Premena tradičnej školy na modernú
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
- škola tretieho tisícročia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Multimediálna učebnica
počítačovej animácie a počítačovej grafiky

Základné informácie o projekte

Názov projektu:
- Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby- škola tretieho tisícročia
Strategický cieľ projektu:
- inováciou vzdelávania na SSUŠ animovanej tvorby umožniť študentom lepšie prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce
Cieľové skupiny:
- pedagogickí pracovníci SSUŠ animovanej tvorby
- študenti SSUŠ animovanej tvorby
Dĺžka realizácie projektu:
- 24 mesiacov
Výstupy projektu:
- inovovaný obsah a metodika vzdelávania
- pedagógovia zaškolení na vyučovanie podľa inovovaných učebných osnov
- inováciám zodpovedajúce technické vybavenie
- nové učebné materiály a didaktické pomôcky

Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť multimediálnu učebnicu počítačovej animácie a počítačovej grafiky, na ktorej pracuje 12-členný tím pracovníkov školy. Zvýšiť motivačný činiteľ a zjednotiť formu výučby. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie kvalifikácie pedagógov, zvýšenie záujmu o daný predmet a posilnenie vzdelania a počítačovej gramotnosti žiakov. Projekt je primárne zameraný na študentov stredných umeleckých škôl ako aj ostatných žiakov s daným predmetom.

Projekt, či už primárne alebo sekundárne, vychádza z potrieb, ktoré sú výsledkom rýchleho transformovania našej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Rýchly rozvoj technológií a s nimi súvisiaci rozvoj informatiky, médií a nový prístup k informáciám (samozrejme, aj k ich prijímaniu a podávaniu) to všetko si vyžaduje od ľudí nové myslenie a konanie. To je však v mnohých prípadoch ovplyvnené nedostatočnou gramotnosťou v oblasti informatiky ako aj v iných oblastiach, ktoré sú pre rozvíjajúce sa odvetvia typické. Realizovanie projektu je nastavené tak, aby bol účinným nástrojom pre všetkých zainteresovaných, poslúžil k lepšiemu pochopeniu a následnému prijatiu nových postupov a vedomostí. Projekt nie je obmedzený iba ako pedagogicko-didaktická pomôcka pre študentov stredných škôl. Nastavenie je univerzálne a rovnako dobre môže poslúžiť aj v iných odboroch vzdelávacieho systému.

Dôvody výberu, ktoré nás viedli ku kombinácii klasickej formy vzdelávania a vzdelávanie pomocou multimediálnych učebníc je celosvetový trend, ktorý by sa mal implementovať aj na náš vzdelávací systém. Táto metóda výučby je pre pedagóga oveľa názornejšia ako klasické učenie len pomocou učebníc, príťažlivejšia pre žiakov ako aj interaktívnejšia. Žiak si do istej miery môže sám určovať tempo výučby.

               
                               
               


Výmenné študijné pobyty Leonardo da Vinci

V rámci výmenných študijných pobytov cez program Leonardo da Vinci sme 5. marca 2012 privítali dvoch učiteľov z Lotyšska – Dzintarsa Krūmiņša a Indulisa Gailānsa, ktorí sa prišli zoznámiť s našou školou, zdokonaliť sa a načerpať inšpiráciu v odbore animovanej tvorby.
Počas ich dvojtýždňového pobytu sa im venovali študetni aj pedagógovia našej školy – Mgr. Eduard Sádovský, PhD., Mgr. Miroslav Struhár, Mgr. Ján Baláž, Ing. Karol Holubčík, Mgr. Jozef Zajac, Mgr. art. Matej Vakula. Ich pobyt na našej škole prispel k nadviazaniu užšej vzájomnej spolupráce, najmä v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST 2012, na ktorý sa plánujú prihlásiť.

Dzintars Krūmiņš
Dzintars Krūmiņš
učiteľ animácie, herec
riaditeľ animovaného štúdia Dauka
umelecký riaditeľ divadla
Indulis Gailāns
Indulis Gailāns
učiteľ animácie, scénarista
scénograf
asistent riaditeľa pre IT

palgat1 palgat1 palgat1

Dňa 15. marca 2012 k nám pricestovali aj študenti z našej partnerskej školy Tartu Art School v Estónsku – Kristjan Kalde a Jevgenia Zherebtsova, ktorí u nás absolvujú mesačný študijný pobyt. Počas študijného pobytu si rozšíria svoje vedomosti z Klasickej animácie, Počítačovej grafiky, 3D Max, Digitálnej fotografie, Figurálneho kreslenia a Modelovania. Zároveň sa oboznámia s priebehom odbornej prípravy v odboroch Animovaná tvorba, Grafický dizajn a Fotografický dizajn v medzinárodnom kontexte.

palgat1 palgat1 palgat1

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci - Mobility


Mladí ľudia v oblasti umenia III

V školskom roku 2010/2011 sme opäť pokračovali v organizovaní výmenných študijných pobytov v rámci programu Leonardo da Vinci (projekt Mladí ľudia v oblasti umenia III.). Pre tento rok sme s cieľom skvalitnenia a rozšírenia projektu nadviazali spoluprácu s ďalšími školami z Fínska a Estónska.

