Študenti si počas štúdia Fotografického dizajnu osvoja tvorivé a technologické postupy digitálnej a analógovej fotografie. Štúdium zahŕňa tvorbu a spracovanie fotografického obrazu a videa prostredníctvom grafického programového balíka Adobe Design Premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, a strihového programu Adobe Premiere Pro. Pomocou týchto programov študenti spracúvajú zadané úlohy a vlastné návrhy na profesionálnej úrovni prepojením fotografickej tvorby s grafickým dizajnom. Dvojročné pomaturitné štúdium fotografického dizajnu končí záverečnou prácou - ktorá môže byť komplexným autorským dielom súboru digitálnych alebo analógových fotografii, kde študenti spracúvajú dielo od motívu, cez samotné fotenie až po výber tlače; ďalej to môže byť kombinácia fotografie a grafického dizajnu, to znamená výroba tlačoviny s vlastnými fotografiami, alebo realizácia videofilmu od námetu až po záverečnú postprodukciu.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu študoval v Prahe na FAMU a v Bratislave na VŠVU. Vydal knihy Podoby viery ( 2011 ), OUT ( 2014 ), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania ( s Pištom Vandalom, 2015 ). Bol niekoľkokrát ocenený Best of Photojournalism v editovaní / .týžďeň /, Czech Press Photo, Novinárska cena, Slovak Press Photo. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vyučoval na katedre žurnalistiky na KU. Je odborným garantom portálu dofoto, spolupracuje s vydavateľstvami a magazínmi, ako aj reklamnými agentúrami. Spolupracoval ako kurátor s nadáciou Slovak Press Photo a ďalšími. Bol pri založení časopisu .týždeň v ktorom pracoval ako editor a fotograf. Pracoval aj popri predsedoch NRSR ako osobný fotograf. Svoju tvorbu vystavoval v USA, Čína, Nemecko, Luxembursko, Francúzko, Taliansko, Česká republika atď.. Je jedným z najvýznamnejších dokumentárnych fotografov na Slovensku.
Študovala na SUŠ v Ružomberku odbor fotografický dizajn a na PF KU učiteľstvo výtvarného umenia. Ďalej pokračovala v štúdiu na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Intenzívnejšie sa začala zaujímať o klasickú čiernobielu fotografiu. Na našej škole vyučuje výtvarnú prípravu a fotografickú tvorbu a prax.
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Bakalárske štúdium vyštudoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici v ateliéri grafika -priestor - synergia pod vedením doc. R. Bruna, akad. mal. Magisterský stupeň ukončil na Vysokej škole výtvarných umení u doc. V. Kolenčíka, akad. mal. s odborom voľná a farebná grafika. Venuje sa tradičnej grafike, kresbe, ilustrácií a komiksu s dôrazom na zobrazovanie figúry v priestore. Vystavoval na viacerých skupinových výstavách na Slovensku ale aj v zahraničí ako napríklad Celebrating Print NY 2014. Je držiteľom prvej ceny Egona Schieleho za rok 2017 a má zaradené kresby v troch publikáciách knihy s názvom Figurama. Na našej škole vyučuje figurálnu kresbu.
Vyštudovala aprobáciu dejepis a estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia sa hlbšie zamerala na dejiny estetiky v súvislosti s vnímaním umenia a kultúrnych súvislostí, čoho vyústením bola aj účasť na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju prácu venovala možnostiam estetična v diele mexickej maliarky Fridy Kahlo. Vysokoškolské štúdium ukončila s červeným diplomom pod vedením riaditeľky Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc.
Je absolventkou SSUŠ Animovanej tvorby v odbore Grafický dizajn. Úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore socha a maľba. Jej tvorbu sprevádzajú dve roviny, abstraktná a hyperrealistická, kde sa zaoberá spomienkami, ilúziou priestoru a experimentom. Špecializuje sa na maliarsku techniku Airbrush. Svoje diela vystavovala na Slovensku i na medzinárodných výstavách. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér.
Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci si Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii.

