou tvorbou, kresbou klasickej, ručne kreslenej animácie a počítačovej animácie... Napr. využitie plošných a priestorových vizualizácií v divadelných, tanečných, hudobných scénach a tiež možnosti komunikácie jedného herca s vytvorenou postavou v počítači a ich vzájomné prelínanie.

The world is like a big skyscraper, it has an infinite number of windows and behind every window, there is a person with various interests, traits, desires… We are different, however, we are similar, too. There is something that joins us all. Every window is an expression of individual peculiarities of an individual with a powerful declaration of his personal and mental confession in the contrast with a final co-awareness and uniting in the same idea – humanity.

Every window is only a part of the knowledge – together we make one unit, one body.

How people grasp the topic WE ARE ONE BODY as well as the particular conducting of a story, which will be original for every country – different for behind each window – it is up to every participant of the project.

What will be interesting, that is the final joining of all the works on the given topic from every participant country into one film unit.

We emphasise:

- communication among individual kinds of arts, their mutual combining through music, dance, dramatization, animation…
- combining music and performing arts (dance/drama) with dynamic artistic creation within the area of hand drawing, classical and computer animation
- using CD decorations in theatre scenes and thus creating possibilities to use spatial, moving backgrounds as well as possibilities of communication of an actor with a created figure in a computer and their mutual overlapping.
2. CHILDREN CRUSADE
Detské krížiacke výpravy - Unsaid words

The whole project is a sequence of images from the works (or from their details) of our students following each other. Even though they are independent to each other, they create a consistent story line, based on mental or dimensional associations between neighbouring images.

Although the whole work creates integrated unit, mentaly it is based more on the internal disparity without any obvious or “forcing” educative aim. It is much more understood as a challenge. That final image or sequence of images has to be created by the spectator himself in his own head after viewing the project.

The whole work includes in itself European pictural world as well as the written, oriental one. Motto of the work is the human, but it doesn’t contain the exact shape of human. Human is present only in his works (pictures), in his squeezes, in his streaks, or in the ambition of human to show and to sculpture.

As once upon a time of children crusade, when they tried to show Christian children in Orient, we are also trying to show our children in this project. But we are not trying to show the concrete students, but to show their hearts, their creative struggle.

Unlike the children crusade we are not trying to persuade somebody, that our point of view is the only right. We just want by means of the works of our students to show our school as a tool of wakening and improving of the creative powers of young people, who will form our future (and let’s hope that more beautiful) world.

NET-MUSIC
Projekt Net Music bol koordinovaný rakúskou skupinou odborníkov - Interessengemeinschaft NŐ Komponisten pod vedením Mag. Richarda Grafa a financovaný prostredníctvom programu INTERREG III/A. SSPŠ animovanej tvorby bola k účasti na projekte oslovená Ministerstvom školstva SR, pričom k jeho úspešnej realizácii prispela najmä poskytnutím priestorov, vybavenia a pedagógov.

Cieľom projektu bola kreatívna práca so zvukom, úvod do digitálneho spracovania zvuku za účelom aktívnej participácie na zvukovej kompozícii, tvorbe remixov, zvučiek a hudobných koláží. Zámerom bolo tiež vytvorenie spolupráce medzi školami, ktoré sa zapojili do projektu. Parciálnym cieľom bolo upozorniť na hluk ako stresový faktor a objasniť súvis medzi akustickými podnetmi a reakciami človeka. (Biofeedback)

