Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova/Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia


9. Informatika - má naučiť základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) aj v iných oblastiach.
Cieľom predmetu vo vyšších ročníkoch je prehľadnou formou oboznámiť študentov so základmi práce v softvéroch Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion v rámci obrazovej a zvukovej postprodukcie, orientovať ich v oblasti filmového strihu a práce so zvukom a poskytnúť im tak základy aj takých atraktívnych profesií ako je strihač a zvukový majster.

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú študentom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby študent pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Ekonomika – osvojenie si základných ekonomických pojmov, oboznámenia sa s pôsobením trhu a trhových mechanizmov.
Cieľom predmetu je získať poznatky o podstate podnikania, mikroekonomike, osvojiť si základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania podniku v modernej trhovej ekonomike.

3. Dejiny odievania
Odevy a móda sú prostriedkom reči a komunikácie so svetom sú vyjadrovaním názoru o svete a človeku samotnom. Študent získava prehľad o procese a vývoji odievania od najstarších dôb po súčasnosť. Dokáže sa pohybovať v historických súvislostiach a ich dopadoch na odevnú kultúru.

4. Výtvarná príprava – vedie študentov k osvojeniu si zručnosti v používaní klasických i súčasných výtvarných techník a učí ich kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných prostriedkov. Predmet rozvíja u žiakov tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, pomáha kultivovať výtvarné videnie a fantáziu a je základom pre všetky ďalšie odborné výtvarné predmety.

5. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

6. Odevný dizajn

7. Technológia
Študent sa zoznamuje s pracovnými prostriedkami, so základmi ručného a strojového šitia a žehlenia. Zahrnuje technologické postupy zhotovovania doplnkov a častí odevu . Technickú prípravu výroby, zostavovanie strihových polôh, metódy prenášania strihových polôh. Poskytuje žiakom vedomosti a poznatky o materiáloch z oblasti textilu a umožnia mu uplatniť ich pri výbere odevných materiálov a výrobe odevov.

8. Odevná tvorba a prax
Žiakom je poskytnuté know-how umeleckého krajčírstva, musia zvládnuť techniky tradičných remesiel a potom ich posunúť do súčasného dizajnu. Remeslo sa učia na konkrétnych strihoch z historických období ktorými študent prechádza od Antiky až po súčasnosť. Tieto znalosti potom aplikuje na tvorbu vlastných autorských prác. Žiaci sú motivovaní hľadať vlastné inšpiračné zdroje a impulzy, vkladať autentický a autorský rukopis.

9. Konštrukcie a modelovanie odevov
Vyučovací predmet je jedným zo základných odborných predmetov. Poskytuje žiakom teoretické vedomosti i praktické zručnosti z oblasti vyhotovenia strihov i ďalších prác s hotovým strihom, ktoré veľmi úzko súvisia s technológiou spracovania konkrétneho odevu. Majú možnosť experimentovať s materiálom, strihom, formou a technológiou. Sú vedení ku kreativite a individualite. Študenti využívajú softvérové aplikácie v oblasti počítačovej konštrukcie na vytvorenie knižnice strihových riešení použiteľných v praxi a v priebehu štúdia.

10. Počítačová grafika - ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign.
Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie študentov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a študenti sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

11. Digitálna fotografia
Cieľom predmetu je naučiť študentov tvorivo pracovať s digitálnymi fotoaparátmi a ďalšou fototechnikou. Prostredníctvom postupných úloh a zadaní sa naučia základy kompozície a tvorivého prístupu k fotografovaniu. Študenti sa naučia ovládať fotoaparát v manuálnom režime, správne využívať rôzne objektívy a prácu s externým bleskom. Osvoja si tiež správne používanie statívu v teréne a naučia sa pracovať s monopodom. Spoznajú základné spôsoby štúdiového svietenia a prácu so štúdiovými zábleskami, statívmi ako aj ďalšou štúdiovou technikou. Na konci procesu sa učia fotografiu spracovať pomocou softvéru od jemných úprav, pridania grafiky, zalomenia fotografií do rôznych grafických výstupov až po finálny export do tlače.


Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001