8297 N FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Stiahni prihlášku
INFORMÁCIE O POMATURITNOM ŠTÚDIU
Na dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích pohovorov. Stačí zaslať vyplnenú prihlášku spolu s kópiou maturitného vysvedčenia, obratom vám zašleme potvrdenie o prijatí a Zmluvu o štúdiu. Prihlásiť sa môže každý, kto má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výhody pomaturitného štúdia na SSUŠAT:
- pripravíme Vás do praxe a na vysokú školu
- naučíme Vás pracovať s najnovším softvérom a hardvérom v multimediálnom priemysle
- prispôsobíme Vám rozvrh aj individuálne
- zostáva vám štatút študenta a priznávajú sa vám všetky študentské výhody
Zápisné:
Školné:
250 EUR / platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
150 EUR/mesiac
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2, Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.
KÓD ŠKOLY: 036 068 284       Stiahni prihlášku
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Zabezpečte svojmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie!


Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. Vo viacerých smeroch špecifická Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave má ´talentovky´ 27. marca 2015.
Ak pre svoju ratolesť chcete zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelanie pre jeho ďalšie životné uplatnenie, mali by ste školu vyberať podľa niekoľkých kritérií. Odporúčame pri výbere zamerať sa napríklad na študijný plán školy, kvalitu výučby, vybavenie školy, vzhľadom na študijný odbor, či kvalitu pedagogického zboru, ktorý bude Vaše dieťa vzdelávať a odovzdávať mu vedomosti a zručnosti. Na Slovensku je momentálne niekoľko kvalitných stredných umeleckých škôl, jedna z nich je však svojim zameraním aj technickým vybavením jedinečná dokonca aj z celosvetového hľadiska.
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (SSUŠAT), ktorá sídli v bratislavskej Petržalke, ponúka v rámci 4-ročného štúdia 4 študijné odbory - animovanú tvorbu, grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. Čo sa týka vyučovania umelecky orientovaných predmetov, vlastní škola niekoľko technologických vychytávok, ktoré vo svete vlastní iba zopár škôl.
Unikátom študijného odboru animovanej tvorby je 20 kamerový animačný systém Motion Capture, s ktorým sa učia študenti v súčasnosti pracovať. V rámci škôl a firiem je jediný na Slovensku. V Európe a celosvetovo v rámci škôl, vlastní tento 20 kamerový animačný systém iba jedna univerzita v USA. S použitím Motion Capture bolo vytvorené aj prelomové dielo Avatar, Beowulf, Pán prsteňov Assasin´s Creed, či King Kong...
Táto unikátna technológia na digitálne zachytávanie pohybu je určená na 3D aj 2D animáciu. Práca s ňou je vo svete animácie doslova kráľovskou disciplínou, ktorú majú možnosť používať teraz aj slovenskí študenti. A keďže animácia nie je len o kreslení a animovaných rozprávkach, ale dnes sa prakticky využíva v každej oblasti od architektúry, archeológie, medicíny, biológie cez kriminalistiku a tak ďalej, jej štúdium rozšíri študentom obzory a výrazne zlepší možnosti uplatnenia na trhu práce.
Ďalšie tri odbory, teda fotografický, grafický a odevný dizajn, vyučované v rámci Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby sú vysoko kvalitné po stránke postavenia študijného odboru, technického vybavenia školy či pedagogického vedenia. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a aktuálnymi verziami SW a HW. Pri výučbe sú vedení tímom kvalitných pedagógov, odborníkov z praxe a slovenských kapacít vo svojom odbore. Patrí medzi nich napríklad režisér, animátor, ktorý sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2000 v širšom výbere nominovaný na Oscara, Štefan Martauz, ktorý stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku, Ing. Karol Holubčík, grafik Mgr. art. Matej Vakula, Mgr. art. Štefan Kubovič či akademická maliarka a animátorka Ľudmila Pavolová.
Ak sa o štúdiu na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby chcete dozvedieť viac, či rovno vyplniť prihlášku na talentovky, kliknite na www.uat.sk alebo na školskú facebook stránku .
Navyše, škola poskytuje nadaným študentom zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.
Uplatnenie absolventov fotografického dizajnu v praxi
Absolventi fotografického dizajnu majú možnosť sa uplatniť vďaka znalostiam práce so špičkovou analógovou, digitálnou technikou a vedomostiam najnovších programov v širokom spektre profesii. Naši absolventi sú žiadaní najmä vo fotografických ateliéroch, grafických štúdiách, firmách zaoberajúcich sa reklamou či módou. Fotografické vzdelanie na SSUŠAT má presah i do grafického dizajnu, filmového strihu a videotvorby a prácou s kamerou, absolventi sa preto uplatňujú aj v produkčných firmách či filmových štúdiách. Zamestnávajú sa ako samostatní fotografi či fotoreportéri známych časopisov. Vďaka znalosti grafických programov pracujú ako retušéri a grafici. Mnohí pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Bránu do sveta im otvárajú predovšetkým znalosti najnovších softvérov pre spracovanie fotografie a filmu. Komplexné vzdelanie v oblasti teórie umenia a orientovanie sa v kultúre umožňuje absolventom uplatniť sa aj na pôde managementu a organizovaní kultúrnych podujatí či v mediálnom marketingu.
Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Vývoj a dejiny fotografie – východisková teoretická základňa pre študentov fotografie, ktorá dopĺňa praktickú časť ich výučby, poskytuje náhľad do vývoja a histórie fotografického média a zároveň tvorí prierez tvorbou najvýznamnejších svetových a slovenských fotografov z minulosti, ale aj súčasnosti. Cieľom predmetu vývoj a dejiny fotografie je zvládnutie historického pozadia dejín fotografie ako média, ktoré sa do svojej súčasnej podoby vyvíjalo dlhé desaťročia, ovládanie základných faktorov, ktoré vynález fotografie ovplyvnili, ako aj postupný vývoj fotografického prístroja a procesov vyvolávania fotografie, orientácia vo svete fotografie, jej hlavných predstaviteľoch a rozdielnych smeroch a štýloch, ktoré počas vývoja vznikli a navzájom sa ovplyvňovali. Študent získa nielen prehľad, ale aj pochopí, že rôznorodosť dejín fotografie môže využiť aj vo svojej vlastnej tvorbe a hľadaní vlastného fotografického výrazu.

