-->
Vedenie SSUŠ animovanej tvorby
Mgr. Viera Zavarčíková Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a Generálna Riaditeľka školy SSUŠ animovanej tvorby

Absolventka Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica, aprobácia Slovenský jazyk a Výtvarná výchova, s viac ako 30 ročnou pedagogickou, metodickou, riadiacou a výtvarnou praxou, výtvarné návrhy pre firmu ERPO, vedúca grafickej komunikácie PR firmy Gratex International a.s. (1997-98), posledná výstava 12.12.2000 "Kráľovi pokoja a lásky" v galérii Blumentál, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Bratislava (17.1.2001), autorka študijného odboru - 8259 6 ANIMOVANÁ TVORBA (r.2001), 8296 6 GRAFICKÝ DIZAJN (r.2004), zakladateľka prvých multimediálnych učebníc na Slovensku - Počítačová animácia, Počítačová grafika a Dejiny výtvarnej kultúry, zakladateľka študijného programu Univerzita animovanej tvorby (UAT) - kurzov klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR pod číslom 1120, ktoré sa realizovali prvýkrát na Slovensku od januára 1997, zakladateľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST (2006), Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT GRAPHIC (2010), Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl UAT PHOTO (2011), Medzinárodnej súťaže odevného dizajnu stredných škôl UAT FASHION (2015) a Medzinárodnej súťaže filmovej tvorby stredných škôl UAT FILM (2016). Zakladateľka a riaditeľka Akadémie filmovej tvorby a multimédií, pre odborné vzdelávanie dospelých (2014).
Mgr. Ján Mózer Mgr. Ján Mózer
Riaditeľ SSUŠ animovanej tvorby

Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Univerzitná knižnica v Bratislave, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, SNM Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Elektráreň Tatranská galéria, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.
PaedDr. Ľubica Ondrejová PaedDr. Ľubica Ondrejová
Absolvovala pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, aprobáciu telesná výchova a občianska náuka. V odbore telesná a športová výchova absolvovala rigoróznu skúšku a tiež druhú kvalifikačnú skúšku absolvovala v odbore občianska náuka. Absolvovala tiež ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, lyžiarsky inštruktážny kurz zjazdového lyžovania a finančná gramotnosť. Niekoľko rokov pôsobila ako triedna učiteľka, koordinátorka lyžiarskych a turistických kurzov. Na našej škole vyučuje telesnú výchovu, občiansku náuku a vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa.
Mgr. Ivana Korenková Mgr. Ivana Korenková
Vyštudovala odbor Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite a odbor Ekonómia a manažment podniku na Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt v nemeckom meste Osnabrück. Hovorí plynulo nemecky a anglicky. Má skúsenosti z projektového manažmentu z komerčnej sféry, ktoré využila v školstve v programe Erasmus+. Vyučuje predmety ekonomika a dejiny výtvarnej kultúry 20. storočia a aktuálne umelecké tendencie. Vo vyučovacom procese sa sústreďuje najmä na rozbor umeleckých diel.
Mgr. art. Daniela Schredlová Mgr. art. Daniela Schredlová
Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci si Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii.
Ing. arch. Jaroslav Baran Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. arch. Jaroslav Baran bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Ing. Karol Holubčík Ing. Karol Holubčík
Študoval na VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv sérii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, voľnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Ján Drobný Ján Drobný
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní študijného programu - Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Absolvoval náročné školenie motion capture - druhý stupeň, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia 3D Studio MAX.
Mgr. Matúš Blšťák Mgr. Matúš Blšťák
Je absolventom SSUŠAT v odbore animovaná tvorba. Vysokoškolské štúdium ukončil na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore Pedagogika výtvarného umenia. Spolupracoval na tvorbe animácií pre film Jurošík. V roku 2009 získal čestné uznanie na Animofeste za svoj krátky animovaný film Krása života. Na našej škole vyučuje predmety Klasická ručne kreslená animácia, Výtvarná príprava, Informatika, počítačová animácia a prax, konkrétne programy Adobe Flash, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator.
Mgr. art. Tomáš Danay Mgr. art. Tomáš Danay
Je absolventom SSUŠAT a VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórei, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti - v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.