Realizácia:
Po oslovení R. Grafa sme získali základné projektové dokumenty a pokyny pre vedenie projektu. Príprava študentov prebiehala v mesiacoch máj, jún a september 2007. Študenti boli v rámci projektu postupne zoznamovaní z jeho cieľmi a zameraním. Na hodinách Zvukovej dramaturgie filmu a Estetiky sa naučili základom digitálnej hudby. Tieto vedomosti slúžili potom ako základ pri záverečnom workshope.
Záverečný workshop projektu sa uskutočnil 11. 10. 2007 od 8.50 do 11.25 a zúčastnilo sa na ňom 24 študentov. Workshop bol vovedením do zvukového sveta, ktorý skrýva veľa zaujímavostí na úrovni psychoakustických podnetov. Študenti mohli vniknúť do odlišnej sféry zvuku, než je tá komerčná, ktorá sa prezentuje všade dokola. Dostali mnoho podnetov ku kreatívnemu prístupu ku zvuku a hudbe. Pri práci v programe AUDACITY si mohli samostatne vyskúšať možnosti digitálnej práce so zvukom.

Výsledky workshopu:
Práce študentov, ktoré budú vypracované na základe tohto projektu zverejní Richard Graf na pripravovanej internetovej stránke www.net-music.at, najlepšie z nich budú odvysielané v internetovom rádiu. Realizácia projektu na našej škole otvorila študentom ďalšie obzory pri vnímaní a spracovaní hudby. Podnietila kreatívny prístup k individuálnej tvorbe hudby a jej využitia v audiovizuálnych dielach, animáciách a na internete.