3. Fotografická tvorba a prax – uplatnenie tvorivých kritérií v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno - úžitkovej fotografie. Cieľom predmetu je osvojenie si samostatného kreatívneho prístupu k riešeniu daných tém zručnosti v praktickej oblasti, teoretické a praktické zvládnutie realizačného procesu zadanej úlohy, osvojenie si práce s digitálnou fotografiou a osvetlovacou technikou pri práci vo fotografickom ateliéri, pochopenie základných elementárnych atribútov, ako je kompozícia a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu fotografického obrazu. V predmete sa témy zadávajú postupne od menej náročných po náročnejšie, aby sa žiak oboznámil so všetkými aspektmi fotografickej tvorby. Cez denné svetlo a prácu v exteriéry plynule prechádzajú a oboznamujú sa s prostredím a situáciami, ktoré vznikajú v ateliéri. Využívanie ateliérových svetiel je nevyhnutná pre dokonalé zvládnutie toho, čo fotografia poskytuje. Postprodukcia je samozrejme súčasťou dnešnej fotografickej tvorby. Študenti pracujú s počítačom pre potrebnú grafickú úpravu v zadaných témach. Ďalšou úlohou daných cvičení a tém je nájsť silné stránky v tvorbe jednotlivých žiakov, ktoré by bolo možné vo vyšších ročníkoch rozvíjať. Aby tí ktorí viac inklinujú k reportážnej, či dokumentárnej fotografii, mali možnosť výberu z tém v tejto fotografickej disciplíne. Žiaci, ktorí preferujú prácu v ateliéri, a tým teda štylizovanú fotografiu, mali možnosť pracovať predovšetkým v oblasti reklamnej a výtvarnej fotografie. V neposlednom rade budú cvičenia zamerané aj na vysokú technickú a tvorivú úroveň. ŠtudentI sa v predmete pripravujú nielen po stránke teoretickej, ale aj praktickej tak, aby bez problémov zvládali používanie moderných fotografických prístrojov i prácu s halogénovými ateliérovými zábleskovými svietidlami. V neposlednom rade, aby ich znalosti boli primerané v oblasti exponometrie (práca s flashmetrom, expozimetrom...). Po absolvovaní cvičení by mali byť študenti schopní samostatne komponovať obraz už v hľadáčiku prístroja, ako aj pohotovo reagovať pri fotografovaní rôznych výnimočných udalostí.

