Je zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe s cieľom čo najširšieho uplatnenia v praxi. Žiaci sa počas štúdia venujú najprv historickým technológiám spracovania materiálov a neskôr súčasnému dizajnu odevov. Okrem kreslenej a virtuálnej vizualizácii sa žiaci učia aj praktickej realizácii svojich návrhov, čo je dôležité pre porozumenie konštrukcii odevu a správanie sa rôznych materiálov v reáli. Náš absolvent - návrhár je schopný si svoj kreatívny návrh aj sám zrealizovať a prakticky predviesť. Počas štúdia žiaci ďalej získajú vedomosti z Dejín výtvarnej kultúry a odievania, Konštruovania strihov, Odevnej praxe a osvoja si princípy výtvarnej a grafickej tvorby.
Učebný plán je flexibilne aktualizovaný súčasným trendom a technickému vývoju v odbore. Dôraz sa kladie na zvládnutie grafických programov balíka Adobe Design Premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a programu 3DS Max, ktoré slúžia pre komplexné grafické využitie a vizualizáciu návrhov. Absolventi na profesionálnej úrovni zvládajú prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh dizajnu a použitých materiálov, až po samotnú realizáciu odevu. Okrem toho dokážu, vďaka znalostiam grafických programov, zrealizovať mediálne produkty a propagačné materiály na podporu vlastnej prezentácie.
Cieľom štúdia odevného dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na odevných a textilných dizajnérov uplatňujúcich sa v praxi a to v divadle, filme, televízii ako kostýmový výtvarník, scénograf, módny návrhár...
Nemenej dôležitým cieľom je aj osvojenie si procesu tvorby grafických a mediálnych produktov s využitím najnovších technológií, čo výrazne rozšíri možnosti uplatnenia absolventov a ich schopnosť kompletnej realizácie zákazky pre reálneho zákazníka.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Vyštudovala SUŠ v Trenčíne odbor odevný dizajn a pokračuje v štúdiu odevného dizajnu na VŠVU v Bratislave v Ateliéri 343 pod vedením prof. Júlie Sabovej, akad. mal. Tu vyštudovala bakalárske štúdium a momentálne je v poslednom ročníku magisterského štúdia. Okrem vlastnej tvorby sa venuje viacerým projektom a spoluprácam. Na našej škole vyučuje predmety Technológiu, Konštrukcie a modelovanie strihov a Odevnú tvorbu a prax.
Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci si Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii.
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky – ateliér voľnej a farebnej grafiky. Za svoju diplomovú prácu pod názvom Modification bol ocenený Cenou Slovenskej výtvarnej únie na výstave piateho ročníka Bienále voľného výtvarného umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá prevažne portrétnou maľbou, v ktorej živelným, expresívnym a nekonvenčným maliarskym prejavom zachytáva rôzne premeny a podoby súčasného človeka. Okrem viacerých výstav na Slovensku sa zúčastnil aj medzinárodných výstav v Ostrave, Záhrebe, Bulharsku či New Yorku. Venuje sa tiež kresleniu ilustrácií a storyboardov pre reklamné agentúry, tvorbe grafických návrhov, katalógov, plagátov a bannerov. V súčasnosti je doktorandom na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 2015 začal vyučovať maľbu a kresbu.
Je absolventkou SSUŠ Animovanej tvorby v odbore Grafický dizajn. Úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore socha a maľba. Jej tvorbu sprevádzajú dve roviny, abstraktná a hyperrealistická, kde sa zaoberá spomienkami, ilúziou priestoru a experimentom. Špecializuje sa na maliarsku techniku Airbrush. Svoje diela vystavovala na Slovensku i na medzinárodných výstavách. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér.
Bývala absolventka SSUŠAT v odbore grafický dizajn. Vyštudovala v Bratislave Pedagogickú fakultu UK odbor Výtvarná edukácia. Počas štúdia sa prevažne venovala ilustrácií a grafike v surrealistickej rovine. Je učiteľkou predmetu dejín umenia v anglickom jazyku na bilingválnom gymnáziu. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér a výtvarnú prípravu.

8298 M ODEVNÝ DIZAJN

Stiahni prihlášku