 1. Bohúňova paleta 2004 – VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
  zlatý diplom – DENISA MALOVCOVÁ, SIMONA WEISSCHLENEROVÁ
  strieborný diplom – ZUZANA STREMPEKOVÁ, FILIP ROZMAN
  bronzový diplom – SAMUEL DUŠA
 2. SLOVAKPRIX Multimedia 2005 – 1. miesto v kategórii: Špeciálna cena pre stredoškolákov
  Cena prezidentky Nadácie Sovička Zdenky Kukanovej
 3. Prečo som na svete rád/rada 2005 – celoštátna výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  2. miesto – VERONIKA MIŠKOVIČOVÁ
  3. miesto – ADAM HUSÁR
 4. Elektronické tablo – celoštátna súťaž o najlepšie elektronické tablo
  1. miesto – 4.A trieda
 5. ORANGE – celoštátna fotografická súťaž pre stredné školy
  1. miesto - SIMONA WEISSCHLENEROVÁ
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Našu školu reprezentoval JURAJ KADLEČÍK, 3.B – 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole
 2. EURÓPA V ŠKOLE – medzinárodný projekt, písomné a výtvarné práce na tému - Aká budeš Európa v budúcnosti?
  ADAM BRNA, 3.B – Európa, spoločné dielo 1,2 (plagát)
  MAREK POLAKOVIČ, 2.B – Aká budeš Európa 1, 2 (plagát)
  MARIÁN DROBNICA, 2.B – Aká budeš Európa 1, 2 (plagát)
  Všetci traja získali za svoje práce ocenenia, ktoré si prevzali s pedagógmi 15. 5. 2006 v Zrkadlovej siene Primacionálneho paláca o 11.00 hod. Víťazi sa za odmenu zúčastnia medzinárodného workshopu v Nemecku (Brna) a v Rakúsku (Polakovič)
 3. JUNIOR INTERNET
  KRISTÍNA MARCINOVÁ, 1. - 3. miesto v kategórii Junior Webb do16 rokov
 4. MLADÝ GÉNIUS – vedomostná súťaž
  Certifikáty vynikajúcich riešiteľov získali:
  Zlatý - MÁRIA GELINGEROVÁ 4.A, NATÁLIA RAKOVÁ 4.A, VLADIMÍRA BOLIČKOVÁ 2.B
  Strieborný - ADAM NEDBAL 4.A, SAMUEL DUŠA 4.A, ADELA ŽÁKOVÁ 3.B, ŠIMON KOŠTÁL 3.B, ŽANETA LIPTÁKOVÁ 2.B, JÚLIA KRAVECOVÁ 1.B, FILIP HADAČ 1.A
  Bronzový – NATÁLIA HÁJKOVÁ 1.B, SIMONA SIČÁKOVÁ 1.B, MARTIN JURČÍK 1.B, ĽUDOVÍT HORNÝ 1.B
 5. PREČO SOM NA SVETE RÁD, RADA – výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  5. Júna si v priestoroch Národnej rady SR na bratislavskom hrade prevzali ocenenia:
  NATÁLIA KUCHÁROVÁ – koláž
  MAREK POLAKOVIČ - plagát
 1. Násilí kolem nás – medzinárodná súťažná výstava prác študentov stredných škôl v Prahe
  Kresba: 2. miesto – V.Boličková, 3. miesto – M.Mitošinková
 2. Medzinárodná súťaž GENIUS LOGICUS
  Certifikát vynikajúci medzinárodný riešiteľ – V.Boličková, 3.B
  Certifikát vynikajúci riešiteľ – Ž.Liptáková 3.B, Z.Bobríková 1.A, M.Čechovič 1.A, K.Duran-Bašták 2.A, Z.Nemcová 2.A, E.Tomovičová 2.B, K.Križániová 1.B
  Certifikát veľmi dobrý riešiteľ – 11 žiakov
  V súťažnom kole sa umiestnilo v prvej stovke 23 našich žiakov
  Dňa: november 2006 – máj 2007, 3 kolá, zúčastnení – 35 žiakov
 3. Matematický klokan – súťaž
  Vynikajúce umiestnenie: 1. - 9. miesto (zo 4136 súťažiacich) - Ž.Liptáková 3.B
  1.- 12. miesto (zo 6641 súťažiacich) – M.Dužek 2.A
  12.- 16. miesto (zo 4136 súťažiacich) – V.Boličková 3.B
  Naša škola sa umiestnila na 8. mieste z 238 stredných škôl v SR, 18 žiakov našej školy získalo najvyššie ocenenie 5 klokanov
 4. Olympiáda z AJ
  Kristína Marcinová, 1.A - 1.miesto v obvodnom kole, 1.miesto v krajskom kole, 3.miesto v celoslovenskom kole
 5. JUNIOR INTERNET – internetová súťaž
  1.miesto v kategórii INTERNET DIZAJN - Kristína Marcinová, 1.A
 6. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA – 13. ročník celoštátnej výtvarnej súťaže
  2. miesto – František Michalových, 2.B
  3. miesto – Eva Hudáková, 2.A
 1. DaRujDAR – súťaž o najlepšie umelecké dielo na tému: darcovstvo, obdarovávanie, ľudomilstvo, charita (október 2007)
  2.miesto - Róbert Holba
  3.miesto - Marica Baranovičová
 2. Net-music
  1. miesto – Michaela Habová, 3.A
 3. Dielo tvojich rúk“ – celoslovenská prehliadka a súťaž vo výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore, ktorú poriadala pod záštitou MŠ-SR Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topolčanoch.
 4. ANIMOFEST 2008 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  miesto – Galéria, Jakub Ježík
 5. Genius Logicus
  Najvyššie ocenenie získali:
  Michal Dúžek, 3.A - Vynikajúci medzinárodný riešiteľ
  Vladimíra Boličková, 4.B- Vynikajúci riešiteľ
