Študijný odbor Animovaná tvorba sa u nás vyučuje od 1.9.2001, jeho autorom je Mgr. Viera Zavarčíková, zriaďovateľka a riaditeľka SSUŠAT. Súčasťou štúdia je zvládnutie najnovších grafických, animačných a postprodukčných programov Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Flash a CTP. V prvom ročníku sa štúdium zameriava predovšetkým na 2D animáciu a 3D modelovanie v programoch Autodesk 3ds Max, Autodesk Mudbox a Autodesk Maya. V druhom ročníku sa k týmto programom pripája zvládnutie 20-kamerového systému Motion Capture so softvérmi Vicon Blade a Motion Builder.
Cieľom štúdia je ovládať tvorivé a technologické postupy animácie v praxi, vyjadriť svoje pocity filmovou rečou, získať prvky vlastného výtvarného videnia, ovládať celkovú realizáciu animovaného filmu od námetu až po záverečnú postprodukciu. Dvojročné pomaturitné štúdium animovanej tvorby je ukončené záverečným filmom vytvorenom za použitia Motion Capture a príslušného softvéru.

Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Ing. arch. Jaroslav Baran, bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov, Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku, a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Absolvoval SVŠT v Košiciach.Študoval VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv serii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, volnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Je absolventom SSUŠAT v odbore animovaná tvorba. Vysokoškolské štúdium ukončil na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore Pedagogika výtvarného umenia. Spolupracoval na tvorbe animácií pre film Jurošík. V roku 2009 získal čestné uznanie na Animofeste za svoj krátky animovaný film Krása života. Na našej škole vyučuje predmety Klasická ručne kreslená animácia, Výtvarná príprava, Informatika, počítačová animácia a prax, konkrétne programy Adobe Flash, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator.
Vyštudoval priemyselný dizajn nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene ale väčšinu svojho profesionálneho života pracoval s počítačovou grafikou. Má skúsenosti so širokým okruhom grafických programov pre rôzne špecializácie, hlavne v oblasti 3d grafiky. Okrem vizualizáciám sa venuje 3d animáciám a motion graphics. Vyučuje program 3ds Max.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Bakalárske štúdium vyštudoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici v ateliéri grafika -priestor - synergia pod vedením doc. R. Bruna, akad. mal. Magisterský stupeň ukončil na Vysokej škole výtvarných umení u doc. V. Kolenčíka, akad. mal. s odborom voľná a farebná grafika. Venuje sa tradičnej grafike, kresbe, ilustrácií a komiksu s dôrazom na zobrazovanie figúry v priestore. Vystavoval na viacerých skupinových výstavách na Slovensku ale aj v zahraničí ako napríklad Celebrating Print NY 2014. Je držiteľom prvej ceny Egona Schieleho za rok 2017 a má zaradené kresby v troch publikáciách knihy s názvom Figurama. Na našej škole vyučuje figurálnu kresbu.
Vyštudovala aprobáciu dejepis a estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia sa hlbšie zamerala na dejiny estetiky v súvislosti s vnímaním umenia a kultúrnych súvislostí, čoho vyústením bola aj účasť na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju prácu venovala možnostiam estetična v diele mexickej maliarky Fridy Kahlo. Vysokoškolské štúdium ukončila s červeným diplomom pod vedením riaditeľky Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc.
Bývala absolventka SSUŠAT v odbore grafický dizajn. Vyštudovala v Bratislave Pedagogickú fakultu UK odbor Výtvarná edukácia. Počas štúdia sa prevažne venovala ilustrácií a grafike v surrealistickej rovine. Je učiteľkou predmetu dejín umenia v anglickom jazyku na bilingválnom gymnáziu. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér a výtvarnú prípravu.
Študovala na SUŠ v Ružomberku odbor fotografický dizajn a na PF KU učiteľstvo výtvarného umenia. Ďalej pokračovala v štúdiu na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Intenzívnejšie sa začala zaujímať o klasickú čiernobielu fotografiu. Na našej škole vyučuje výtvarnú prípravu a fotografickú tvorbu a prax.