Partnerské školy: 1. North Karelia College, Outokumpu, Fínsko
                               2. Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Fínsko
                               3. Tartu Art School, Tartu, Estónsko

Dĺžka pobytu: 4 týždne

Výstup: medzinárodný certifikát Europas- mobility
              uznanie povinnej praxe


Služby hradené z grantu: letecká doprava, ubytovanie, strava, poistenie, vreckové,
                                           jazyková príprava

Termín stáže: 17.4. - 14.5. 2011

Účastníci projektu:

Tartu Art School, Tartu, Estónsko
Júlia Lehelová (3.A)
Veronika Dovalová (3.B)
North Karelia College, Outokumpu, Fínsko
Andrea Jacevičová (3.A)
Jaroslava Karnoková (3.B)
Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Fínsko
Linda Vlachová (3.B)
Barbara Kršková (3.B)


V rámci realizácie projektov výmenných študijných pobytov Leonardo da Vinci sme
28. marca 2011 privítali Eiju Petterberg a Elsu Pehkonen, učiteľky z Fínska, ktoré sa prišli zoznámiť s našou školou. Spoločne s nimi pricestovala aj Minna - Maarit Holopainen, ktorá u nás absolvovala mesačný študijný pobyt.
Multimediálna učebnica Dejín výtvarnej kultúry
 
Konečne je na svete prvá multimediálna učebnica Dejín výtvarnej kultúry, ktorá sa zrodila práve na našej škole. V školskom roku 2008/2009 vzniklo prvé, z celkovo štyroch plánovaných DVD, PRAVEK, v školskom roku 2009/2010 sme dokončili druhú časť - STAROVEK. Neskôr to bol STREDOVEK, školský rok 2013/2014 sa dokončil NOVOVEK 1.
V súčasnosti pracujú žiaci Súkromnej strednej umeleckej škol animovanej tvorby pod vedením pedagógov na piatej časti - NOVOVEK 2.
Táto učebnica je jedinečná najmä tým, že ju tvoria žiaci pre žiakov.
Tvorba nových multimediálnych učebníc je absolútne inovatívnou a motivačnou metódou. Okrem iného napomáha vytvorenie takej koncepcie a štruktúry učebnice, ktorá najviac vyhovuje potrebám žiakov a uľahčuje im tak štúdium.
                               
               
Multimediálna učebnica Dejín animovaného filmu

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálnej učebnice dejín animovaného filmu, ktorá v tejto podobe na Slovensku chýba. Študenti umeleckých škôl by mali možnosť prostredníctvom učebnice čerpať komplexné a ucelené vedomosti z oblasti dejín animovaného filmu, čo by mohli využiť nielen na stredných školách, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokej škole a takisto vo svojom profesionálnom živote.
Začiatok prác na multimediálnej učebnici Dejín animovaného filmu plánujeme na rok 2013.


CLAVIUS


S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia služieb školskej knižnice využívame na našej škole integrovaný knižničný systém CLAVIUS, ktorý poskytuje viaceré výhody: Predovšetkým sa jedná o katalogizáciu, ktorá tvorí základnú časť celého systému a zabezpečuje prehľadnú formu evidencie všetkých publikácií, monografií, hudobnín, audio a DVD periodík. Elektronická katalogizácia nám zároveň umožňuje jednoduchú a efektívnu prácu s jednotlivými titulmi – rezervácie, výpožičky a pod. Ďalšiu výhodu systému Clavius predstavuje www katalóg. Jeho hlavnou úlohou je umožniť čo najrýchlejšie a najjednoduchšie on-line vyhľadávanie titulov pomocou kľúčových slov, a zároveň sprístupniť vyhľadávanie na diaľku. Žiaci aj pedagógovia si vďaka nemu môžu pohodlne vyhľadávať a rezervovať knihy aj bez osobnej návštevy knižnice. Prostredníctvom výpožičného protokolu umožňuje Clavius viesť podrobnú evidenciu čitateľov. Systém zároveň uchováva aj kompletnú históriu služieb čitateľom (záznamy o dátumoch požičania a vrátenia dokumentov, poplatky, upomienky a rezervácie), aj históriu jednotlivých dokumentov. Súčasťou tejto časti je aj komplexná štatistika, ktorá mimo iných zahrňuje štatistický výkaz, denník a rebríček najžiadanejších dokumentov.

Zvuková banka


Databázy zvukových a obrazových súborov sa musia komplikovane získavať od majiteľov, je potrebné ich zložito vyhľadávať a vo veľkej väčšine prípadov je táto služba spoplatnená. Zvuková banka by slúžila študentom našej školy a širokej odbornej verejnosti. Mohla by sa neustále dopĺňať o nové súbory zvukov a obrazov (materiálových štruktúr pre počítačové modelovanie).
Modernizácia vzdelávania
Projekt Modernizácia vzdelávania zastrešov aný EÚ je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie MŠ SR, a to jednotlivo pre Bratislavský kraj a pre ostatné kraje Slovenska. Pozostáva z dvoch hlavných projektov- Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
Hlavným cieľom obidvoch projektov je aktívne pripraviť učiteľov na novú reformu školstva. Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Do projektov sa zapojilo vyše 6850 učiteľov ZŠ a SŠ a fungujú od roku 2009 a končia 2013.

Modernizácia je zameraná na vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ, na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručností v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využitia IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov.

Vzdelávanie je realizované v 3 moduloch.

Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa - pozostáva z práce vo Worde, Exceli a v zručnom používaní vlastných notebookov a počítačov vôbec.

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa - cieľom modulu je oboznámiť účastníkov s modernou didaktickou technikou (IKT) a predovšetkým jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učitelia sa okrem iného oboznamujú s prácou s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami( video), zvukom, fotografiou a hudbou. Ďalej sa tento modul venuje práci s internetom a tiež s digitálnymi zariadeniami. Precvičuje sa práca s modernými vyučovacími pomôckami, ako napr. interaktívna tabuľa, dataprojektor. Na lepšiu spoluprácu s inými pedagógmi sa na prednáške priblížila aj tematika sociálnych sietí, blogov, chatov a inej komunikácie cez internet (napr. prostredníctvom web kamier- ako Skype)

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete - v tomto module ide predovšetkým o vytvorenie si vlastných didaktických pomôcok IKT a ich zavedenie priamo do vyučovania na dané hodiny.