  Eva Pifková, 1.A - Vynikajúci riešiteľ
  Najvyššie ocenenie Zlatý certifikát získali:
  Michal Dúžek, 3.A
  Katarína Križániová, 2.B
  Michaela Pavlíková, 2.A
  Erika Michelová, 2.A
 6. Matematický klokan
  Naša škola sa umiestnila na 6.mieste z 252 stredných škôl v SR.
 7. LOGO 2008 – 1. medzinárodné súťažné bienále
  3. miesto – Lukáš Papiernik
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  2.miesto v krajskom kole, Simona Nahálková
 2. Európa v škole – medzinárodný projekt
  2.miesto - Martin Schulte
  3.miesto - Richard Mihál
 3. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
  Mimoriadne ocenenie - Barbara Kršková 1.B
 4. Celoslovenská vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“
  Bratislavské kolo - Eva Pifková, 4.miesto
 5. ANIMOFEST 2009 - Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1. cena: Párnokopytník - Michal Dúžek, Jozef Malacký
  3. cena: Mucha - Iveta Tichá, Filip Krupa
 6. Igric 2009
  Branislav Holý - tvorivá prémia Filmového a novinárskeho zväzu za film Cesta
 1. Informatický bobor
  Lucia Fialová, 2B – víťazka kategórie Junior
 2. Perex, a.s. - Denník pravda - súťaž o najlepšie PF pohladnice
  10 vybraných návrhov na PF pohľadnice od žiakov 4.B
 3. Súťaž o logo programu „Školské mlieko“ (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
  Marcel Lacko, 2B
 4. Olympiáda z anglického jazyka
  Roberta Spiegelová, 3B – 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole (kat.2D)
 5. Európa v škole
  Veronika Dovalová, 2B – cena za výt. a multimed. tvorbu - 3. miesto v kraj. kole
  Tamara Jelenáková, 2B – cena za výt. a multimed. tvorbu - 1.miesto v krajskom kole a najvyššie ocenenie v celoslovenskom kole
 6. Junior Internet
  Linda Vlachová, 2B - 3. miesto v kategórii Junior Design + zvláštne ocenenie
 7. Exam - Matematický klokan
  Úspešní riešitelia – Viktor Kantner, Martin Husár
 8. Hviezdoslavov Kubín
  Ivana Kvaššayová, 3.B – 2. miesto v prednese prózy
  Veronika Lackiová, 2.A – čestné uznanie v prednese poézie
 9. Súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému "Quo vadis homo sapiens"
  František Michalovích, 1. miesto
 10. Bienále LOGO 2010
  Ján Ziman, 3. miesto v študentskej kategórii za prácu s názvom UAT GRAPHIC
 11. Etiketa na osviežujúci sýtený nealkoholický nápoj
  1.miesto – Mário Budinský, 1.PMŠ
 12. UAT Graphic 2010 - 1. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Dizajn manuál MAS – Martin Schulte
  2. cena: CD DVD box LAGGER – Mário Čechovič
  3. cena: Produktový dizajn, oblečenie MELT ICE – Barbora Váradyová
  Zvláštna cena poroty: Reklamná kampaň ASTROPOLIS – Roman Priščák
  Čestné uznanie: Dizajn manuál IMAGIRO – Matej Chudíka
  Čestné uznanie: Časopis SPEED WORLD – Andrej Karnok
 13. ANIMOFEST 2010 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, Bratislava
  1. Cena a Cena diváka: Alegria - Zuzana Bobríková
  2. Cena: V tme – Slavomíra Ábelová
  Čestné uznania: Život papiera – Róbert Hruška
  Čestné uznania: Ušaté záležitosti – Michaela Pavlíková
  Čestné uznanie: Svet bábik – Anastázia Volárová
  Čestné uznanie: Wonder Calling – Eleonóra Stanková
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Denisa Šafranková , 1. miesto v obvodnom kole
  Denisa Šafranková , 2. miesto v krajskom kole
 2. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA 2011
  Celoštátna tematická výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  Wawrinský Kristián, Cena riaditeľa odboru Koordinácie protidrogovej stratégie
  Úradu vlády Slovenskej republiky
 3. Dielo tvojich rúk - Celoslovenská výtvarná súťaž
  Michal Celmar, Čestné uznanie v kategórii stredné umelecké školy
 4. Európa v škole – medzinárodný projekt
  Krajské kolo
  1.miesto – Henriete Ösziová
  2.miesto – Júlia Masaryková
  2.miesto – Simona Jančurová
  Celoslovenské kolo
  najvyššie ocenenie - Henriette Ósziová 2.B – „Pomáhať srdcom“
  cena - Júlia Masaryková 2.B – „Pomoc v núdzi“
 5. Šanca modrému Dunaju – medzinárodná súťaž
  1.miesto v kategórii video sekcia - Emília Rudinská
 6. Figurálna kresba 2011
  Matej Kaminský, Čestné uznanie
 7. Celoslovenská súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému Evolúcia