Mgr. Dušan Blahút PhD. Mgr. Dušan Blahút PhD.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Mgr. art. Peter Pokorný Mgr. art. Peter Pokorný
Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS (napr. Tajný sen, 2011 – strih; Na doskách, 2011 – strih; A predsa sa točí, 2014/15 – réžia, scenár). Spolupracoval ako režisér, strihač a fotograf na výrobe prezentačných materiálov, videí a videozáznamov (medzi inými napr. mBank, DNA Production, Vantage, Redhill production, Partners Group). V súčasnosti pôsobí ako doktorand na VŠMU, kde sa popri vývoji celovečerného dokumentárneho filmu venuje pedagogickej práci na bakalárskom stupni. Jeho hraný dokument Sací reflex (2013) bol nominovaný na Festivale Áčko za najlepší hraný film, Tieň pani P (2011) vyhral na Festivale Áčko cenu diváka za najlepší film a bol premietaný v multiplexoch Cinemax vo výbere filmov KOBYLKY a na rôznych filmových festivaloch (napr. Cinematik, 2012). Na našej škole vyučuje predmet Obrazová tvorba.
Mgr. art. Róbert Szabó ArtD. Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.
Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.
Je odborníkom v oblasti audiovízie a multimédií, vedúci Kabinetu videotvorby a fotografie na Ústave dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, autor mnohých publikácií a video–učebných pomôcok a spoluautor projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií. Na našej škole vyučuje predmet Dramaturgia a scenáristika. Je spoluautorom projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií.
Peter Gerža Peter Gerža
Peter Gerža, televízny režisér,kameraman. Absolvent teórie a dejín umenia FFUK Bratislava. Z televíznej tvorby: Tvorba pre deti - Slniečko na rukavičke, Filmárik a Filmuška, Harvepíno, Crn-crn, Majster N, Písmenkové rozprávky, Dopravná výchova, Zábavné programovanie. Televízna publicistika: ATELIÉR, KULTÚRA, DIALÓGY 89, FAMÍLIA, Večer na tému, Dialógy 2014, športová publicistika, národnostné magazíny. Zábavné relácie : Beauty, Inkognito, Pošta pre teba, Hovory s Andym Krausom, Hviezdny prach, Silvester 98, 99, Miss Universe1996, 7, 8, Krištálové krídlo, OTTO, Hodina deťom, Zlomené srdce, Uhádni kto som, Copak bych ti lhal, Televízia od A po Z, Televízne návraty, Džezové dni, Úsmev ako dar. Dokumentárne filmové cykly: Národné kultúrne pamiatky Československa, Diela z depozitu, Slováci v Amerike, Fínska architektúra, Televízia po slovensky ,GEN, Povedz mi kto si- Japonsko , Eko ďalej. Dokumentárne filmy: Chopin-básnik klavíra, Jiří Anderle, Ester Šimerová, Vyhasínanie do ohňa, Vladimír Karfík, Tonetka č.14, Päť minút dvanásť sekúnd, Imago mundi, Spišská gotika, Poštová obálka, Turčianskí zemani, Návrat do Bosny, Anvar Alto, Proglas, Vzácne listiny, Nežná revolúcia, Architektotvary. Hraná tvorba: seriál Matematické rozprávky, Chopin, básnik klavíra. Pre RTVS získal - so svojimi tvorivými spolupracovníkmi - cez 50 domácich a medzinárodných cien a ocenení, mimo iných: v Bratislave IGRIC 96 - Návrat do Bosny, vo Waršave - Tonetka č. 14, v Krakove - Turčianskí zemani, v Prahe - Vyhasínanie do svetla, v Laussanne - Spišská gotika, v Monte Carle - Imago MUNDI, v Tokiu - Povedz mi kto si, v Londýne - Architekttvary, Päťminút dvanásť sekúnd. Pracoval: RTVS, Markíza, JOJ, TA 3, ČST-Praha, ORF. Stážoval : BBC Londýn - Children in Need, Cinnecitta Rím - Posta per te.
Martin Levinne Martin Levinne
Martin Levinne študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Pracoval ako grafický dizajnér, art director v reklame a v médiách a ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdiá Miramax, Sony Pictures, Warner Bros, Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad v časopisoch Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v USA, v Japonsku i v Európe. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení. Je autorom cyklov Anjeli a Všetko je inak. Fotí čiernobiele aj farebné portréty, série, fotografie z ciest, Usporadúva individuálne workshopy, píše zaujímavé blogy a chystá vydanie svojich fotografií v knižnej podobe. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. Na našej škole učí fotografickú tvorbu a prax.
