Kolégium Zelenej školy SSUŠ animovanej tvorby
Riadiaci pracovník: Mgr.Viera Zavarčíková
Koordinátori: Mgr. Erika Gerbócová, Mgr. Ján Mózer
Ekonomická podpora: Ing. Ľubomíra Hübnerová
Nepedagogickí zamestnanci:Pavel Hlúbik
Žiaci:
1.A - Lachkovičová Rebeka, Melicherová Miriama, Klimentová Lucia, Némethová Dorota, Líšková Hana, Čermáková Dominika
1.B - Žitný Samuel, Kozlovská Anna Magdaléna, Szabová Vanesa, Bálintová Karolína, Poljak Gabriel Jan, Janotka Lukáš, Ácsová Sára, Drozda Norbert, Oros Roman
2.A - Adam Čurko, Kristína Kimličková, Ema Fručeková, Annamária Hubertová, Kačkovičová Lujza, Juríček Denis
2.B - Steinemann Daniel, Ištvánffy Ivan, Hambálková Monika, Beke Richard
3.A - Lucia Krútelová, Ema Kraščeničová, Miroslava Koutná, Alinka Petrová, Lenka Strnátová, Katarína Jelínková, David Ftorek, Lukáš Čermák, Dominika Janečková, Ivana Pišútová, Eva Štefková
3.B - Natália Jankechová, Cynthia Tóthová, Linda Kakviczová, Nina Némethová, Emma Farkašová, Gunár Jakub, Hosmaj Michal, Jelínková Annamária, Mažár Kristián, Drobná Barbora


Aj takto sa to dá, práca nášho žiaka z 2.B Mareka Brinzíka
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená
do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete, do ktorého je zapojených cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Z tohto počtu je na Slovensku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a ako najväčší environmentálny program na svete získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Jeho medzinárodným koordinátorom je nezisková organizácia FEE (Foundation for Environmental Education). Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta, napr. v Českej republike nesie tento program názov Ekoškola. Naša škola je nositeľom vlajky Zelenej školy už ôsmy školský rok a medzinárodný certifikát Zelenej školy získala trikrát. Prvý raz za úspešné absolvovanie 2-ročného cyklu s témou ODPAD, druhý raz s témou VODA a tretí raz tematikou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. V tomto školskom roku (2018/2019) na našej škole funguje ďalšie, už štvrté 2-ročné obdobie, v ktorom chceme obhájiť titul Zelená škola. Prioritná činnosť certifikačného obdobia je ODPAD Info o programe Zelená škola: www.zelenaskola.sk, www.facebook.com/zelena.skola
Info: www.zelenaskola.sk, www.facebook.com/zelena.skola

Škola postupuje podľa programu – METODIKA 7 KROKOV:
  1. Kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
  2. Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (viď Environmentálny akčný plán);
  3. Environmentálny akčný plán (EAP) - dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;
  4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
  5. Pro-environmentálna výučba - environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a v Školskom vzdelávacom programe;
  6. Informovanie a spolupráca - presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
  7. Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému (ponuka prioritných tém na výber: ODPAD, VODA, ENERGIA, DOPRAVA A OVZDUŠIE, ZELENÉ ÚRADOVANIE A OBSTARÁVANIE, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY). Realizácia programu Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť získava na rozmanitosti a pestrosti.

AKTIVITY ZELENEJ ŠKOLY:
Čistenie Chorvátskeho ramena
AJ TENTO ROK SA PODARILO ZELENEJ ŠKOLE SSUŠAT VYČISTIŤ CHORVÁTSKE RAMENO. Ďakujeme Erike Gerbócovej, pedagógom a všetkým študentom...
>> odkaz na fotky <<
Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO
07.10.2018 sa konal Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO. Príhovor pani riaditeľky ZOO sa konal pri výbehu medveďa hnedého, ktorý po vlkoch sa stal predmetom nového projektu na nový výbeh. Mali sme možnosť viesť aj diskusiu ohľadom sponzorstva našej školy a aktivitách na zlepšenie situácie zvierat v ZOO, ktoré u nás rozvíjame u študentov v rámci enviromentálnej výchovy. SSUŠAT zastupovala naša predsedníčka Zelenej školy, Mgr. Erika Gerbócová, s manželom.
