Vedenie SSUŠ animovanej tvorby
Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a GR SSUŠ animovanej tvorby

Absolventka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, aprobácia Slovenský jazyk a Výtvarná výchova, s viac ako 30 ročnou pedagogickou, metodickou, riadiacou a výtvarnou praxou, posledná výstava 12.12. 2000 "Kráľovi pokoja a lásky" v galérii Blumentál, zriaďovateľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Bratislava, autorka študijného programu (r.2001) 8259 6 ANIMOVANÁ TVORBA a spoluautorka (r.2004) 8296 6 GRAFICKÝ DIZAJN, zakladateľka prvých multimediálnych učebníc na Slovensku - Počítačovej animácie, Počítačovej grafiky a Dejín výtvarnej kultúry. Zakladateľka študijného programu Univerzita animovanej tvorby (UAT) - kurzov klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR pod číslom 1120, ktoré sa realizovali prvýkrát na Slovensku od januára 1997, zakladateľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST, Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT GRAPHIC, Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl UAT PHOTO. Zakladateľka a spoluautorka projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií, ktorý pozostáva z dvoch študijných programov - Animovaná tvorba a multimédiá a Grafický dizajn.
"Najvyššiu kvalitu vzdelania tejto školy zabezpečuje dobré spracovanie študijných programov, pedagógovia, odborníci z praxe a špičkové materiálno-technické SW a HW vybavenie."
akad. mal. Ľudmila Pavolová akad. mal. Ľudmila Pavolová
Zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety

Po skončení vysokej školy výtvarných umení dlhodobo pôsobila ako animátorka a výtvarníčka v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba, kde sa podieľala na realizácii animovaných filmov a seriálov pre STV. Spolupracovala so štúdiom Bratři v třiku Praha-Barandov. Získala viacero ocenení, napr. Čestné uznanie na Filmovom festivale v Zlíne za animáciu a výtvarné návrhy vo filme Domáca úloha, za animáciu vo filme Údel, ktorý dostal Strieborného medveďa v Berlíne a Zlatú mušľu v Indii atď. Svojou tvorbou v oblasti animovaného filmu garantuje výučbu študijného odboru animovaná tvorba.
Mgr. Jana Juránková Mgr. Jana Juránková
Zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety

Je absolventkou Vysokej školy múzických umení a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore animovaná tvorba a dejiny výtvarného umenia. Časť stredoškolského štúdia absolvovala v USA, predtým 2-ročný pobyt v Japonsku. Pôsobila ako lektorka pre Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu. V súčasnosti sa v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti - BIBIANA organizuje dielne, v ktorých predstavuje deťom základy animácie. Viedla workshop animácie v Plzni v rámci projektu Animánie a Animaraton, tiež dielne v Bratislave, Piešťanoch a v Skalici. Zúčastnila sa odbornej historickej konferencii v Lelese príspevkom o stavebnom vývine tamojšieho kláštora. Má opublikované odborné články o stredovekom sakrálnom stavebnom umení premonštrátov. Na našej škole pôsobí ako nastupujúca zástupkyňa pre odborné predmety. Vyučuje dejiny výtvarnej kultúry a dejepis.
Mgr. Katarína Heredošová Mgr. Katarína Heredošová
Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Katarína Heredošová vyštudovala Univerzitu Komenského, odbor Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s odborom Estetika - Dejiny umenia. Počas štúdia bola štipendistkou Slovenskej televízie, neskôr sa venovala pedagogickej činnosti. Na našej škole pracuje ako zástupkyňa riaditeľky pre všeobecno-vzdelávacie predmety, vyučuje predmet slovenský jazyk a literatúra a zároveň je výchovnou poradkyňou. Absolvovala I. kvalifikačnú skúšku v oblasti Vyučovania rétoriky na stredných školách, akreditačné vzdelávanie v oblasti Tvorba učebných osnov a školského vzdelávacieho programu, používanie Interaktívnej talule v edukačnom procese, Tvorba prezentačných programov vo vyučovaní, Finančná gramotnosť, Metodika výučby Slovenského jazyka a literatúry na stredných školách v rámci nových pedagogických dokumentov, Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa. Absolvovala vzdelávanie v oblasti Tvorby didaktických testov, a Legislatíva a logistika maturitných skúšok.
Pedagogický zbor
Ing. arch. Jaroslav Baran Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. arch. Jaroslav Baran, bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov, Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku, a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Mgr. art Paulína Hoššová Mgr. art Paulína Hoššová
Vyštudovala VŠVU Bratislava, odbor keramika na Katedre užitého umenia. Absolvovala štipendijný pobyt na Univerzite v Houston – Clear Lake v USA. Venuje sa kresbe, maľbe a soche. Vystavovala v galériách Poprad, Senici, Prešov, Trenčín a v Liptovskom Mikuláši. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava.
Mgr. art. Dana Schubert, ArtD., PhD. Mgr. art. Dana Schubert, ArtD., PhD.
Je absolventkou VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo. Počas štúdia absolvovala stáže v Anglicku na Academy of Education and Fine Art v Exeteri a v Čechách v Prahe na Akadémii výtvarných umení v odbore medaila, drobná plastika. V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU ako doktorka umenia ArtD. V roku 2013 doktorandské štúdium na PfUK ako doktorka filozofie PhD. Jej umeleckú tvorbu tvoria emotívne štylizácie s dôrazom na pohybovú aktivitu figúry a prírodné motívy. Absolvovala viacero kolektívnych i samostatných výstav doma i v zahraničí. Špecializuje sa na komornú bronzovú plastiku, reliéf a venuje sa aj olejomaľbe. Pedagogickú činnosť aplikuje niekoľko rokov vo forme výučby výtvarných disciplín. Na našej škole vyučuje predmety Modelovanie, Výtvarná príprava.
Ing. Karol Holubčík Ing. Karol Holubčík
Študoval na VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv sérii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, voľnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Mgr. Ján Mózer Mgr. Ján Mózer
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Univerzitná knižnica v Bratislave, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, SNM Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Elektráreň Tatranská galéria, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.
Mgr. art. Marek Gašpar Šafárik, ArtD. Mgr. art. Marek Gašpar Šafárik, ArtD.
