Kolégium Zelenej školy SSUŠ animovanej tvorby
Riadiaci pracovník: Mgr.Viera Zavarčíková
Koordinátori: Mgr. Adela Vrbová, Mgr. Ján Mózer
Ekonomická podpora: Ing. Ľubomíra Hübnerová
Nepedagogickí zamestnanci: Michaela Krupová, Pavel Hlúbik
Žiaci: 1.A - Mário Fábri, Ľubica Lelkešová, Simona Durošková, Tomáš Motúz, Diana Žáková, Victoria Černáková, Lujza Stopková, Klementína Knezlová, Eva Miklisová, Kristína Roxerová, Michaela Imreová
2.A - Dušan Brachna, Eva Takácsová, Jakub Drobný
3.A - Simone Ruhigová, Daniel Sabo


Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená
do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete, do ktorého je zapojených cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a ako najväčší environmentálny program na svete získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Jeho medzinárodným koordinátorom je nezisková organizácia FEE (Foundation for Environmental Education). Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta, napr. v Českej republike nesie tento program názov Ekoškola. Na pôde Magistrátu mesta Košice bolo 10.10.2013 ocenených titulom Zelená škola ďalších 84 škôl z celého Slovenska (celkovo ich je na Slovensku 118). 27 škôl získalo diplom „Na ceste k Zelenej škole“, ktorý sa udeľuje za čiastočné splnenie certifikačných podmienok. Akcia sa uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. Naša škola získala medzinárodný certifikát a vlajku za úspešné absolvovanie 2-ročného cyklu Zelenej školy s prioritnou témou ODPAD.
V tomto školskom roku (2013/2014) na našej škole rozbiehame ďalšie, už druhé, 2-ročné obdobie, v ktorom chceme obhájiť titul Zelená škola s ďalšou prioritnou témou VODA. Voda je neodmysliteľnou súčasťou života. Aj preto jej chceme vzdať hold nielen cez aktivity kolégia programu Zelená škola, ale aj na hodinách všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov.
Info: www.zelenaskola.sk, www.facebook.com/zelena.skola