  3. cena – Natália Psotová
 8. Fotozážitky s pamiatkami – celoslovenská fotografická súťaž
  Claudia Haláčová, 3.A – „Slovenské národné divadlo“, umiestnenie v prvej štvorke víťazných
  vybraná práca Tomáša Beláka, 3.A - Dóm sv. Martina
 9. Kozmos a ja – súťaž o najlepšiu prácu pri príležitosti 50. výročia prvého letu do vesmíru
  1. miesto v kategórii počítačová grafika – Dominik Herceg – „Space hotel“, multimediálna prezentácia
 10. A chance for the blue Danube – medzinárodná súťaž o najlepšie video s ekologickou tématikou – delta Dunaja, Rumunsko
  Ocenenie: Emília Rudinská - RIEKA ŽIVOTA
 11. Celoslovenská súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému Evolúcia
  3. cena – Natália Psotová
 12. 5.Fotozážitky s pamiatkami – celoslovenská fotografická súťaž
  Claudia Haláčová, 3.A – „Slovenské národné divadlo“, umiestnenie v prvej štvorke víťazných fotografií a ešte bola vybraná práca Tomáša Beláka, 3.A - Dóm sv. Martina
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Denisa Šafranková , 1. miesto v obvodnom kole
 2. PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA 2012
  Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
  Vladimír Krajňák 1.A , 1. miesto
  Lucia Sokolová 2.A , Mimoriadna cena
 3. Figuarálna kresba 2011 Trenčín
  Čestné uznanie - Matej Kaminský, 4.A
 4. Fotografia Academica 2012
  Postup do užšieho výberu - Lukáš Matulík, Daniel Štrauch, 1.A
 5. Logo pre Bratislavský klub turistov<br /> 1. miesto - Tatiana Husárová, 2.A
 6. Fotografická súťaž „Jarné dotyky“
  1.miesto - Michal Mana, 1.PMŠ
 7. Klasici v komixe
  2. miesto - Adriana Ducháčková
 8. ANIMOFEST 2012 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, Bratislava
  Best of 2006 – 2012: Zuzana Bobríková - Alegria
  1. cena a Cena diváka: Agáta Bolaňosová - Bzukot lásky
  2. cena: Andrea Jacevičová - Premena
  Čestné uznanie: David Fabian - Rovnováha
 9. UAT Graphic 201 - 3. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Jaroslava Karnoková - Kniha
  3. cena: Viktória Bitterová - Dizajn manuál
  Zvláštna cena poroty: Barbara Kršková - Reklamná kampaň
  Čestné uznanie: Matej Gál - Reklamná kampaňk
  Čestné uznanie: Michal Mikuš - Kritický dizajn
  Čestné uznanie: Marcel Lacko - Kritický dizajn
  Čestné uznanie: Tamara Jelenáková - Reklamná kampaň
  Čestné uznanie: Veronika Dovalová - CV, DVD box
  Čestné uznanie: Linda Vlachová - CV, DVD box
 10. UAT Photo 2012 – 2. ročník medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl
  3. cena: Tomáš Belák - Voľný výstavný súbor
  Zvláštna cena poroty: Nikola Kleinová - Voľný výstavný súbor
  Čestné uznanie: Ivana Kmecová - Voľný výstavný súbor
  Čestné uznanie: Claudia Haláčová - Voľný výstavný súbor
 1. Olympiáda v anglickom jazyku
  1. miesto v obvodnom a 2. v krajskom kole – Denisa Šafránková, 4.A
 2. Matematický Klokan: Čestné miesta
 3. Genius Logikus
  Kristína Furťová, 4.A – vynikajúci riešiteľ - percentil 83
 4. Prečo som na svete rád/a
  1. miesto v kategórii umeleckých škôl Patrik Hujo, 1.A – „Cigaretová múza“
 5. Zlínsky pes
  Agata Bolaňosová, 3.A – „LOVE BUZZ“, postup do užšieho výberu
 6. Fotozážitky s pamiatkami
  Ocenenie: Lukáš Matulík, 2.A – Dóm sv. Martina
 7. Fotosúťaž Pamiatky architektúry regiónu Bratislavy
  1. miesto Adam Kováč, 2.PMŠ
  3. miesto Lukáš Matulík, 2.A
 8. Bienále animovaného filmu BAB 2012
  David Fabián – ROVNOVÁHA, postup do užšieho výberu
 9. Animofest 2013 – 8. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl
  1. cena a Cena diváka: ŠKAREDUČKÝ – Filip Wavrinský
  2. cena: BEAR WITH ME – Agata Bolanosová
  Zvláštna cena poroty: HLINENÁ NÁDOBA – Matej Paulovič
  Čestné uznanie: ČIČA – Denisa Šafránková
 10. UAT Graphic 2013 - 4. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Informačný systém – Nikoleta Tóthová
  2. cena: Design manuál – Júlia Masaryková
  3. cena: Kniha – Karol Spevák
  Čestné uznanie: Design manuál – Michaela Džubanová
 11. UAT Photo 2013 – 3. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Lukáš Matulík
  2. cena: Michal Mana
  3. cena: Zuzana Gucmanová
  Čestné uznanie: Adam Kovač
  Ivana Kmecová
  Katarína Bukerová
2014