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
škola III. t i s í c r o č i a
SOCRATES - THE BIG PICTURE NETWORK
3 ročný projekt v zastúpení 10 vzdelávacích inštitúcií

1. Southportské colégium, VB
Typ inštitúcie: Inštitúcia ďalšieho vzdelávania v pobrežnej oblasti severozápadného Anglicka, ktorá ponúka širokú škálu akademických aj umeleckých odborov, vrátane múzických umení a multimédií.
Veľkosť inštitúcie: 660 zamestnancov - 6 zapojení do projektu.
Odbornosť : multimédiá , múzické umenia.

Skúsenosti so spoluprácou: Southportské colégium sa zapojilo do mnohých európskych iniciatív vo viacerých disciplínach, vrátane nedávnych projektov týkajúcich sa múzických umení a multimédií. Organizovalo školenie týkajúce sa nového projektu v rámci akcie Comenius 3 z oblasti umeleckého vzdelávania.

2. Knowsleyské osvetové colégium, VB
Typ inštitúcie: Veľká inštitúcia ďalšieho vzdelávania v Merseyside, ktorá ponúka širokú
škálu akademických aj umeleckých odborov, vrátane múzických umení a multimédií.
Veľkosť inštitúcie: 508 zamestnancov - 4 zapojení do projektu.
Odbornosť : multimédiá, múzické umenia.

Skúsenosti so spoluprácou: Knowsleyské osvetové colégium sa aktívne zapojilo do mnohých iniciatív podporovaných Európskou úniou v rámci projektov Leonardo a Comenius, týkajúcich sa múzických umení. V súčasnosti je vedúcim partnerom projektu v rámci akcie Grundtvig 2002-2004.

3. Benátska umelecká škola, Taliansko
Typ inštitúcie: Vzdelávacia inštitúcia pre študentov od 14 rokov, ktorá sa zameriava najmä na umelecké predmety, zvlášť na vizuálne umenia a dizajn.
Veľkosť inštitúcie: 81 zamestnancov - 8 zapojení do projektu.
Odbornosť : grafický dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Benátska umelecká škola bola v poslednom čase zapojená do niekoľkých umeleckých iniciatív podporovaných Európskou úniou.

4. Ministerstvo školstva a kultúry, Melilla, Španielsko
Typ inštitúcie: Miestny školský orgán španielskej enklávy na marockom pobreží .
Veľkosť inštitúcie: 35 zamestnancov - 10 zapojení do projektu.
Odbornosť : umenie a dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Ministerstvo školstva a kultúry je zapojené do projektov týkajúcich sa európskeho občianstva a koordinátor projektu „Európske občianstvo cez perspektívu umenia".

5. Lotyšská škola kultúry. Riga, Lotyšsko
Typ inštitúcie: Špecializovaná kultúrna inštitúcia v lotyšskom hlavnom meste, ktorá ponúka široké možnosti štúdia umeleckého manažmentu, vrátane tanca a drámy.
Veľkosť inštitúcie : 60 zamestnancov - 7 zapojení do projektu.
Odbornosť : múzické umenia, umelecký manažment.

Skúsenosti so spoluprácou : Lotyšská škola kultúry koordinovala a zúčastnila sa viacerých projektov v rámci Leonarda, týkajúcich sa kultúrneho manažmentu; koordinátor projektu v rámci Grundtvig 1: „Odporúčané materiály pre pedagógov vyučujúcich dospelých".

6. Valmierska stredná umelecká škola, Lotyšsko
Typ inštitúcie: Uznávaná komunálna umelecká vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje základné a odborné umelecké vzdelanie (životné prostredie - umenie: interiérový dizajn, reklama a grafický dizajn, módny dizajn).
Veľkosť inštitúcie : 22 zamestnancov - 4 zapojení do projektu.
Odbornosť : umenie a dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou : Valmierska stredná umelecká škola organizovala medzinárodné letné školy a výstavy študentských prác v Európe aj mimo Európy.

7. Škola animovanej tvorby. Bratislava, Slovensko
Typ inštitúcie: Špecializovaná vzdelávacia inštitúcia v slovenskom hlavnom meste, ktorá ponúka klasickú animáciu, počítačovú animáciu a multimédiá.
Veľkosť inštitúcie : 39 zamestnancov - 31 zapojení do projektu.
Odbornosť : animácia, grafický dizajn, úžitková fotografia.

Skúsenosti so spoluprácou : Škola animovanej tvorby má kontakty na mnohé európske kultúrne inštitúcie a nedávno bola hostiteľom školenia ,týkajúceho sa nového projektu v rámci akcie Comenius 3, zameraného na umelecké vzdelávanie.

8. Školiace stredisko pre kultúrnych pracovníkov, Wilňus, Litva
Typ inštitúcie: Vládna inštitúcia, zriadená litovským Ministerstvom kultúry ako priebežná školiaca inštitúcia pre litovských kultúrnych manažérov a odborníkov [nový partner, pribraný po stiahnutí iných po predbežnom návrhu].
Veľkosťinštitúcie: 25 zamestnancov - 3 zapojení do projektu.
Odbornosť : umelecký manažment

Skúsenosti so spoluprácou: Školiace stredisko pre kultúrnych pracovníkov iniciovalo viacero medzinárodných projektov a zúčastnilo sa na projektoch v rámci Leonarda a Grundtvigu, zameraných na kultúrny manažment a nové informačné technológie.

9. Hudobné konzervatórium Stasia Simkausa, Klapeida, Litva
Typ inštitúcie: Vládna inštitúcia, zriadená litovským Ministerstvom kultúry ako priebežná školiaca inštitúcia pre litovských kultúrnych manažérov a odborníkov.
Veľkosť inštitúcie: 25 zamestnancov - 3 zapojení do projektu.
Odbornosť : umelecký manažment

Skúsenosti so spoluprácou: Hudobné konzervatórium Stasia Simkausa iniciovalo viacero medzinárodných projektov a zúčastnilo sa na projektoch v rámci Leonarda a Grundtvigu, zameraných na kultúrny manažment a nové informačné technológie.

10. Oblastná inštitúcia pre kultúru a rozvoj, Atény, Grécko
Typ inštitúcie: K.E.P.A., fungujúca v rámci gréckeho vzdelávacieho systému si kladie za cieľ pozdvihnúť víziu kultúry a rozvoja v samosprávnej oblasti Kryoneri [nový partner, pribraný po stiahnutí iných po predbežnom návrhu].
Veľkosť inštitúcie: 150 zamestnancov - 35 zapojení do projektu.
Odbornosť : múzické umenia, umenie a dizajn.

Skúsenosti so spoluprácou: Oblastná inštitúcia pre kultúru a rozvoj KEPA bola zapojená do pilotných a pojazdných projektov v rámci Leonarda a do projektu REMADEP v rámci akcie Grundtvig.
INTERAKTÍVNE PROJEKTY
1. WE ARE ONE BODY - Sme jedno telo

Svet je ako veľký mrakodrap. Má nekonečne veľa okien, za každým okom žije človek s rôznymi záujmami, vlastnosťami,… Sme rozdielni a predsa sme si podobní, všetkých nás niečo spája. Každé okno je vyjadrením osobitosti individuality jednotlivca so silným pocitom osobného a duševného vyznania v kontraste so záverečným spolu uvedomením sa a zjednotením v spoločnej myšlienke - ľudskosť. Každé okno je len časť poznania - spoločne tvoria jeden celok - jedno telo. Poňatie témy „Sme jedno telo“, ako aj samotná realizácia príbehu, ktorá bude originálna z každej krajiny (iná za každým oknom), je na každom účastníkovi projektu zvlášť. Zaujímavé bude konečné prepojenie všetkých finálnych prác zo zúčastnených krajín na danú tému do jedného obrazového celku.
Dôležitá je tu najmä komunikácia medzi týmito partnermi a prepojenie medzi jednotlivými druhmi umenia v hudbe, tanci, dramatizácii s dynamickou výtvarnou tvorbou, kresbou klasickej, ručne kreslenej animácie a počítačovej animácie... Napr. využitie plošných a priestorových vizualizácií v divadelných, tanečných, hudobných scénach a tiež možnosti komunikácie jedného herca s vytvorenou postavou v počítači a ich vzájomné prelínanie.

The world is like a big skyscraper, it has an infinite number of windows and behind every window, there is a person with various interests, traits, desires… We are different, however, we are similar, too. There is something that joins us all. Every window is an expression of individual peculiarities of an individual with a powerful declaration of his personal and mental confession in the contrast with a final co-awareness and uniting in the same idea – humanity.

Every window is only a part of the knowledge – together we make one unit, one body.

How people grasp the topic WE ARE ONE BODY as well as the particular conducting of a story, which will be original for every country – different for behind each window – it is up to every participant of the project.

What will be interesting, that is the final joining of all the works on the given topic from every participant country into one film unit.

We emphasise:

- communication among individual kinds of arts, their mutual combining through music, dance, dramatization, animation…
- combining music and performing arts (dance/drama) with dynamic artistic creation within the area of hand drawing, classical and computer animation
- using CD decorations in theatre scenes and thus creating possibilities to use spatial, moving backgrounds as well as possibilities of communication of an actor with a created figure in a computer and their mutual overlapping.
2. CHILDREN CRUSADE
Detské krížiacke výpravy - Unsaid words

The whole project is a sequence of images from the works (or from their details) of our students following each other. Even though they are independent to each other, they create a consistent story line, based on mental or dimensional associations between neighbouring images.

Although the whole work creates integrated unit, mentaly it is based more on the internal disparity without any obvious or “forcing” educative aim. It is much more understood as a challenge. That final image or sequence of images has to be created by the spectator himself in his own head after viewing the project.

The whole work includes in itself European pictural world as well as the written, oriental one. Motto of the work is the human, but it doesn’t contain the exact shape of human. Human is present only in his works (pictures), in his squeezes, in his streaks, or in the ambition of human to show and to sculpture.

As once upon a time of children crusade, when they tried to show Christian children in Orient, we are also trying to show our children in this project. But we are not trying to show the concrete students, but to show their hearts, their creative struggle.

Unlike the children crusade we are not trying to persuade somebody, that our point of view is the only right. We just want by means of the works of our students to show our school as a tool of wakening and improving of the creative powers of young people, who will form our future (and let’s hope that more beautiful) world.

NET-MUSIC
Projekt Net Music bol koordinovaný rakúskou skupinou odborníkov - Interessengemeinschaft NŐ Komponisten pod vedením Mag. Richarda Grafa a financovaný prostredníctvom programu INTERREG III/A. SSPŠ animovanej tvorby bola k účasti na projekte oslovená Ministerstvom školstva SR, pričom k jeho úspešnej realizácii prispela najmä poskytnutím priestorov, vybavenia a pedagógov.