Umenie vyštudoval na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave v odbore scénografia. Od roku 2002 sa v slobodnom povolaní angažuje ako scénický a kostýmový výtvarník pre film a divadlo. Spolupracoval na rôznych divadelných projektoch ako Lososy pre štúdio Tanca Banská Bystrica, Argolla 5 Element pre Južnú Kóreu, Abeceda zjedla teba pre Divadlo Ludus, Bratislava, Spiaca kráľovná pre Teatr Baj, Varšava, Poľsko, Dekameron pre Mestské divadlo Zlín, Vorvaň pre Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, THE LUNCH BOX pre Strigorg film studio, USA, Fidlikant na streche pre štátnu operu Banská Bystrica a mnoho iných. Po štúdiu vyučoval výtvarné umenie, scénografiu, priemyselný dizajn a videotvorbu aj na strednej umeleckej škole. Okrem iného pôsobí ako lektor pre učiteľov venujúcich sa detskému divadlu. U nás na škole je garantom odevného dizajnu a učí konštrukcie a modelovanie odevov, dejiny odievania a počítačovú grafiku.
Eleonóra Šafáriková Eleonóra Šafáriková
Po ukončení štúdií pokračovala v praxi v SND ako umelecká kostymérka. Venuje sa intenzívne umeleckému, historickému kostymérstvu. Jej práce sú známe a vyhľadávané u nás aj v zahraničí. Pravidelne pripravuje korunovačné kostýmy pre korunovačné slávnosti v Bratislave, pri historických rekonštrukciach Napoleonských bitiek v Slavkove, Waterloo a v Bratislave oblieka vojakov. Zúčastňuje sa honosných sprievodov na vinobraniach v Pezinku a v Modre, kde sa prezentujú nielen jej kostýmy, ale aj klienti z oboch miest v kostýmových kreáciách zhotovených v kostýmovom štúdiu Elijana. Jej kostýmy zdobia výstavné priestory Červeného Kameňa, Múzea v Modrom Kameni. Niektoré jej práce vystavovala v Paríži v rámci najlepších prác štátov Európskej únie. Na našej škole vyučuje odborný predmet Odevná tvorba a prax.
Mgr. art. Štefan Kubovič Mgr. art. Štefan Kubovič
Vyštudoval VŠVU Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzsko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Pôsobil 10 rokov v reklamných agentúrach. Venuje sa voľnej grafike, maľbe, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe. Vyučuje predmet Navrhovanie, Typografia a Estetika.
Mgr. Dušan Blahút PhD. Mgr. Dušan Blahút PhD.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Mgr. art. Ján Slovák Mgr. art. Ján Slovák
Vyštudoval VŠMU Bratislava, odbor hraná réžia, doktorandské štúdium scénografie. Vyučuje predmety Počítačová animácia, Počítačová grafika. Realizoval krátke hrané, dokumentárne a hudobné filmy, spoluautorsky a réžijne spolupracoval na kultúrnej revue „Bratislavský Chodec“. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. V súčasnosti sa venuje 3D animácii so zameraním na tvorbu televíznych zvučiek, reklám a architektonických vizualizácií.
Štefan Martauz Štefan Martauz
Stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku. S animáciou začal už v stredoškolskom veku, ako veľmi úspešný filmový amatér. Venoval sa aj kreslenému humoru, ktorý aj vystavoval. Po nástupe do kolibského štúdia animovaných filmov, absolvoval študijnú stáž v tvorivej skupine svetoznámej zlínskej režisérky Hermíny Týrlovej. Ako animátor sa zúčastnil na tvorbe niekoľkých desiatok titulov. Mnohé z nich boli ocenené na domácich aj medzinárodných festivaloch: Zlín, Piešťany, Chicago, San Sebastiano, Panama a iné. Na FFD v Zlíne, obdržal osobnú Cenu za Animáciu. Niekoľko filmov vytvoril ako scenárista, výtvarník a režisér. Pripravoval aj animácie do viacerých reklám a hraných filmov. K jeho poslednej významnej tvorbe, patrí animácia trikovej časti úspešného celovečerného dokumentu, „Slepé lásky“. Ako jediný slovenský animátor bol vybraný do tvorivého týmu českého kultového režiséra Jiřího Bartu pre celovečernú hrano – bábkovú rozprávku v medzinárodnej koprodukcii „Na povale“. Svojou doterajšou tvorbou, garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet klasická animácia.
Ján Drobný Ján Drobný
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní študijného programu - Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Absolvoval náročné školenie motion capture - druhý stupeň, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia 3D Studio MAX.
Mgr. Juraj Garaj Mgr. Juraj Garaj
Absolvoval pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, aprobácia psychológia a výtvarná výchova. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ grafického dizajnu digitálnych médií. Neskôr pracoval ako špecialista online marketingu v telekomunikačnej spoločnosti. V praxi využíva aj poznatky svojho stredoškolského odboru, elektronické počítačové systémy. Na našej škole vyučuje počítačovú animáciu v programe Adobe Flash. Venuje sa maľbe a príležitostne keramickej tvorbe.
Mgr. art. Róbert Szabó ArtD. Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.