>> odkaz na fotky <<
Naši študenti na Ekotopfilm
Našu školu reprezentovali na EKOTOPFILME študenti Jakub Bondor a Zuzana Karsayová (3A), ktorí v spolupráci s pánom Janáčim vytvorili videoklip o problematike odpadu. TENTO VIDEOKLIP OTVÁRAL PREMIETANIE JUNIOR EKOTOPFILM
>> odkaz na fotky <<
Čistenie Chorvátskeho ramena
Naši študenti vrámci environmentálne vzdelávacieho programu Zelenej školy už opätovne robili poriadok, zbierali odpad pri Chorvátskom ramene v blízkosti našej školy.
>> odkaz na fotky <<
Smetiari medzi nami
21.4.2018 sa v rámci Bratislavských mestských dní 2018 konalo na Tyršovom nábreží podujatie s názvom "Smetiari medzi nami" . V rámci celodenných podujatí, ktoré sú zamerané na ekologickú likvidáciu odpadu sa odprezentovala aj naša škola, ktorá ukázala, akým spôsobom sa dokáže odpad premeniť na umelecké dielo.
>> odkaz na fotky <<
Darovanie vecí z burzy nepotrebných vecí
Po našej burze nepotrebných vecí, ktorá sa konala na škole dňa 27.02. 2018, sme sa rozhodli, že veci, ktoré nám zostali darujeme ľuďom, ktorí to potrebujú. Darovanie prinieslo so sebou dva úžasné pocity – pomoc blížnemu a vedomie, že sme ušetrili našu planétu od ich skorého pobytu na preplnených skládkach. Darovania sa zúčastnili žiaci 2.A triedy spolu s Mgr. Erikou Gerbócovou a veci poputovali do Strediska sociálnych služieb v Petržalke.
>> odkaz na fotky <<
Burza nepotrebných vecí
Dňa 20. februára 2018 bol Svetový deň sociálnej spravodlivosti
Na prízemí našej školy sa uskutočnila ďalšia z našich búrz nepotrebných vecí, ktorá umožňuje zakúpiť si rôzne veci za symbolickú cenu 0,50 eur a okrem toho pomáha prírode, nakoľko mnohé z tých vecí by ich pôvodný majiteľ zahodil pravdepodobne do odpadu.
Burza sa uskutočnila 27. februára 2018 na prízemí SSUŠAT.
>> odkaz na fotky <<
Ekologická výstava Avion shopping park Bratislava
Dňa 22.02. 2018 sme v rámci Kolégia Zelenej školy absolvovali ekologickú výstavu v nákupnom centre Avion shopping park v Bratislave, ktorá bola zameraná na recykláciu a predchádzanie odpadu. Výstava bola veľkou inšpiráciou, nakoľko obsiahla v sebe všetky materiály a možnosti, ako s nimi ďalej nakladať. Pre širokú verejnosť usporiadatelia pripravili tzv. „Céčkomat“, ktorý za vhodenú plastovú fľašu vydal zábavku nášho detstva „céčka“. Celá akcia sa niesla vo veľmi príjemnom a zábavnom duchu a tešíme sa, keď podnety z nej uplatníme aj na našej škole.
>> odkaz na fotky <<Predvianočné čajové posedenie
Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu. Pre tých, ktorí si pohár zabudli boli k dispozícii plastové náhrady, ktoré po ukončení akcie boli zrecyklované. Ďakujeme všetkým zúčastneným za to, že vytvorili úžasnú atmosféru v predvianočný čas a taktiež všetkým, ktorí svojim dobrovoľným príspevkom podporili naše aktivity, aby sme sa takto mohli stretávať čo najviac.
>> odkaz na fotky <<
Kontrola Zelenej školy
Dňa 12.5.2017 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Hlavná koordinátorka programu ZELENÁ ŠKOLA Bc. Miroslava Piláriková spolu s regionálnym koordinátorom Mgr. Františkom Halásom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a študentmi - členmi kolégia SSUŠAT. Následne navštívili pani zriaďovateľku a riaditeľku Mgr. Vieru Zavarčíkovú, ktorá je riadiacim pracovníkom kolégia Zelenej školy, kde vyhodnotili prácu našej školy a zosumarizovali jej výsledky. Na konci júna 2017 príde našej škole rozhodnutie, či sme úspešne absolvovali aj tento dvojročný cyklus a obhájili si tak titul ZELENÁ ŠKOLA.