Cieľom projektu bola kreatívna práca so zvukom, úvod do digitálneho spracovania zvuku za účelom aktívnej participácie na zvukovej kompozícii, tvorbe remixov, zvučiek a hudobných koláží. Zámerom bolo tiež vytvorenie spolupráce medzi školami, ktoré sa zapojili do projektu. Parciálnym cieľom bolo upozorniť na hluk ako stresový faktor a objasniť súvis medzi akustickými podnetmi a reakciami človeka. (Biofeedback)

Realizácia:
Po oslovení R. Grafa sme získali základné projektové dokumenty a pokyny pre vedenie projektu. Príprava študentov prebiehala v mesiacoch máj, jún a september 2007. Študenti boli v rámci projektu postupne zoznamovaní z jeho cieľmi a zameraním. Na hodinách Zvukovej dramaturgie filmu a Estetiky sa naučili základom digitálnej hudby. Tieto vedomosti slúžili potom ako základ pri záverečnom workshope.
Záverečný workshop projektu sa uskutočnil 11. 10. 2007 od 8.50 do 11.25 a zúčastnilo sa na ňom 24 študentov. Workshop bol vovedením do zvukového sveta, ktorý skrýva veľa zaujímavostí na úrovni psychoakustických podnetov. Študenti mohli vniknúť do odlišnej sféry zvuku, než je tá komerčná, ktorá sa prezentuje všade dokola. Dostali mnoho podnetov ku kreatívnemu prístupu ku zvuku a hudbe. Pri práci v programe AUDACITY si mohli samostatne vyskúšať možnosti digitálnej práce so zvukom.

Výsledky workshopu:
Práce študentov, ktoré budú vypracované na základe tohto projektu zverejní Richard Graf na pripravovanej internetovej stránke www.net-music.at, najlepšie z nich budú odvysielané v internetovom rádiu. Realizácia projektu na našej škole otvorila študentom ďalšie obzory pri vnímaní a spracovaní hudby. Podnietila kreatívny prístup k individuálnej tvorbe hudby a jej využitia v audiovizuálnych dielach, animáciách a na internete.

ERASMUS 2014

CHANGING LIVES. OPENING MINDS.

PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“
Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162.

Celkovým cieľom projektu bolo skvalitnenie odbornej prípravy žiakov, previazaním odborných a teoretických vedomostí s praktickými a získaním možného maxima vedomostí a skúseností zo zahraničia, prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Odbornej stáže sa zúčastnili 3 žiaci tretieho ročníka, ktorí spĺňali nasledujúce kritéria: plnoletosť, slušné vystupovanie, hodnotenie výborný z anglického jazyka, žiadne neospravedlnené hodiny, študijný priemer do 2,5 v celkovom hodnotení a motivácia. Jadro stáže tkvelo v štúdiu študijného programu Audiovizuálna komunikácia-mediálny asistent, ktorý prebiehal v anglickom jazyku, v odboroch animácia a grafický dizajn. Žiaci grafického dizajnu sa oboznámili s jednotlivými softvérmi, získajú všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Výstupom stáže žiaka grafického dizajnu bol dizajn manuálu fínskeho produktu. Hlavným cieľom žiakov animovanej tvorby bolo získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v klasickej a počítačovej animácii. Naučili sa pracovať s animačným softvérom a využívať získané znalosti počítačových softvérov. Na základe profesionálnych znalostí filmovej dramaturgie, storyboardu, rozmanitostí technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého tvorcu – animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu. Výstupom stáže žiakov animovanej tvorby bol krátko-minutážny animovaný film. Počas absolvovania odbornej stáže boli účastníci obohatení o nové komunikačné, vizuálne a interaktívne prvky. Účasť na projekte bola prínosom k odbornému aj kultúrnemu rastu účastníkov. Moderný edukačný proces s možnosťami zahraničných odborných stáži umožňuje žiakom nebyť len objektmi tohto procesu, ale aj subjektmi s možnosťami zásahov do študijného programu vlastnou aktivizáciou a tvorbou vlastného poznania. V súvislosti s prípravou na budúce povolanie sa rozvíja schopnosť kooperácie, komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a vštepujú sa metódy na riešenie problémov. Žiak bude mať priestor na sebarealizáciu a objavovanie, rozvíjajú sa digitálne kompetencie v oblasti vedy a techniky a tiež iniciatívnosť a podnikavosť.

Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže na webstránke Učiteľské Noviny: http://www.ucn.sk/ziaci-a-studenti/erasmus-plus-finland-trip-alebo-7-tyzdnov-v-krajine-tisicich-jazier
Odkaz na školský časopis "Create", kde je článok o obsolvovaní odbornej stáže: http://issuu.com/uatsk/docs/create_vol_12?e=3139699/31232988#222222
Odkaz na Moodle artecult - sieť umeleckých škôl vo Fínsku, kde je naša škola vedená ako partnerská škola: http://artecult.net/wpartecult/category/partners/
Odkaz na reportáž z DOD 2015, v ktorej je interview s účastníkmi odbornej stáže v rámci programu Erasmus Plus: http://www.uat.sk/player/player1.php?file=http://www.uat.sk/flash/DOD-2015.flv
Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže v denníku Pravda, v prílohe Vzdelávanie, zo dňa 7.8.2015: https://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=7.8.2015&code=3e089ba51c58c626-7959909022899188661224#30

Odkaz na zaznam v kronike školy
Odkaz na zaznam v kronike školy


Odkaz na prezentáciu Erasmus Plus študentov, prezentovanú počas triednických hodín:Finsko Erasmus Plus.pdf
Odkaz na fotky z besedy o realizácií odbornej stáže v rámci programu Erasmus Plus: Beseda o odbornej stáži Erasmus Plus

Odkaz na fotodokomuntáciu z odbornej stáže študentov v rámci programu Erasmus Plus: Fotodokumentácia z Erasmus Plus stáže.