8259 N ANIMOVANÁ TVORBA

Stiahni prihlášku
INFORMÁCIE O POMATURITNOM ŠTÚDIU
Na dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích pohovorov. Stačí zaslať vyplnenú prihlášku spolu s kópiou maturitného vysvedčenia, obratom vám zašleme potvrdenie o prijatí a Zmluvu o štúdiu. Prihlásiť sa môže každý, kto má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výhody pomaturitného štúdia na SSUŠAT:
- pripravíme Vás do praxe a na vysokú školu
- naučíme Vás pracovať s najnovším softvérom a hardvérom v multimediálnom priemysle
- prispôsobíme Vám rozvrh aj individuálne
- zostáva vám štatút študenta a priznávajú sa vám všetky študentské výhody
Zápisné:
Školné:
250 EUR / platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
150 EUR/mesiac
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2, Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.
KÓD ŠKOLY: 036 068 284       Stiahni prihlášku
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Zabezpečte svojmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie!


Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. Vo viacerých smeroch špecifická Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave má ´talentovky´ 27. marca 2015.
Ak pre svoju ratolesť chcete zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelanie pre jeho ďalšie životné uplatnenie, mali by ste školu vyberať podľa niekoľkých kritérií. Odporúčame pri výbere zamerať sa napríklad na študijný plán školy, kvalitu výučby, vybavenie školy, vzhľadom na študijný odbor, či kvalitu pedagogického zboru, ktorý bude Vaše dieťa vzdelávať a odovzdávať mu vedomosti a zručnosti. Na Slovensku je momentálne niekoľko kvalitných stredných umeleckých škôl, jedna z nich je však svojim zameraním aj technickým vybavením jedinečná dokonca aj z celosvetového hľadiska.
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (SSUŠAT), ktorá sídli v bratislavskej Petržalke, ponúka v rámci 4-ročného štúdia 4 študijné odbory - animovanú tvorbu, grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. Čo sa týka vyučovania umelecky orientovaných predmetov, vlastní škola niekoľko technologických vychytávok, ktoré vo svete vlastní iba zopár škôl.
Unikátom študijného odboru animovanej tvorby je 20 kamerový animačný systém Motion Capture, s ktorým sa učia študenti v súčasnosti pracovať. V rámci škôl a firiem je jediný na Slovensku. V Európe a celosvetovo v rámci škôl, vlastní tento 20 kamerový animačný systém iba jedna univerzita v USA. S použitím Motion Capture bolo vytvorené aj prelomové dielo Avatar, Beowulf, Pán prsteňov Assasin´s Creed, či King Kong...
Táto unikátna technológia na digitálne zachytávanie pohybu je určená na 3D aj 2D animáciu. Práca s ňou je vo svete animácie doslova kráľovskou disciplínou, ktorú majú možnosť používať teraz aj slovenskí študenti. A keďže animácia nie je len o kreslení a animovaných rozprávkach, ale dnes sa prakticky využíva v každej oblasti od architektúry, archeológie, medicíny, biológie cez kriminalistiku a tak ďalej, jej štúdium rozšíri študentom obzory a výrazne zlepší možnosti uplatnenia na trhu práce.
Ďalšie tri odbory, teda fotografický, grafický a odevný dizajn, vyučované v rámci Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby sú vysoko kvalitné po stránke postavenia študijného odboru, technického vybavenia školy či pedagogického vedenia. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a aktuálnymi verziami SW a HW. Pri výučbe sú vedení tímom kvalitných pedagógov, odborníkov z praxe a slovenských kapacít vo svojom odbore. Patrí medzi nich napríklad režisér, animátor, ktorý sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2000 v širšom výbere nominovaný na Oscara, Štefan Martauz, ktorý stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku, Ing. Karol Holubčík, grafik Mgr. art. Matej Vakula, Mgr. art. Štefan Kubovič či akademická maliarka a animátorka Ľudmila Pavolová.
Ak sa o štúdiu na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby chcete dozvedieť viac, či rovno vyplniť prihlášku na talentovky, kliknite na www.uat.sk alebo na školskú facebook stránku .
Navyše, škola poskytuje nadaným študentom zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.