>> odkaz na fotky <<
VERNISÁŽ VÝSTAVY FAREBNÁ PRÍRODA OČAMI ŠTUDENTOV SSUŠAT
>> odkaz na fotky <<
ČISTENIE CHORVÁTSKEHO RAMENA
Naši Zelenoškoláci sa rozhodli, že Chorvátske rameno v blízkosti SSUŠAT vyčistia od odpadkov, aby nielen odbremenili Matku Prírodu, ale aby aj zútulnili toto pekné prostredie pre ľudí, ktorí každodenne prechádzajú okolo neho.
>> čítaj viac <<
KŔMENIE VTÁKOV V AREÁLI ŠKOLY
Časť peňazí z burzy bola použitá na nákup krmiva pre vtáčiky, ktoré chodievajú študenti sypať do vlastnoručne vyrobených vtáčích búdok a kŕmidiel v areáli školy, aby mali vtáky z okolia školy prístup k potrave aj v zasneženom zimnom období.
>> čítaj viac <<
PREDVIANOČNÁ BURZA
Dňa 2.12.2016 zrealizovali študenti z kolégia za pomoci koordinátorov Zelenej školy predvianočnú burzu. Predtým však vyzvali pedagógov a študentov školy, aby priniesli z domu zachovalé veci, ktoré už sami nepotrebujú, no iných ľudí ešte môžu potešiť.
>> čítaj viac <<
ČAJOVÁ SEANSA
Študenti z kolégia Zelenej školy za pomoci koordinátorov sa rozhodli, že zasadia liečivé byliny, ktoré nasušia a v predvianočnom období zrealizujú čajovú seansu, na ktorej budú ponúkať ostatným študentom a zamestnancom školy čaje z liečivých bylín.
>> čítaj viac <<
VÝROBA VTÁČÍCH BÚDOK
V mesiaci november vyrobili vlastnoručne študenti z prvého ročníka 3 krásne vtáčie búdky, ktoré potom rozvešajú v školskom areáli.
>> čítaj viac <<
VENČENIE PSOV V ÚTULKU
Vo štvrtok 10.10. 2016 študenti 1.B, 3.B a členovia kolégia Zelenej školy navštívili útulok na Poliankach v Bratislave.
>> čítaj viac <<
ADOPCIA ZVIERAT V BRATISLAVSKEJ ZOO
Naša škola si adoptovala v ZOO BRATISLAVA PONÍKA SHETLANSKÉHO, MAČKU DIVÚ A VLKA EURÓPSKEHO.
>> čítaj viac <<
STRETNUTIE S JANE GOODALL
Dňa 17.05. 2016 sa študenti SSUŠAT zúčastnili Junior festivalu, na ktorom sa stretli so vzácnym hosťom Dr. Jane Goodall, Ph.D.. Pani Dr. Jane Goodall je primátologička, ktorá celý život zasvätila osvete a šíreniu posolstva ochrany životného prostredia.
>> čítaj viac <<
ZO ŽIVOTA ZELENEJ ŠKOLY
Dňa 14. apríla 2016 mali štyria fotografi našej školy česť zúčastniť sa kultúrneho programu „Zo života Zelenej školy“, aby z jeho priebehu vytvorili profesionálne fotografie.
>> čítaj viac <<
ZBER PAPIERA
SSUŠAT sa zapojila do projektu s názvom Úsmev pre strom, ktorý vyhlásila spoločnosť SHP Group (bývalý Harmasan). Keďže spoločnosť vyrába zo stromov hygienické potreby, rozhodla sa prostredníctvom škôl rozbehnúť projekt, v ktorom chce zachrániť stromy aspoň výsadbou ďalších stromčekov a zberom papiera.
>> čítaj viac <<
DEŇ VODY NA SSUŠAT
Aj napriek tomu, že už máme tému VODA úspešne za sebou, dňa 22.marca 2016 si ako pyšný nositeľ titulu Zelená škola pripomenuli Deň vody a študentom sme ponúkal počas tohto dňa vodu z vodovodu ochutenú pomarančmi, citrónmi, zázvorom a mätou.
>> čítaj viac <<
REGIONÁLNY SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY FOTILI ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY
Dňa 8.marca 2016 sa uskutočnil v priestoroch kaviarne Satori Stage regionálny seminár Zelenej školy, ktorého priebeh zdokumentovali na fotografiách aj naši ôsmi študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU: Zdenko Buzma (I.B), Matej Kováč (I.B), Natália Sklářová (I.B), Miriam Pružincová (I.B), Alex Miartuš (II.B), Richard Aufricht (II.B), Tomáš Végh (II.B) a Barbara Páleníková (III.A).
>> čítaj viac <<
ŠTUDENTI SADILI STROMY V AREÁLI ŠKOLY A V OKOLÍ ŠKOLY
Dňa 20.11.2015, v rámci témy ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, zrealizovali študenti z kolégia, za pomoci záhradníka p. Gondára a koordinátorov Zelenej školy SSUŠAT, výsadbu osemnástich listnatých a ihličnatých stromčekov.
>> čítaj viac <<


AKTIVITY NA TÉMU VODA:
KONTROLA ZELENÁ ŠKOLA
Dňa 14.5.2015 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou Voda.
>> čítaj viac <<
REPORTÁŽ Z VERNISÁŽE VÝSTAVY NAŠEJ ŠKOLY V TV BRATISLAVA
V mesiaci máj 2015 odvysiela TV BRATISLAVA reportáž z vernisáže výstavy našej školy s názvom SPÝTAJ SA VODY. Samotná reportáž ukazuje nielen práce našich študentov vytvorené v rámci programu ZELENÁ ŠKOLA, ale podáva aj fakt, že im nie je ľahostajné životné prostredie. Zároveň môže pritiahnuť televíznych divákov aj na jej osobnú návštevu.
>> čítaj viac <<
JARNÉ UPRATOVANIE V OKOLÍ ŠKOLY
V rámci výchovy a vzdelávania sa študenti každoročne zapájajú do zbierania odpadov v areáli školy, čím prispievajú ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu prostredia, v ktorom trávia väčšinu času.
>> čítaj viac <<
VYHODNOTENIE VÝSTUPNÉHO DOTAZNÍKA
Výstupného dotazníka sa zúčastnilo 101 respondentov, z toho 44 mužov, 57 žien, konkrétne 43 prvákov, 26 druhákov, 21 tretiakov a 11 zamestnancov.
>> čítaj viac <<
VÝSTUPNÝ DOTAZNÍK O PITÍ VODY ZO ŠKOLSKÉHO VODOVODU
Koordinátori Zelenej školy SSUŠAT – Mgr. Adela Vrbová a Mgr. Ján Mózer upravili začiatkom mája 2015 pôvodný vstupný dotazník na výstupný dotazník, aby zistili, či sa zvýšilo pitie vody o 10 % percent, ako si to stanovili na začiatku 2- ročnéhu cyklu, ešte v roku 2013. Dotazník rozdali svojim kolegom a žiakom. Dotazník
VERNISÁŽ VÝSTAVY SPÝTAJ SA VODY
Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila v CikCak Centre, v Petržalke, vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY. Na výstave, ktorá potrvá do 22.5.2015 môžu návštevníci uvidieť fotografie, maľby, kresby a objekty, ktoré vytvorili študenti našej školy, na tému VODA, v rámci medzinárodného environmentálneho programu ZELENÁ ŠKOLA.
>> čítaj viac <<
ZHOTOVENIE VIDEA K VERNISÁŽI VÝSTAVY
Na vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY sme zhotovili krátke video, v ktorom sme predstavili fungovanie programu Zelená škola na našej škole. Video sme zároveň doplnili nielen o rôznorodé práce študentov na tému VODA, ale aj o video vytvorené počas Dňa Zeme, kedy sme všetci na škole pili počas celého dňa len limonády a čaje.
>> čítaj viac <<
VIDEO ZO DŇA ZEME A ZELENÝCH ŠKÔL - ZÁVÄZOK PRE ZEM
21.4. 2015, deň pred DŇOM ZEME, sme si dali na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave ZÁVÄZOK PRE ZEM (ako aktivitu ku DŇU ZELENÝCH ŠKÔL) a natočili sme video, na ktorom študenti kolégia Zelenej školy SSUŠAT podávajú limonádu a čaj ostatným študentom do ich vlastnoručne omaľovaných pohárov.