Škola postupuje podľa programu – METODIKA 7 KROKOV:
  1. Kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
  2. Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (viď Environmentálny akčný plán);
  3. Environmentálny akčný plán (EAP) - dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;
  4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
  5. Pro-environmentálna výučba - environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a v Školskom vzdelávacom programe;
  6. Informovanie a spolupráca - presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
  7. Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému (ponuka prioritných tém na výber: ODPAD, VODA, ENERGIA, DOPRAVA A OVZDUŠIE, ZELENÉ ÚRADOVANIE A OBSTARÁVANIE, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY). Realizácia programu Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť získava na rozmanitosti a pestrosti.
AKTIVITY NA TÉMU VODA:
DENNÍK PRAVDA - ČLÁNOK O NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE A O NAŠEJ PETÍCII
Dňa 2.7.2014 vyšiel v denníku PRAVDA článok o nelegálnej výstavbe na Jarovskom ramene, taktiež aj o našej petícii, ktorý si môžete prečítať na stránkach denníka Pravda.
PETÍCIA PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE
Naša škola, ako nositeľka titulu Zelená škola, sa rozhodla podať petíciu proti nelegálnej výstavbe na Jarovskom ramene, kde majitelia hausbótov zasahujú do biotopov a značne znečisťujú zásoby podzemných vôd. Pre podporu našej iniciatívy boli oslovení všetci naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, taktiež aj priatelia školy. Triedni učitelia zase oslovili rodičov a koordinátor Zelenej školy oslovil cez školský rozhlas aj študentov, ktorí už majú 18 rokov a viac. Tí, ktorí majú záujem, môžu petíciu podporiť na stránke www.uat.sk, kde je petícia aj v elektronickej podobe.
>> čítaj viac <<
KAMPAŇ MODRÝ GOMBÍK 2014 (14. 5. 2014)
Dňa 14. 5. 2014 sa zapojili študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT, ako dobrovoľníci, do kampane Modrý gombík 2014. Pod vedením koordinátorov zrealizovali zbierku najprv v našej škole a následne aj v jej okolí. Výťažok zo zbierky poputoval na realizáciu trojročného projektu, prostredníctvom, ktorého chce UNICEF docieliť, aby sa pitná voda stala základom života všetkých detí v Ugande.
>> čítaj viac <<
EXKURZIA V LUŽNÝCH LESOCH (7.5.2014)
Dňa 7.5. 2014 sme využili ponuku z Inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE a absolvovali sme so študentmi kolégia Zelenej školy SSUŠAT exkurziu na Sihoť, konkrétne do Bratislavských luhov.
>> čítaj viac <<
SVETOVÝ DEŇ VODY NA NAŠEJ ŠKOLE (21.- 22.3. 2014)
Hoci tohtoročný Svetový deň vody vyšiel až na sobotu (22.3.2014), nám to nebránilo v tom, aby sme ho ako Zelená škola oslávili ešte deň predtým, teda v piatok (21.3.2014). Náš zámer osláviť Svetový deň vody podnietil navyše aj fakt, že naša škola práve prechádza ďalším dvojročným certifikačným obdobím programu ZELENÁ ŠKOLA a to s prioritnou témou – VODA.
>> čítaj viac <<
GRANTOVÝ PROGRAM "POMÁHAME VYRÁSŤ"
Dňa 15.1.2014 bol projekt našej školy (pod záštitou programu Zelená škola) posunutý do verejného hlasovania, kde o výhre, resp. získaní grantu (na zážitkovú exkurziu pre našich žiakov - členov Zelenej školy) mohli rozhodnúť už aj verejnosť, teda aj my. Týmto spôsobom mali odmenu za ich snahu a čas. Z celkového počtu 20 projektov IKEA finančne podporila 10 projektov s najväčším počtom hlasov. Hlasovanie prebiehalo do 30.1.2014.
AKTUALIZÁCIA NÁSTENNEJ TABULE NA NOVÚ PRIORITNÚ TÉMU - VODA
Aktualizáciu nástennej tabule na novú prioritnú tému – VODA, s menným zoznamom nového kolégia a so všeobecnými potrebnými informáciami sme zrealizovali v novembri 2013.
Tabuľa sa nachádza na druhom poschodí hlavnej budovy na chodbe. Aktualizovaná nástenná tabuľa
ROZBOR VODY
Mnoho respondentov sa v dotazníku vyjadrilo, že vodu zo školského vodovodu začnú piť za podmienok, že budú mať podklad o nezávadnosti vody. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli dať vodu zo školského vodovodu na rozbor. Fyzikálno-chemický rozbor vody ukázal, že voda z nášho školského vodovodu je pitná a vyhovuje všetkým kritériám, ktoré by pitná voda mala mať. Protokol z rozboru vody zo školského vodovodu
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Pri vyhodnocovaní dotazníka je v prvom rade potrebné naznačiť niekoľko faktografických dát:
Zber údajov od respondentov sa uskutočnil v mesiacoch október až december - v závislosti od času triedneho pedagóga príslušnej triedy. Na testovaní sa zúčastnilo 116 osôb, z čoho bolo 60 žien a 56 mužov. V tomto počte bolo zahrnutých 21 zamestnancov školy. Odpovede respondentov
VSTUPNÝ DOTAZNÍK O PITÍ VODY ZO ŠKOLSKÉHO VODOVODU
Koordinátori Zelenej školy SSUŠAT – Mgr. Adela Vrbová a Mgr. Ján Mózer zhotovili v mesiaci október 2013 dotazník, aby zistili, aká je situácia s pitím vody zo školského vodovodu nielen u žiakov, ale aj u pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Dotazník rozdali svojim kolegom a žiakom. Dotazník
POSTUP PO VYTVORENÍ KOLÉGIA A ENVIRONMENTÁLNOM AUDITE ŠKOLY
Po vytvorení Kolégia Zelenej školy a po nasledujúcom Environmentálnom audite školy, sme si spolu so žiakmi na jednom stretnutí zvolili na najbližšie dvojročné obdobie prioritnú tému – VODA.
Pred samotným začatím vytvárania Environmentálneho akčného plánu sme si stanovili dva ciele:
1. cieľ: Zvýšiť pitie vody zo školského vodovodu o 10%
2. cieľ: Umelecky zobraziť tému vody vo všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch

MÁME TO!
S radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava, splnila podmienky a získala certifikát „ZELENÁ ŠKOLA“. O udelení rozhodla celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2013 v Banskej Bystrici, kde hodnotila priebeh 8. ročníka programu Zelená škola v šk.r. 2012/13.