Uplatnenie absolventov animovanej tvorby v praxi


Absolventi animovanej tvorby SSUŠAT sú vybavení vedomosťami a znalosťami potrebnými pre priamy vstup do praktickej tvorby v mediálnej, reklamnej, ale aj filmovej oblasti. Mnohí naši absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách u nás aj v zahraničí, iní sa hneď uplatnia na trhu práce v reklamných agentúrach, postprodukčných či grafických štúdiách. Podieľajú sa na mnohých televíznych hraných seriáloch postprodukciou, ale aj na reklamných kampaniach prestížnych firiem. Uplatnenie nachádzajú i v zahraničí a to najmä vďaka znalosti najmodernejších programov v oblasti 3D modelovania, animácie, strihu a ovládaniu unikátneho systému Motion Capture, ktorý používajú najväčšie zahraničné produkčné štúdiá pre svoje filmy. Keďže štúdium animovanej tvorby v sebe obsahuje aj dôraz na výtvarnú prípravu, mnohí absolventi sa venujú tvorbe ilustrácii či dizajnu v grafických štúdiách. V absolventoch budujeme vzťah ku kultúre a mnohí sa angažujú v organizovaní festivalov, managemente kultúry, distribúcii filmov a v mediálnom marketingu.
Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Dejiny animovaného filmu – oboznámenie s historickým a súčasným obrazom animovaného filmu u nás a vo svete.
Cieľom predmetu je rozvíjanie kultúrneho vedomia, umeleckého cítenia a pochopenia animovaného filmu ako formy umenia a ako zdroja vlastnej tvorby v dejinných súvislostiach.

3. Klasická animácia a prax – ovládanie základov animovanej tvorby, vyjadrenie pohybu v čase a v priestore, vytvorenie samostatnej filmovej práce
V predmete si študenti osvojujú znalosti ovládania základnej hmoty jednotlivých predmetov v priestore a čase z hľadiska princípov animácie využitej pri animácii pohybu postavy, základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu, súčinnosť medzi ručnou zručnosťou a technickou vyspelosťou. Osvojujú si znalosti z oblasti spracovania a spôsobu animácie, činnosti, ktoré im umožňujú overovať si teoretické vedomosti, používať pracovné postupy a podmienky jednotlivých čiastkových prác. Rozvíjajú výtvarné zručnosti, poznávajú existujúce súvislosti a vlastnou samostatnou prácou realizujú svoje návrhy v klasickej animácii. Výsledkom je realizácia vlastného autorského filmu.
Na štúdium klasickej animácie plynulo nadväzuje počítačová animácia. Do štúdia sú včlenené základy perspektívy, ktoré sú potrebné pri zvládnutí animovanej tvorby a prispievajú k upevňovaniu priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu. Súčasťou výučby je aj zvládnutie animačného programu CTP a Anime studio.

4. Počítačová animácia a prax – intenzívna práca s technológiou Motion Capture dodanou svetoznámou britskou firmou Vicon. Ovládanie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D studio Max, Combustion a pomocou nich realizovanie zadaných úloh a vlastných animácií.
Cieľom predmetu je pochopiť prácu vo virtuálnom trojrozmernom priestore, určiť možnosti a parametre práce, osvojiť si modelovanie v programe 3D Studio MAX, postupne prejsť od jednoduchších variantov po zložité a komplexné modely, osvojiť si jednotlivé oblasti práce s textúrami, ich tvorbu, editáciu, modifikáciu a aplikáciu na jednotlivé geometrie, osvojiť si prácu s osvetlením a aplikáciou svetelných zdrojov v 3D scénach a prejsť všetkými tvorivými fázami procesu tvorby 3D animovaného filmu.
Vzhľadom na to, že postup animácie je spojený s rôznymi technickými problémami, pre ich pochopenie študenti riešia paralelne spoločné cvičenia na zadanú tému od vytvorenia scény, modelovania predmetov, architektúry, postáv, cez tvorbu materiálov a ich mapovanie na objekty, osvetlenie scény, animáciu až po výsledný „rendering “ a postprodukciu v počítačovom programe Combustion.

5. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

6. Výtvarná a typografická príprava – rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

7. Modelovanie – rozvíjanie reálneho priestorového vnímania v nadväznosti na spôsob narábania s materiálom – hmotou. Základným materiálom je hlina, ktorej tvárnosť inšpiruje a obohacuje tvorivý proces po formálnej i obsahovej stránke.
Cieľom predmetu je aby študenti získali základné znalosti realistickej modelácie, anatómie tvarov a priestorového vyjadrenia, ovládali postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, uplatňovali vzťah medzi výtvarným riešením konkrétnej úlohy s technologickými postupmi a technikami používanými v rámci študovaného odboru, ovládali špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách rastlinných, živočíšnych a abstraktných motívov s vystihnutím charakteristiky tvaru a štruktúry.