Študoval na Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Mgr. art. Denisa Slávová Mgr. art. Denisa Slávová
Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Fotografie a nových médií. Vyučovala digitálnu fotografiu a reklamnú tvorbu na strednej umeleckej škole v Bratislave, v súčasnosti vyučuje fotografické predmety na našej škole, pričom vedie žiakov k technickému zvládnutiu digitálnej aj analógovej fotografie, nabáda k výtvarnému mysleniu a hľadaniu vlastného fotografického jazyka. Vystavovala na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Pracuje, žije a tvorí v Bratislave.
Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.
Je odborníkom v oblasti audiovízie a multimédií, vedúci Kabinetu videotvorby a fotografie na Ústave dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, autor mnohých publikácií a video–učebných pomôcok a spoluautor projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií. Na našej škole vyučuje predmet Dramaturgia a scenáristika. Je spoluautorom projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií.
Ing. Kristián Németh Ing. Kristián Németh
Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave študuje odbor intermédiá a multimédiá. Má za sebou prvé samostatné výstavy v galérii Soda v roku 2009 /Bratislava/ a v galérii Enter v roku 2012 /Bratislava/. Okrem Slovenska vystavoval aj v zahraničí /Česká republika, Maďarská republika, Rakúsko, Lotyšsko/. Pravidelne býva ocenený na filmovom festivale Azyl. V súčasnosti sa venuje štúdiu a voľnej tvorbe. U nás vyučuje Informatiku, Počítačovú grafiku a prax, ako aj Videotvorbu.
Martin Levinne Martin Levinne
Martin Levinne študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Pracoval ako grafický dizajnér, art director v reklame a v médiách a ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdiá Miramax, Sony Pictures, Warner Bros, Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad v časopisoch Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v USA, v Japonsku i v Európe. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení. Je autorom cyklov Anjeli a Všetko je inak. Fotí čiernobiele aj farebné portréty, série, fotografie z ciest, Usporadúva individuálne workshopy, píše zaujímavé blogy a chystá vydanie svojich fotografií v knižnej podobe. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. Na našej škole učí fotografickú tvorbu a prax.
Mgr. Silvia Kramariková Mgr. Silvia Kramariková
Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyka literatúra. Počas svojej pedagogickej činnosti vykonávala funkciu uvádzajúceho učiteľa poskytujúceho pedagogicko-odbornú pomoc pre začínajúcich učiteľov, zároveň pracovala ako učiteľ – metodik pre študentov vysokých škôl počas ich študijnej pedagogickej praxe na školách. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách a v rámci projektu INFOVEK Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V ostatných rokoch sa venuje i lektorskej činnosti pre rôzne spoločnosti. Na našej škole vyučuje anglický jazyk.
Mgr. Zuzana Štochmalová Mgr. Zuzana Štochmalová
Na fakulte humanitnych a prirodnych vied vyštudovala aprobáciu anglický jazyk a literatúra – geografia. V rámci štúdia tlmočila na pedagogickej fakulte. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala študijné pobyty v Londýne. Absolvovala aktualizačné vzdelávania: Práca s interaktívnou tabuľou, Photoshop v práci učiteľa, Uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese, Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese a Podpora duševného zdravia v školskom prostredí. Na našej škole vyučuje predmet anglický jazyk. Zároveň pracuje na pozícii PR manažérky.
Mgr. Adela Vrbová Mgr. Adela Vrbová
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyštudovala predmety slovenský jazyk a ruský jazyk. V rámci štúdia absolvovala dva študijné pobyty v Moskve na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina a štúdium ukončila aj certifikátom z Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Z predošlej pedagogickej praxe má osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne; Interaktívna tabuľa v práci učiteľa a Využívanie IKT v práci učiteľa. Na našej škole vyučuje predmety slovenský jazyk, občiansku náuku, etickú výchovu a biológiu. Zároveň spravuje školskú knižnicu a je koordinátorkou projektu Zelená škola.
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby disponuje špičkovo vybavenými odbornými učebňami s najnovším softvérom.
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola

Športová hala pri SSUŠ animovanej tvorby
umelecká škola umelecká škola umelecká škola
umelecká škola umelecká škola umelecká škola
Centrum voľného času
1.Anglický jazyk – konverzáciaMgr. Silvia Kramárikovádeň
od:00-do:00
učb. XXX
2 hodiny/týždeň
2.Anglický jazyk – gramatikaMgr. Zuzana Štochmalová/td>---
2 hodiny/týždeň
3.Voľná kresba I. (príprava na VŠ) Mgr. Ján Mózer---
2 hodiny/týždeň
4.Voľná kresba II. (príprava na VŠ) Mgr. Ján MózerA---
2 hodiny/týždeň
5.Tvorba webstránok Mgr. Juraj Garaj---
2 hodiny/týždeň
6.Astronomický krúžok Peter Kráčalík---
2 hodiny/týždeň
7.Zelená školaMgr. Adela Vrbová---
2 hodiny/týždeň
8.Internetový časopis CREATEMgr. art. Štefan Kubovič---
2 hodiny/týždeň
Vysoké školy30%
Práca v odbore40%
Štúdium, alebo práca v zahraničí12,5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)17,5%
Vysoké školy44%
Práca v odbore30%
Štúdium, alebo práca v zahraničí2%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)24%
Vysoké školy31%
Práca v odbore42,4%
Štúdium, alebo práca v zahraničí2,2%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)24,4%
Vysoké školy40%
Práca v odbore42%
Štúdium, alebo práca v zahraničí9,5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)8,5%
Vysoké školy42%
Práca v odbore31%
Štúdium, alebo práca v zahraničí4%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)23%
Vysoké školy50%
Práca v odbore21%
Štúdium, alebo práca v zahraničí3%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)26%
Vysoké školy30%
Práca v odbore40%
Štúdium, alebo práca v zahraničí12,5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)17,5%
Vysoké školy34%
Práca v odbore20%
Štúdium, alebo práca v zahraničí20%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)24%
Vysoké školy43%
Práca v odbore19%
Štúdium, alebo práca v zahraničí9%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)26%
Vysoké školy36%
Práca v odbore25%
Štúdium, alebo práca v zahraničí5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)34%
Vysoké školy
Práca v odbore
Štúdium, alebo práca v zahraničí
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)
NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
RASTISLAV POLENKOVIČ / Bc. na VŠMU v BA
- pracuje ako freelance ilustrátor animátor a designer
- venuje sa predovšetkým komerčnej tvorbe, a to od tvorby ilustrácie, animácie, réžie, scenára či designu...
- spolupracoval pri tvorbe mnohých kampaní (online, televíznych a.t.ď.), či už pre VODAFONE, ORANGE, POKEC, ING.BANK, POST BANK, VÚB, TATRA BANKA, SLOVNAFT, MAYBELINE, LAFEEME MAGAZINE, EVA MAGAZINE, NAY electornic, Kvalita z našich regiónov, BOSH...