>> čítaj viac <<
DEŇ ZEME
Medzinárodný program - Zelená škola vyzval všetky školy, ktoré sú súčasťou tohto programu, aby sa počas týždňa 20.-26.4.2015 zapojili do aktivity Deň Zelených škôl a urobili počas jedného dňa záväzok pre Zem, keďže je 22.4.2015 DEŇ ZEME.
>> čítaj viac <<
VODNÝ KARNEVAL
Dňa 26.2.2015 sa na našej škole uskutočnil VODNÝ KARNEVAL, ktorý usporiadali členovia kolégia Zelenej školy SSUŠAT za podpory pani zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej. Zúčastnili sa ho študenti našej školy v maskách, ktoré si vlastnoručne zhotovili na hodinách VYP.
>> čítaj viac <<
PÍSANIE ESEJÍ O VODE
Počas februára, v rámci programu Zelená škola, písali žiaci prvého a druhého ročníka na predmete anglický jazyk eseje, z ktorých tie najlepšie tu pre Vás uverejňujeme.
>> čítaj viac <<
PÍSANIE BÁSNÍ O VODE
Počas decembra, v rámci programu Zelená škola, písali žiaci prvého a druhého ročníka na predmete slovenský jazyk a literatúra básne, z ktorých tie najlepšie tu pre Vás uverejňujeme.
>> čítaj viac <<
HLASOVANIE ZA NAJKRAJŠIU SELFIE-FOTKU S POHÁROM
Milí priatelia školy,
hlasujte za najkrajšiu selfie-fotografiu s vlastnoručne maľovaným pohárom.
>> čítaj viac <<
HLASUJTE ZA NAKRAJŠÍ MAĽOVANÝ POHÁR
Milí priatelia školy,
prosíme Vás, hlasujte za najkrajší pohár. Podporíte tak žiakov našej školy, ktorí si vlastnoručne omaľovali svoj pohár v rámci programu Zelená škola, s prioritnou témou VODA.
>> čítaj viac <<
FOTENIE POHÁROV
Na konci novembra koordinátori Zelenej školy spolu s pani učiteľkou vyučujúcou predmety v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN zrealizovali dvojhodinové stretnutie, na ktorom študenti fotografie odfotili maľované poháre žiakov. Fotografie budú následne zverejnené na stránke školy, na ktorej môžu všetci návštevníci hlasovať o najkrajšie maľovaný pohár.
Zároveň počas dvojhodinovky zrealizovali so žiakmi celej školy fotenie selfie-fotiek, ktoré budú taktiež zverejnené na stránke školy ako súťažné fotografie s možnosťou hlasovania výhercu.
>> čítaj viac <<
MAĽOVANIE POHÁROV
V priebehu októbra dostal každý žiak našej školy sklený pohár, ktorý so mohol ľubovoľne omaľovať na predmetoch VÝTVARNÁ PRÍPRAVA, FIGURÁLNE KRESLENIE a MODELOVANIE.
>> čítaj viac <<
ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV
Počas septembra využili žiaci z kolégia vyučovací predmet BIOLÓGIA na to, aby pod vedením koordinátorky Mgr. Adely Vrbovej zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s cieľom prilákať nových študentov z tried 1.A a 1.B.
>> čítaj viac <<
ZBER PODPISOV V STAROM MESTE
Zber podpisov na podporu našej petície sme zrealizovali prostredníctvom zverejnenia petičného hárku nielen na stránke školy, ale aj na ekologickej stránke (www.ekoforum.sk), ďalej oslovením rodičov našich študentov, ale aj oslovením samotných študentov nad 18 rokov a v neposlednom rade dobrovoľným podpisovaním petičného hárku na vrátnici a na sekretariáte pani generálnej riaditeľky.
>> čítaj viac <<
DENNÍK PRAVDA - ČLÁNOK O NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE A O NAŠEJ PETÍCII
Dňa 2.7.2014 vyšiel v denníku PRAVDA článok o nelegálnej výstavbe na Jarovskom ramene, taktiež aj o našej petícii, ktorý si môžete prečítať na stránkach denníka Pravda.