Vzdelávacie výstupy Brachna
Vzdelávacie výstupy Kološ
Vzdelávacie výstupy Pišút


Odkaz na video: Cesta do Joensuu - Fínsko
Odkaz na video: Fínsko !!!
Odkaz na video: Náš Fínsky deň - Shortstrih

Účastníci projektu:

Dušan Brachna
Grafický dizajn

Peter Kološ
Animovaná tvorba

Andrej Pišút
Animovaná tvorba


Termín študijného pobytu: 9.4 - 27.5.2015
Partnerská škola: North Karelia College, Outokumpu, Fínsko

Vo výberovej procedúre na rok 2014, v rámci programu Erasmus +, pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy
Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol návrh projektu našej školy "Moderne žiť s umením" schválený. V partnerskej škole North Karelia College, Outokumpu vo Fínsku absolvujú odbornú stáž v školskom roku 2014/15 traja naši študenti 3. ročníka:
  • Dušan Brachna - grafický dizajn
  • Peter Kološ - animovaná tvorba
  • Andrej Pišút - animovaná tvorba

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe a poskytovanie príležitostí pre študentov OVP absolvovať stáž v zahraničí.
Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá

Program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s inými organizáciami a podnikmi je zameraný na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.

ERASMUS 2015

Výberové konanie uchádzačov o participáciu na projekte Erasmus Plus 2015 bolo ukončené. Na základe stanovených kritérií boli vybraní nasledujúci žiaci:
Animovaná tvorba: Samuel Púchovský,  Monika Vargová
Grafický dizajn: Dominika Pisoňová,  Patrik Maryniak
Fotografický dizajn: Klementína Knezlová,  Kristína Roxerová

Termín stáže: 1.4-2.5.2016
Partnerská škola: Lybecker Institute of Crafts and Design, Fínsko

CHANGING LIVES. OPENING MINDS.

PROJEKT „ŽIJEME A TVORÍME SPOLOČNE“
Vo výberovej procedúre na rok 2015 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2015-1-SK01-KA102-008589.

Celkovým cieľom projektu je skvalitnenie odbornej prípravy študentov našej školy, previazaním odborných a teoretických vedomostí s praktickými a získaním možného maxima vedomostí a skúseností zo zahraničia, čo prispeje k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Škola má odborné a technologické kapacity k tomu, aby prerazila na medzinárodnej pôde a preto vyvíja aktivity na dosiahnutie tohto cieľa. Našim zámerom je vzdelávať nielen študentov, ale aj pedagógov. Neustále napredovanie školy a napĺňanie potrieb študentov si vyžaduje zavádzanie nových učebných metodík (CLIL) a prehlbovanie medzinárodnej spolupráce.
Odbornej stáže sa zúčastnia 6 študenti tretieho ročníka, ktorí budú spĺňať nasledujúce kritériá: plnoletosť, komplexné zhodnotenie odbornej spôsobilosti na hlavných predmetoch v danom odbore, hodnotenie výborný z anglického jazyka, študijný priemer do 2,5 v celkovom hodnotení za predošlé klasifikačné obdobie, žiadne neospravedlnené hodiny a veľmi dobré správanie počas doterajšieho štúdia.
Jadro stáže tkvie v štúdiu študijného programu audiovizuálna komunikácia, ktorý bude prebiehať aj v anglickom jazyku v odboroch animovaná tvorba, grafický dizajn a fotografický dizajn.
Hlavným cieľom študentov animovanej tvorby je získať teoretické znalosti a praktické zručnosti z klasickej a počítačovej animácie, naučiť sa pracovať s uvedenými animačnými softvérmi a využívať ich. Na základe získaných znalostí filmovej dramaturgie, tvorby storyboardu, rozmanitosti technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého filmového tvorcu (animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu). Výstupom stáže študentov študijného odboru animovanej tvorby bude vytvorenie krátkometrážneho animovaného filmu na danú tému. Študenti grafického dizajnu sa budú oboznamovať s jednotlivými softvérmi, získajú všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Výstupom stáže z grafického dizajnu bude vytvorenie originálneho produktového dizajnu.
Charakterový portrét, fotodokument na zadanú tému a katalóg budú očakávané výstupy študentov fotografického dizajnu. Študenti prostredníctvom práce na zadaniach lepšie porozumejú fotografii ako forme umenia spojenej s dokumentačnou a propagačnou funkciou.
Počas absolvovania stáže budú účastníci obohatení o nové komunikačné, vizuálne a interaktívne prvky. Očakávaným výsledkom je prínos k odbornému aj kultúrnemu rastu účastníkov projektu. Moderný edukačný proces s možnosťami zahraničných odborných stáží umožňuje študentom nebyť len objektmi tohto procesu, ale aj subjektmi s možnosťami zásahov do študijného programu vlastnou aktivizáciou a tvorbou vlastného poznania.
V súvislosti s prípravou na budúce povolanie sa rozvíja schopnosť kooperácie, komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a vštepujú sa metódy na riešenie problémov. Študenti budú mať priestor na sebarealizáciu a objavovanie, rozvinú sa tu digitálne kompetencie v oblasti vedy a techniky a tiež iniciatívnosť a podnikavosť.

Odkaz na stretnutie s učiteľmi z Lybecker Institute of Crafts and Design: 1.fotka 2.fotka
Odkaz na informačný seminár o Fínsku na Filozofickej fakulte UK: http://www.uat.sk/aktuality/seminarfinsko.html
Odkaz na blog Lybecker Institute of Crafts and Design o mobilitach:
http://www.raahenedu.fi/blogit/2016/04/13/slovak-students-in-lybecker-institute-raahe-finland/
Odkaz na fotodokumentáciu z odbornej stáže študentov v rámci programu Erasmus Plus 2015: http://www.uat.sk/aktuality/odborna-staz-erasmus-2015.html
Odkaz na Moodle artecult - sieť umeleckých škôl vo Fínsku, kde je naša škola vedená ako partnerská škola: http://artecult.net/wpartecult/academy-of-animation/