PETER BUDINSKÝ / absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
- venuje sa animácii
- pracoval na vizuálnom dizajne TV show - Vo štvorici po Slovensku
- animoval hlavnú postavu upútavky projektu Hurá na Hrad
- pracoval na projekte pre Tatrabanku
- komerčná reklama pre Dobrý anjel
- člen festivalového tímu – FESTANČA, technické zabezpečenie, dramaturgia, štatutárny zástupca

ALEXANDRA CÍCHOVÁ
- práca pre štúdio Animo Line
- šéfredaktorka časopisu ZVONČEK
- ilustrácie kníh cez BELIMEX: Slimáčik Máčik a iné slovenské riekanky, Učebnica ruského jazyka pre samoukov,...

ALICA GURINOVÁ / absolventka animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
– žije v Prahe, venuje sa ilustrácií a animácii

MÁRIA GELINEROVÁ / absolventka animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
- animuje pre spoločnosť zaoberajúcu sa tvorbou počítačových hier

LUCIA LAJCAJOVÁ
– spoločnosť 7 PLUS s.r.o

LUKÁŠ KOBELA / absolvent masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, momentálne študuje na konzervatóriu v Bratislave, štúdium skladby pod vedením Mgr. art. Ľuboša Bernátha, ArtD.
- 2010 zložil hudbu k študentskému krátkometrážnemu filmu PERDITION pre Los Angeles Film School
- 2010 podieľal sa na projekte HOCKEY HEROES OF SLOVAKIA
- 2011 hudba k filmu LOVE

JAKUB KRONER / Bc stupeň Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU v Bratislave
- 2007- debut BRATISLAVAFILM, film LOVE
- spolutvorca LOKAL TV
- z produkčnej spoločnosti inoutStudio

FILIP ROZMAN / absolvent masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- grafický dizajn, ilustrácie a reklama

ROBERT RUDINSKÝ
- riaditeľ Grafobal Group

JORDAN NIKOV
- senior digital art director
- idea maker v MUW Saatchi&Saatchi
- pracuje na kampaniach zamerané na spoločenský marketing
- pracoval na kampaniach pre Telecom, ZUNO, Zoznam, Šariš, BMW

ZUZANA PAULINI
- reklamná fotografia
- ilustrátorka
- predaj a distribúcia animovaných filmov
- spoluorganizátorka PEZINSKÉHO AMATÉRSKEHO FILMOVÉHO FESTIVALU

TOMÁŠ RYBÁR
- pracuje ako ilustrátor, typograf a print designer

ZUZANA FIEBIGROVÁ
- pracuje ako grafička a strihačka v TV Bratislava

MARTIN CAPOVČÁK / absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
- spolupracuje s Jakubom Kronerom pre Lokal Tv ako animátor
- ilustrátor

MICHAL HARUŠTIAK / absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
– získal cenu za réžiu filmu školského filmu „Pár milimetrov pod koreňom“

MARKO VISKUPIČ
vlastní agentúru MAVIPRODUCTION
- kampaň pre Topfest
- získal cenu v kreatívnej československej súťaži Zlatá pecka 2011

JOZEF MALACKÝ / absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
- 2D/3D umelec/Animátor v Pixel Federation

PETER PRIBOL
- pracuje ako grafik a strihač v TV Bratislava

MARICA BARANOVIČOVÁ
- Graphic desinger v FaxCopy s.r.o.

NINA GAJDOŠÍKOVÁ
- študentka grafického dizajnu Univerzity umenia v San Franciscu

MICHAL HÓZ
- študent 3D grafiky - aplikácie do počítačových hier na univerzite v Boltone, Veľká Británia

SPIEGELOVÁ ROBERTA
- študentka Metropolitan University Londýn – Film and Broadcast Production

FILIP WENHARDT
- grafický dizajnér v Positive s.r.o., web dizajn, korporátny dizajn, reklama
Nadväzné odbory pre našich žiakov na vysokých školách
Študijný program: Animovaná tvorba
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění v Praze
- Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
- Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě

Študijný program: audiovizuálne média, intermédiá a digitálne média
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Študijný program: grafika
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: maľba
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: sochárstvo
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: voľné výtvarné umenie
- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: dizajn
- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
- Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta výtvarních umění
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarních umění

Študijný program: dejiny umenia
- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
- Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Študijný program: estetika
- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
- Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Študijný program: učiteľstvo výtvarného umenia
- Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
- Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Študijný program: animácia výtvarného umenia
- Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Študijný program: bábkarská réžia a dramaturgia
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: bábkarská scénografia a technológia
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: divadelná réžia a dramaturgia
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: scénická a kostýmová tvorba
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: dokumentárna tvorba
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: dramaturgia a scénaristika
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: filmová a televízna réžia
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: kameramanská tvorba a fotografia
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: vizuálne efekty
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: dizajn médií
- Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií

Študijný program: masmediálna komunikácia
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
- Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií