Je zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe s cieľom čo najširšieho uplatnenia v praxi. Žiaci sa počas štúdia venujú najprv historickým technológiám spracovania materiálov a neskôr súčasnému dizajnu odevov. Okrem kreslenej a virtuálnej vizualizácii sa žiaci učia aj praktickej realizácii svojich návrhov, čo je dôležité pre porozumenie konštrukcii odevu a správanie sa rôznych materiálov v reáli. Náš absolvent - návrhár je schopný si svoj kreatívny návrh aj sám zrealizovať a prakticky predviesť. Počas štúdia žiaci ďalej získajú vedomosti z Dejín výtvarnej kultúry a odievania, Konštruovania strihov, Odevnej praxe a osvoja si princípy výtvarnej a grafickej tvorby.
Učebný plán je flexibilne aktualizovaný súčasným trendom a technickému vývoju v odbore. Dôraz sa kladie na zvládnutie grafických programov balíka Adobe Design Premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a programu 3DS Max, ktoré slúžia pre komplexné grafické využitie a vizualizáciu návrhov. Absolventi na profesionálnej úrovni zvládajú prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh dizajnu a použitých materiálov, až po samotnú realizáciu odevu. Okrem toho dokážu, vďaka znalostiam grafických programov, zrealizovať mediálne produkty a propagačné materiály na podporu vlastnej prezentácie.
Cieľom štúdia odevného dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na odevných a textilných dizajnérov uplatňujúcich sa v praxi a to v divadle, filme, televízii ako kostýmový výtvarník, scénograf, módny návrhár...
Nemenej dôležitým cieľom je aj osvojenie si procesu tvorby grafických a mediálnych produktov s využitím najnovších technológií, čo výrazne rozšíri možnosti uplatnenia absolventov a ich schopnosť kompletnej realizácie zákazky pre reálneho zákazníka.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Po ukončení štúdií pokračovala v praxi v SND ako umelecká kostymérka. Venuje sa intenzívne umeleckému, historickému kostymérstvu. Jej práce sú známe a vyhľadávané u nás aj v zahraničí. Pravidelne pripravuje korunovačné kostýmy pre korunovačné slávnosti v Bratislave, pri historických rekonštrukciach Napoleonských bitiek v Slavkove, Waterloo a v Bratislave oblieka vojakov. Zúčastňuje sa honosných sprievodov na vinobraniach v Pezinku a v Modre, kde sa prezentujú nielen jej kostýmy, ale aj klienti z oboch miest v kostýmových kreáciách zhotovených v kostýmovom štúdiu Elijana. Jej kostýmy zdobia výstavné priestory Červeného Kameňa, Múzea v Modrom Kameni. Niektoré jej práce vystavovala v Paríži v rámci najlepších prác štátov Európskej únie. Na našej škole vyučuje odborný predmet Odevná tvorba a prax.
Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci si Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii.
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, Židovské múzeum Bratislava, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní štúdijného programu Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia (3ds max).
Po skončení vysokej školy výtvarných umení dlhodobo pôsobila ako animátorka a výtvarníčka v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba, kde sa podieľala na realizácii animovaných filmov a seriálov pre STV. Spolupracovala so štúdiom Bratři v třiku Praha-Barandov. Získala viacero ocenení, napr. Čestné uznanie na Filmovom festivale v Zlíne za animáciu a výtvarné návrhy vo filme Domáca úloha, za animáciu vo filme Údel, ktorý dostal Strieborného medveďa v Berlíne a Zlatú mušľu v Indii atď. Svojou tvorbou v oblasti animovaného filmu garantuje výučbu študijného odboru animovaná tvorba a v súčasnosti na našej škole pôsobí ako uvádzajúca zástupkyňa pre odborné predmety.

8298 M ODEVNÝ DIZAJN

Stiahni prihlášku