Program výletu:

23.6. 2014 - pondelok
07:20odlet z letiska Schwechat
09:15prílet na letisko Schiphol
10:30príchod do hotela The Poet Hotel Amsterdam, Vondelpark (Museum District)
13:15Canal Cruise (peši z hotela)
14:30 - 16:00osobné voľno
16:00 - 17:00prehliadka mesta (1. časť)
24.6. 2014 - utorok
09:30odchod z hotela
10:00príchod skanzen Zaanse Schans
12:30príchod do Amsterdamu, obed
13:30 – 17:00prehliadka mesta (2. časť)
25.6.2014 – streda
10:00 Van Gogh museum
12:00 obed, voľno
13:30 Rijsk Museum
15:00 voľno
17:00 odchod letisko Schiphol
20:00 odlet z letiska Schiphol
21:50 prílet na letisko Schwechat

Program výletu

27.6. 2011- pondelok
07:30Odchod autobusu z Bratislavy (od potravín Billa na Muchovom námestí v Petržalke)
11:00 – 11:30Príchod autobusu do hotela Prokopka v Prahe
11:30 – 14:00Ubytovanie sa, obed a presun na Václavské námestie, kde bude zraz so sprievodkyňou
14:00 – 19:00Prehliadka kultúrno-historických pamiatok Prahy (Pražský hrad -s prípadným vstupom do interiéru, Hradčanské námestie, Loreta, Strahovský kláštor, Nerudova ulica, Malostranské námestie, Kampa, Karlov most, Karlova ulica, Klementínum, Staromestské námestie, Ungelt, Celetná ulica, námestie Republiky s Obecným domom)
Od 19:00Večera, voľný program – podľa dohody s vedúcim zájazdu a pedagogickým dozorom
28.6. 2011- utorok
9:30 – 11:30Prehliadka Vyšehradu so sprievodkyňou
11:30 – 17:00Obed, voľný program/rozchod, večera, príprava na odchod z hotela
17:00Odchod autobusu z hotela
20:30 – 21:00Predpokladaný návrat do Bratislavy (k potravinám Billa na Muchovom námestí v Petržalke)
barcelona
pariz
londyn
benatky