Mgr. art. Štefan Kubovič Mgr. art. Štefan Kubovič
Vyštudoval VŠVU Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzsko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Pôsobil 10 rokov v reklamných agentúrach. Venuje sa voľnej grafike, maľbe, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe. Vyučuje predmet Navrhovanie, Typografia, Výtvarná príprava a Teória grafického dizajnu.
Eleonóra Šafáriková Eleonóra Šafáriková
Po ukončení štúdií pokračovala v praxi v SND ako umelecká kostymérka. Venuje sa intenzívne umeleckému, historickému kostymérstvu. Jej práce sú známe a vyhľadávané u nás aj v zahraničí. Pravidelne pripravuje korunovačné kostýmy pre korunovačné slávnosti v Bratislave, pri historických rekonštrukciach Napoleonských bitiek v Slavkove, Waterloo a v Bratislave oblieka vojakov. Zúčastňuje sa honosných sprievodov na vinobraniach v Pezinku a v Modre, kde sa prezentujú nielen jej kostýmy, ale aj klienti z oboch miest v kostýmových kreáciách zhotovených v kostýmovom štúdiu Elijana. Jej kostýmy zdobia výstavné priestory Červeného Kameňa, Múzea v Modrom Kameni. Niektoré jej práce vystavovala v Paríži v rámci najlepších prác štátov Európskej únie. Na našej škole vyučuje odborný predmet Odevná tvorba a prax.
Veronika Mateova Mgr. Veronika Máteová
Študovala na Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde úspešne ukončila štúdium odboru učiteľstvo výtvarného umenia. Tu nadobudla vedomosti a zručnosti v oblasti klasickej a digitálnej fotky, grafiky, dizajnu, videoartu, umenia objektu, inštalácie, performance, vizuálnej komunikácie, filozofie umenia a iné. Svoje práce vystavovala v Poľsku a galérií v BB. Venuje sa prevažne počítačovej grafike a IT technológiám. Na škole vyučuje predmety Počítačová grafika a prax a Informatika.
Mgr. Lucia Halimovič Mgr. Lucia Halimovič
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Mgr. Katarína Lazárová Mgr. Katarína Lazárová
Študovala na SUŠ v Ružomberku odbor fotografický dizajn a na PF KU učiteľstvo výtvarného umenia. Ďalej pokračovala v štúdiu na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Intenzívnejšie sa začala zaujímať o klasickú čiernobielu fotografiu. Na našej škole vyučuje výtvarnú prípravu a fotografickú tvorbu a prax.
Mgr.art Matúš Zajac Mgr.art Matúš Zajac
Fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu študoval v Prahe na FAMU a v Bratislave na VŠVU. Vydal knihy Podoby viery ( 2011 ), OUT ( 2014 ), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania ( s Pištom Vandalom, 2015 ). Bol niekoľkokrát ocenený Best of Photojournalism v editovaní / .týžďeň /, Czech Press Photo, Novinárska cena, Slovak Press Photo. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vyučoval na katedre žurnalistiky na KU. Je odborným garantom portálu dofoto, spolupracuje s vydavateľstvami a magazínmi, ako aj reklamnými agentúrami. Spolupracoval ako kurátor s nadáciou Slovak Press Photo a ďalšími. Bol pri založení časopisu .týždeň v ktorom pracoval ako editor a fotograf. Pracoval aj popri predsedoch NRSR ako osobný fotograf. Svoju tvorbu vystavoval v USA, Čína, Nemecko, Luxembursko, Francúzko, Taliansko, Česká republika atď.. Je jedným z najvýznamnejších dokumentárnych fotografov na Slovensku.
Mgr. Silvia Kramariková Mgr. Silvia Kramariková
Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra. Počas svojej pedagogickej činnosti vykonávala funkciu uvádzajúceho učiteľa poskytujúceho pedagogicko-odbornú pomoc pre začínajúcich učiteľov, zároveň pracovala ako učiteľ – metodik pre študentov vysokých škôl počas ich študijnej pedagogickej praxe na školách. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách a v rámci projektu INFOVEK Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V ostatných rokoch sa venuje i lektorskej činnosti pre rôzne spoločnosti. Na našej škole vyučuje anglický jazyk.
Mgr. Zuzana Štochmalová Hubáčová Mgr. Zuzana Hubáčová
Na fakulte humanitnych a prirodnych vied vyštudovala aprobáciu anglický jazyk a literatúra – geografia. V rámci štúdia tlmočila na pedagogickej fakulte. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala študijné pobyty v Londýne. Absolvovala aktualizačné vzdelávania: Práca s interaktívnou tabuľou, Photoshop v práci učiteľa, Uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese, Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese a Podpora duševného zdravia v školskom prostredí. Na našej škole vyučuje predmet anglický jazyk. Zároveň pracuje na pozícii PR manažérky.