8. Dramaturgia a scenáristika – oboznámenie sa so základnými výrazovými prostriedkami kinematografického diela a dôraz sa kladie aj na tvorbu písaného slova. Cielene sa rozvíjajú schopnosti tvoriť jednak literárne a zároveň preniesť svoje predstavy aj do multimediálneho diela.
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi filmovej a TV estetiky a kompozície (dramaturgie) audiovizuálnych médií. Na základe systému skladby v jednotlivých žánroch filmovej a TV tvorby sa oboznámia s metódami a pracovnými postupmi dramaturga, režiséra a kameramana, osvoja si praktickú aplikáciu teoretických poznatkov v tvorbe dramatických diel.
Dôležitým aspektom je literárna príprava k tvorbe nielen samotného scenára osvojením si jeho jednotlivých etáp (foriem) ale aj praktické osvojenie si najpoužívanejších žánrov v súčasnej žurnalistike.Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001
Ing. arch. Jaroslav Baran – klasická animácia a prax
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Štefan Kováčik – počítačová animácia a prax(3Ds MAX, Maya, Motion Capture)
Mgr. Matúš Blšťák - počítačová grafika a prax (Toon Boom), dejiny anim. filmu
Mgr. art. Tomáš Danay – informatika(Adobe After Effects)
Mgr. Lucia Halimovič – počítačová grafika a prax
Mgr.art. Daniela Schredlová – výtvarná príprava
Mgr. art. Lukáš Freytag – figurálne kreslenie
Mgr. art. Martin Král – figurálne kreslenie
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry
Materiálnotechnické vybavenie odborných učební a ateliérov:

3 ateliéry klasickej animácie - špecálne vybavené animačné stoly, kamery so stojanom na snimanie jednotlivých obrázkov, projektory s plátnom na ukážky animovanej tvorby, špeciálny stôl so zeleným pozadím, statívy a halogénové svetlá na osvetlenie scény, scanery a PC s programami (Cambridge Animo, Moho (Anime Studio), Adobe Premier Elements, CTP, Toom Boom) na spracovanie kresieb, strihu zvuku a finalizáciu filmových a multimediálnych prác.

8 ateliérov počítačovej animácie, grafiky, fotografie a Motion Capture – obsahujú špičkové vybavenie - (spolu 200 PC, 100 ks iMac) s programovými balíkmi Adobe Design Premium (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Premiere, Autodesk Entertanment Creation Suite (3D Studio MAX, Maya, Mudbox, Combustion), Samplitude, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

digitálne nahrávacie zvukové štúdio s digitálnou strižňou - obsahuje nahrávaciu kabínu, zvukovú réžiu, ktorej súčasťou je mixážny pult, Mix Wizard, zosilňovač TEAC, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory a počítačovú techniku na ozvučenie filmových a multimediálnych projektov. Zvukové štúdio má profesionálne parametre profesionálneho zariadenia, umožňuje nahrávanie a záznam hovoreného slova, hudobnej produkcie a špeciálnych zvukových efektov. Hotový produkt je možné upraviť priamo v štúdiu resp. v odbornej učebni počítačovej animácie a grafiky.

ateliér fotografickej tvorby - klasické, digitálne fotoaparáty a zrkadlovky, objektívy základné, širokouhle, teleobjektívy (neskresľujúce), statívy, fotoblesky, osvetľovacia technika, pozadia, počítače pre spracovanie digitálnej fotografie – PC, iMAC, osvetľovacia technika pre ateliér – reflektory, stojany, softbox, zadná stena pre ateliér, A2 a A3 tlačiarne...

5 ateliérov figurálneho kreslenia, modelovania a výtvarnej prípravy

ateliér odevného dizajnu - ukážky dobových modelov šiat, šijacie, žehliace, strihacie stroje, PC na tvorbu a prácu v danom študijnom odbore.

foto komora - ateliér je určený na tvorbu klasickej technológie vyvolávania a úpravy fotografií, obsahuje zväčšováky, sušičku, tácky, ustalovače, vývojky a pod. foto. potreby.

multifunkčná športová hala