4. Počítačová grafika a prax – ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie študentov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a študenti sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

5. Výtvarná a typografická príprava – rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

6. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

7. Videotvorba –osvojenie si práce s obrazom, zvukom a tak isto aj strihom a postprodukciou audio-vizuálneho diela. Osvojenie si tvorivého procesu písania námetu, scenára a následnej realizácie výsledného diela pomocou dostupných technológií a softvéru. Poskytnutie základov audiovizuálnej tvorby, náuky o prvkoch filmovej reči a ich uplatnení a funkcii v samotnom diele. Cieľom predmetu je vytvorenie plnohodnotného scenára a storyboardu, podľa ktorého bude študent schopný natočiť krátkometrážny film, ovládanie základných prvky filmovej reči, interpunkcie a ich funkcie vo filmovom diele, ako aj v žurnalistických žánroch, zvládnutie základných postprodukčných metód strihu, ich teoretického základu a praktického využitia pri tvorbe audiovizuálneho diela.


Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001
Mgr.art. Matúš Zajac – fotograf. tvorba a prax, vývoj a dejiny fotografie
Mgr. Lucia Halimovič – počítačová grafika a prax
Ing. arch. Jaroslav Baran – videotvorba
Mgr. art. Lukáš Freytag – figurálne kreslenie
Mgr. Katarína Lazarová - výtvarná príprava
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry
Materiálnotechnické vybavenie odborných učební a ateliérov:

3 ateliéry klasickej animácie - špecálne vybavené animačné stoly, kamery so stojanom na snimanie jednotlivých obrázkov, projektory s plátnom na ukážky animovanej tvorby, špeciálny stôl so zeleným pozadím, statívy a halogénové svetlá na osvetlenie scény, scanery a PC s programami (Cambridge Animo, Moho (Anime Studio), Adobe Premier Elements, CTP, Toom Boom) na spracovanie kresieb, strihu zvuku a finalizáciu filmových a multimediálnych prác.

8 ateliérov počítačovej animácie, grafiky, fotografie a Motion Capture – obsahujú špičkové vybavenie - (spolu 200 PC, 100 ks iMac) s programovými balíkmi Adobe Design Premium (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Premiere, Autodesk Entertanment Creation Suite (3D Studio MAX, Maya, Mudbox, Combustion), Samplitude, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

digitálne nahrávacie zvukové štúdio s digitálnou strižňou - obsahuje nahrávaciu kabínu, zvukovú réžiu, ktorej súčasťou je mixážny pult, Mix Wizard, zosilňovač TEAC, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory a počítačovú techniku na ozvučenie filmových a multimediálnych projektov. Zvukové štúdio má profesionálne parametre profesionálneho zariadenia, umožňuje nahrávanie a záznam hovoreného slova, hudobnej produkcie a špeciálnych zvukových efektov. Hotový produkt je možné upraviť priamo v štúdiu resp. v odbornej učebni počítačovej animácie a grafiky.

ateliér fotografickej tvorby - klasické, digitálne fotoaparáty a zrkadlovky, objektívy základné, širokouhle, teleobjektívy (neskresľujúce), statívy, fotoblesky, osvetľovacia technika, pozadia, počítače pre spracovanie digitálnej fotografie – PC, iMAC, osvetľovacia technika pre ateliér – reflektory, stojany, softbox, zadná stena pre ateliér, A2 a A3 tlačiarne...

5 ateliérov figurálneho kreslenia, modelovania a výtvarnej prípravy

ateliér odevného dizajnu - ukážky dobových modelov šiat, šijacie, žehliace, strihacie stroje, PC na tvorbu a prácu v danom študijnom odbore.

foto komora - ateliér je určený na tvorbu klasickej technológie vyvolávania a úpravy fotografií, obsahuje zväčšováky, sušičku, tácky, ustalovače, vývojky a pod. foto. potreby.

multifunkčná športová hala