Mgr. Monika Púdelková Mgr. Monika Vodičková
Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zaujímala o literárnu vedu a interpretáciu textov v súčasnej slovenskej poézii. Z predošlej pedagogickej praxe absolvovala individuálny rozvojový program pre učiteľa prostredníctvom organizácie LEAF, kde prehĺbila svoje pedagogické a osobnostné zručnosti. Tiež získala osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní, pričom sa zamerala na rozvoj emocionálnej inteligencie u učiteľa v školskej praxi. Na našej škole vyučuje slovenský jazyk a biológiu.
Mgr. Erika Gerbócová Mgr. Erika Gerbócová
Vyštudovala aprobáciu dejepis a estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia sa hlbšie zamerala na dejiny estetiky v súvislosti s vnímaním umenia a kultúrnych súvislostí, čoho vyústením bola aj účasť na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju prácu venovala možnostiam estetična v diele mexickej maliarky Fridy Kahlo. Vysokoškolské štúdium ukončila s červeným diplomom pod vedením riaditeľky Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc.
Mgr. Eleonóra Šmídová Mgr. Eleonóra Šmídová
Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor matematická analýza. Na MFF UK v Bratislave tiež absolvovala dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti. Má dlhoročnú prax vo vyučovaní stredoškolskej matematiky a informatiky. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala viacero inovačných a aktualizačných vzdelávaní, napríklad Projektové vyučovanie v edukačnom procese, Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole, Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách s obsahom : legislatíva a logistika maturitnej skúšky a metodika tvorby didaktických testov. Na škole vyučuje predmety matematika a informatika.
Mgr.art. Soňa Bergendiová Mgr.art. Soňa Bergendiová
Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre dizajnu - ateliér art dizajn. Diplomovú prácu s názvom Periféria dizajnu, v ktorej sa zaoberala vzťahom amatérskeho a profesionálneho dizajnu, mala vystavenú vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Samostatnú výstavu s rovnomenným názvom mala v Galérii v Šali. Súčasná dizajnérka po skončení štúdia založila vlastnú značku, v ktorej spája tradičné slovenské ľudové prvky so súčasným dizajnom. Jej dizajn bol prezentovaný na Medzinárodnom módnom veľtrhu, Bienále úžitkového umenia, samostatných výstavách a viacerých dizajn marketoch na Slovensku. Publikuje v časopise Remeslo, umenie, dizajn (ÚĽUV) a Designum (Slovenské centrum dizajnu). V súčasnosti je doktorandkou na katedre dizajnu na Technickej univerzite v Košiciach.
Mgr. Marián Paliatka Mgr. Marián Paliatka
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave vyštudoval odbore učiteľstvo telesná výchova k občianstvu. V rámci štúdia absolvoval špecializáciu trénerstvo plávania, ktoré aktívne vykonáva v plaveckých kluboch. Na škole vučuje predmety telesnú výchovu, občiansku náuku a biológiu.
Mgr.art. Martin Král Mgr.art. Martin Král
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky – ateliér voľnej a farebnej grafiky. Za svoju diplomovú prácu pod názvom Modification bol ocenený Cenou Slovenskej výtvarnej únie na výstave piateho ročníka Bienále voľného výtvarného umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá prevažne portrétnou maľbou, v ktorej živelným, expresívnym a nekonvenčným maliarskym prejavom zachytáva rôzne premeny a podoby súčasného človeka. Okrem viacerých výstav na Slovensku sa zúčastnil aj medzinárodných výstav v Ostrave, Záhrebe, Bulharsku či New Yorku. Venuje sa tiež kresleniu ilustrácií a storyboardov pre reklamné agentúry, tvorbe grafických návrhov, katalógov, plagátov a bannerov. V súčasnosti je doktorandom na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 2015 začal vyučovať maľbu a kresbu.
Mgr. Art. Lukáš Freytag Mgr. Art. Lukáš Freytag
Bakalárske štúdium vyštudoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici v ateliéri grafika -priestor - synergia pod vedením doc. R. Bruna, akad. mal. Magisterský stupeň ukončil na Vysokej škole výtvarných umení u doc. V. Kolenčíka, akad. mal. s odborom voľná a farebná grafika. Venuje sa tradičnej grafike, kresbe, ilustrácií a komiksu s dôrazom na zobrazovanie figúry v priestore. Vystavoval na viacerých skupinových výstavách na Slovensku ale aj v zahraničí ako napríklad Celebrating Print NY 2014. Je držiteľom prvej ceny Egona Schieleho za rok 2017 a má zaradené kresby v troch publikáciách knihy s názvom Figurama. Na našej škole vyučuje figurálnu kresbu.