Diseminácia výsledkov:
Odkaz na prezentáciu, ktorá bola prezentovaná počas triednických hodín: Prezentácia o Lybecker
Odkaz na článok v denníku Pravda, v prílohe Vzdelávanie zo dňa 10.5.2016: Článok v denníku Pravda
Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže v školskom časopise "Create": Článok v školskom časopise
Odkaz na článok o absolvovaní odbornej stáže na webstránke Učiteľské Noviny: Článok v Učiteľských novinách

Odkaz na video: Video z vyučovacích hodín printamkingu

Vzdelávacie výstupy:
Odkaz na fotografie zo zakázky Strednej odbornej školy v Raahe:
1.fotka 2.fotka 3.fotka 4.fotka 5.fotka 6.fotka
Odkaz na záverečnú prácu študentky fotografického dizajnu Klementíny Knezlovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu študentky fotografického dizajnu Kristíny Roxerovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu študenta grafického dizajnu Patrika Maryniaka: Práca študenta
Odkaz na záverečnú prácu, 3D model produktového dizajnu, študenta grafického dizajnu Patrika Maryniaka: Práca študenta
Odkaz na záverečnú prácu študentky grafického dizajnu Dominiky Pisoňovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu, 3D model produktového dizajnu, študentky grafického dizajnu Dominiky Pisoňovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu študenta animovanej tvorby Samuela Púchovského: Práca študenta
Odkaz na záverečnú prácu, animovaný film, študentky animovanej tvorby Moniky Vargovej: Práca študentky
Odkaz na záverečnú prácu, pohyb objektu, študentky animovanej tvorby Moniky Vargovej:
Práca študentky 1 Práca študentky 2 Práca študentky 3 Práca študentky 4
Účastníci projektu:


Klementína Knezlová
Fotografický dizajn

Kristína Roxerová
Fotografický dizajn

Patrik Maryniak
Grafický dizajn

Dominika Pisoňová
Grafický dizajn

Samuel Púchovsky
Animovaná tvorba

Monika Vargová
Animovaná tvorba

Študenti- prihlášky na ERASMUS mobility
Výzva na podávanie prihlášok pre študentov 3.ročníka na štipendijný pobyt v rámci programu ERASMUS na školský rok 2015/2016

   Študent, záujemca o ERASMUS mobilitu, odovzdá dolu uvedené materiály Erasmus koordinátorovi (Mgr. Zuzana Štochmalová, 4.poschodie, č. d. 603) najneskôr do 24. 10. 2015: 

1. Tlačivo prihlášky na Erasmus mobilitu.

Kritéria výberu:
a/ plnoletosť v čase prebiehania mobility (apríl 2016)
b/ doterajšie študijné výsledky
c/ jazyková vybavenosť
d/ reprezentácia školy (účasť na aktivitách)
e/ motivácia
ERASMUS 2018

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby mohla vďaka finančnej podpore od Európskej Únie, programu Erasmus+, realizovať svoj projekt s názvom FotoRiga. Komisia vybrala štyri žiačky fotografického dizajnu, ktoré sa zúčastnili zahraničnej stáže v Lotyšsku. Ich cieľom bolo naučiť sa pracovať s veľko- a strednoformátovými kamerami a zachytiť mestskú krajinu hosťujúceho mesta Rigy.Základné informácie:

Názov projektu: FotoRiga
Termín stáže: 6.11. - 3.12.2018
Partnerská škola: Nacionala Makslu Viduskola, Riga, Lotyšsko
Účastníci stáže:


Nina Fialová Rebecca Cepková Annamária Jelínková Barbora Drobná

Sprevádzajúca učiteľka: Mgr. Katarína Lazárová
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Korenková

Popis projektu:

Na partnerskej škole Nacionala Makslu Viduskola v Rige sa v štvrtom ročníku orientujú na umeleckú fotografiu. Ich fotografický ateliér je vybavený stredno- a veľkoformátovými fotoaparátmi Linhof a Pinhole Camera. Ich skúsenosti a technické vybavenie vidíme ako príležitosť obohatiť našich študentov odboru fotografický dizajn o tento typ vzdelávacích kompetencií. Naši študenti sa zúčastnia mesačnej stáže na partnerskej škole, kde vypracujú zadanie: Vytvoriť 15-20 stredno- a veľkoformátových fotografií s použitím fototechniky Linhof alebo Pihnole Camera s témou mestskej krajiny v Rige a okolí. Prácu stážistov budú viesť a na konci stáže hodnotiť odborní pedagógovia prijímajúcej organizácie. Cieľom je, aby sa študenti naučili používať spomenuté kamery a využiť ich možnosti pre fotografický tvorivý akt a majú byť vedení k umeleckej fotografii, kde sa prejaví vplyv prostredia, zastihnú kultúru krajiny a v ich diele bude postrehnuteľný ich jedinečný autorský rukopis. Zároveň si majú zvýšiť jazykové kompetencie a majú získať skúsenosť práce v medzinárodnom kolektíve. Vzdelávacie výstupy sú zhrnuté do nasledovných kompetencií: Ovládanie teoretických vedomostí o práci so stredno- a veľkoformátovými kamerami; vytvorenie skíc; využitie technických možností zadanej fototechniky; nájsť optimálne výtvarné vyjadrenie; schopnosť urobiť fotografie na vysokej technickej úrovni a vytvoriť fotografické umelecké dielo s obsahom. Vzdelávacie výstupy súčasťou hodnotiaceho formulára, ktorého výsledok bude prenesený do národnej klasifikácie a známka bude zapísaná ho prislúchajúceho klasifikačného obdobia. Pedagógovia našej školy získajú prehľad o spôsobe výučby umeleckej fotografie v hostiteľskej škole a môžu vhodné postupy zahrnúť do učebných osnov.

Priebeh stáže:

Účastníčky mobility pracovali na zadaní, ktoré dostali v škole pred nástupom na stáž. Ich tútorom, ktorý mal na starosti získavanie vedomostí a zručností v oblasti veľko- a strednoformátovej fotografie bol odborný pedagóg umeleckej fotografie, pán učiteľ Raimo Lielbridis. Žiačky najprv získali teoretické vedomosti o práci s veľko- a strednoformátovými kamerami a o fotografovaní mestskej kamery. Následne vytvorili fotografické skice, ktoré vytriedili a konzultovali s tútorom Lielbridisom. Na základe skíc stážistky pristúpili k fotografovaniu s kamerou Linhof. Naučili sa kipovať (špeciálna technika vyrovnávania hrán), pracovali s hĺbkou ostrosti a s poltónmi. Učiteľ viedol stážistky nielen pri technickom procese práce, ale aj z hľadiska umeleckého vyjadrenia. Cieľom bolo, aby žiačky dokázali vo fotografiách zachytiť svoj vlastný umelecký zámer a autorský rukopis Stážistky sa však zúčastňovali aj vyučovania iných predmetov, ktoré bežne študenti fotografického dizajnu v rozvrhu majú: maľba, modelovanie, navrhovanie, videotvorba, grafický dizajn, animácia a iné.Vzdelávacie výstupy

Účastníčky stáže priniesli vyvolané stredno- a veľkoformátové fotografie. Zverejňujeme náhľad na fotky v elektronickej podobe každej z účastníčok.
Odkaz na vypracovanie zadania Annamárie Jelínkovej
Odkaz na vypracovanie zadania Niny Fialovej
Odkaz na vypracovanie zadania Rebeccy Cepkovej
Odkaz na vypracovanie zadania Barbory Drobnej

Zhodnotenie vzdelávacích výstupov
Stážistky hodnotil ich tútor, pán učiteľ Raimo Lielbridis podľa hodnotiaceho formulára, ktorý bol súčasťou projektu. Hodnotili sa v ňom jednotlivé kompetencie a čiastkové vzdelávacie výstupy podľa vopred stanovených kritérií. Zároveň dostali certifikát od hosťujúcej školy, ktorý dokladá ich úspešnú účasť na stáži.

Hodnotenie interného odborného pedagóga, Mgr. art. Matúša Zajaca:
Naši študenti vytvorili 10-15 stredno- a veľkoformátových fotografií s použitím fototechniky Linhof s témou mestskej krajiny v Rige a okolí. Na výstupných fotografiách vo formáte 30x40, papier Ilford, je zreteľne vidieť štruktúra v architektúrach, štvrťtóny a rovné hrany pomocou kipovania. Je zrejmá práca s hĺbkou ostrosti, ktorú umožňuje použitá kamera Linhof, na rozdiel od bežných kinofilmových zrkadloviek. Splnili zámer hry s čiernobielymi tónmi a budovania kresby povrchu rôznych materiálov. Zostala zreteľná kresba aj na najtmavších a aj na najsvetlejších miestach. Expozimentria, teda práca s externým expozimetrom, v teréne priniesla poznanie o kvalite zobrazenia v určitých svetelných prechodoch - tvrdé svetlo, poltóny a tiene, čo je citeľné vo výstupných fotografiách. Študenti zvládli vyvolávať svoje fotografie chemickým procesom a tým sa stali súčasťou nielen fotografovania, ale aj laborantskej práce. Naučili sa rozoznávať rôzne postupy pri vyvolávaní negatívov ako aj pozitívov. Fotografie vyvolávali vo vývojke Fomadon LQN na pozitív a zvlášť na negatív ustálili v univerzálnom ustaľovači značky FomaFix. Použili zväčšovák LPL 7700 Black and White Triple Condenser Enlarger, na ktorom si nastavili kontrasty a čas expozície. Fotografie sú ukážkou rôznorodosti práce s materiálmi. Je viditeľný rozdiel práce s jednotlivými formátmi. Fotky splnili umelecký rámec žiačok tretieho a štvrtého ročníka stredoškolského štúdia. Študenti spoznali náročné postupy, ktoré sa používajú v profesionálnej ateliérovej praxi s využitím na reklamu, fotenie architektúry a inscenovanej fotografie. Projekt splnil ciele i očakávania vo forme aj obsahu odovzdaných prác.

Diseminácia výsledkov

1. Práce stážistiek sú prezentované v priestoroch, kde sa vystavujú práce žiakov fotografického dizajnu

2. Žiačky 6.12.2018 informovali verejnosť pásmom štyroch prezentácií o svojej stáži v rámci dňa otvorených dverí SSUŠAT. Odkaz na prezentáciu

3. Žiačky 17.12. 2018 informovali žiakov našej školy o svojej stáži a ich výsledkoch. Nasledovala diskusia o prínosoch a výhodách stáže, o školskom systéme v Lotyšsku, o prístupe učiteľov a pod.

4. Dňa 19.2.2019 účastníčky projektu poučili svojich spolužiakov z odboru o histórii veľko- a strednoformátovej fotografii, o jej špecifikách, výhodách, umeleckých výnimočnostiach a aj o technológii, ako sa tieto fotky vytvárajú a vyvolávajú. Odkaz na prezentáciu

5. V dňoch 11.2. - 14.3. 2019 sa konala výstava výtvarných prác žiakov našej školy. SSUŠAT prezentovala zároveň aj niekoľko fotografií, ktoré boli výsledkom mobilitného projektu FotoRiga. Stredno- a veľkoformátové fotografie boli doplnené informáciami o cieľoch a priebehu projektu a zároveň aj odborným hodnotením pedagóga premetu fotografická tvorba a prax - Mgr.art. Matúša Zajaca


Prihláška na výberové konanie