Mgr. Zuzana Kubešová  Mgr. Zuzana Kubešová
Absolvovala PdF UK v Nitre s aprobáciou anglický jazyk a literatúra, psychológia. V priebehu svojej pedagogickej činnosti vyučovala anglický jazyk pre jazykové školy, vysoké školy a vo významných firmách. Úspešne pripravila svojich študentov na FCE,TOEIC a PTE skúšky. Absolvovala pobyty v Spojených štátoch amerických, tak ako aj v Anglicku.
Mgr. art. Ivan Dudáš ArtD.  Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD.
Doktor umenia Ivan Dudáš (1980) už počas štúdií na bratislavskej VŠVU (prof. Rudolf Sikora, prof. Ilona Németh a prof. Daniel Fischer)ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku výtvarne reflektoval intermediálne a multimediálne presahy v súčasnom umení. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu u doc. M. Nicza a bol mu udelený titul Artis Doctor (ArtD.). V súčasnosti sa venuje dekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Už niekoľko rokov prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde sa paralelne venuje aj vedecko-výskumnej činnosti.
Mgr. art. Michal Uhrín  Mgr. art. Michal Uhrin
Študoval na Vyššej odbornej škole filmovej Zlín v Českej republike, odbor animácia a réžia animovaného filmu. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na filmovej a televíznej fakulte, katedre animovaného filmu. Ďalej na "La Poudriere – animation film schol", vo Valence vo Francúzsku, tréningový program MEDIA, zameraný na vývoj a produkciu a adaptáciu animovaného diela. Zúčastnil sa na "The Animation Workshop, Viborg v Dánsku a na tréningovom programe MEDIA (3D Artist for Animated Features and TV Series) Venuje sa ilustrácií učebníc, pracovných zošitov a beletrie pre rôzne vydavateľstvá. Spolupracuje s reklamnými agentúrami - komerčná kresba; realizácia storyboardov, shootingboardov, print, .Participuje na filmoch a seriáloch pre komerčnú TV. Je autorom kresieb komiksov pre rôzne časopisy. Jeho filmy získali rôzne ocenenia napr. film LÍŠKYLOVENIE získal Award of Rector of University, Award in Category Experimental Enviroment Film na Ecofilme v Českom Krumlove. Jeho absolventský film SUPER SUPER MAN bol prezentovaný na festivaloch Bologna – European Festival of Film Schools a Ljubljana – Animateka – Animated Film Festival
Ing. Štefan Kováčik   Ing. Štefan Kováčik
Vyštudoval priemyselný dizajn nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene ale väčšinu svojho profesionálneho života pracoval s počítačovou grafikou. Má skúsenosti so širokým okruhom grafických programov pre rôzne špecializácie, hlavne v oblasti 3d grafiky. Okrem vizualizáciám sa venuje 3d animáciám a motion graphics. Vyučuje program 3ds Max.
Marek Forray    Marek Forray
Vyštudoval SUPŠ v Bratislave, je členom Spoloku výtvarníkov Slovenska a Villa Rustica. Venuje sa maľbe, animácii, grafike, vizualizáciám. Samostatné výstavy: Abrahámski rodáci, Marek Forray, Premeny tela, Premeny tela 2, MF. Spolkové výstavy: New York, Slnovrat, Výtvarné paralely, Slnovrat, Stretnutie 2010, Stretnutie generácií a ďalšie. Pracoval na viacerých animovaných filmoch ako na príklad: Marco Polo return to Xanadu(celovečerný anim. film pre Tooniversal company, USA), Rytier Malíček(seriál pre deti STV Bratislava), Škola za školou, Jurošík , Ovce.sk, Flitze(seriál animovaných filmov pre ZDF, Nemecko), animovane spoty Meredes, HYDRO SHOW (séria náučných filmov pre kalifornský inštitút, USA), Spektrum vedy, Mediálni špióni, IDP(výuková pomôcka pre školy), Minimani,(seria animovaných filmov pre projekt rozšírenej reality), RED BULL (reklama) a ďalšie. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animacia a prax.