PETÍCIA PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE
Naša škola, ako nositeľka titulu Zelená škola, sa rozhodla podať petíciu proti nelegálnej výstavbe na Jarovskom ramene, kde majitelia hausbótov zasahujú do biotopov a značne znečisťujú zásoby podzemných vôd. Pre podporu našej iniciatívy boli oslovení všetci naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, taktiež aj priatelia školy. Triedni učitelia zase oslovili rodičov a koordinátor Zelenej školy oslovil cez školský rozhlas aj študentov, ktorí už majú 18 rokov a viac. Tí, ktorí majú záujem, môžu petíciu podporiť na stránke www.uat.sk, kde je petícia aj v elektronickej podobe.
>> čítaj viac <<
KAMPAŇ MODRÝ GOMBÍK 2014 (14. 5. 2014)
Dňa 14. 5. 2014 sa zapojili študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT, ako dobrovoľníci, do kampane Modrý gombík 2014. Pod vedením koordinátorov zrealizovali zbierku najprv v našej škole a následne aj v jej okolí. Výťažok zo zbierky poputoval na realizáciu trojročného projektu, prostredníctvom, ktorého chce UNICEF docieliť, aby sa pitná voda stala základom života všetkých detí v Ugande.
>> čítaj viac <<
EXKURZIA V LUŽNÝCH LESOCH (7.5.2014)
Dňa 7.5. 2014 sme využili ponuku z Inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE a absolvovali sme so študentmi kolégia Zelenej školy SSUŠAT exkurziu na Sihoť, konkrétne do Bratislavských luhov.
>> čítaj viac <<
SVETOVÝ DEŇ VODY NA NAŠEJ ŠKOLE (21.- 22.3. 2014)
Hoci tohtoročný Svetový deň vody vyšiel až na sobotu (22.3.2014), nám to nebránilo v tom, aby sme ho ako Zelená škola oslávili ešte deň predtým, teda v piatok (21.3.2014). Náš zámer osláviť Svetový deň vody podnietil navyše aj fakt, že naša škola práve prechádza ďalším dvojročným certifikačným obdobím programu ZELENÁ ŠKOLA a to s prioritnou témou – VODA.
>> čítaj viac <<
GRANTOVÝ PROGRAM "POMÁHAME VYRÁSŤ"
Dňa 15.1.2014 bol projekt našej školy (pod záštitou programu Zelená škola) posunutý do verejného hlasovania, kde o výhre, resp. získaní grantu (na zážitkovú exkurziu pre našich žiakov - členov Zelenej školy) mohli rozhodnúť už aj verejnosť, teda aj my. Týmto spôsobom mali odmenu za ich snahu a čas. Z celkového počtu 20 projektov IKEA finančne podporila 10 projektov s najväčším počtom hlasov. Hlasovanie prebiehalo do 30.1.2014.
AKTUALIZÁCIA NÁSTENNEJ TABULE NA NOVÚ PRIORITNÚ TÉMU - VODA
Aktualizáciu nástennej tabule na novú prioritnú tému – VODA, s menným zoznamom nového kolégia a so všeobecnými potrebnými informáciami sme zrealizovali v novembri 2013.
Tabuľa sa nachádza na druhom poschodí hlavnej budovy na chodbe. Aktualizovaná nástenná tabuľa
ROZBOR VODY
Mnoho respondentov sa v dotazníku vyjadrilo, že vodu zo školského vodovodu začnú piť za podmienok, že budú mať podklad o nezávadnosti vody. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli dať vodu zo školského vodovodu na rozbor. Fyzikálno-chemický rozbor vody ukázal, že voda z nášho školského vodovodu je pitná a vyhovuje všetkým kritériám, ktoré by pitná voda mala mať. Protokol z rozboru vody zo školského vodovodu
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Pri vyhodnocovaní dotazníka je v prvom rade potrebné naznačiť niekoľko faktografických dát:
Zber údajov od respondentov sa uskutočnil v mesiacoch október až december - v závislosti od času triedneho pedagóga príslušnej triedy. Na testovaní sa zúčastnilo 116 osôb, z čoho bolo 60 žien a 56 mužov. V tomto počte bolo zahrnutých 21 zamestnancov školy. Odpovede respondentov
>> čítaj viac <<
VSTUPNÝ DOTAZNÍK O PITÍ VODY ZO ŠKOLSKÉHO VODOVODU
Koordinátori Zelenej školy SSUŠAT – Mgr. Adela Vrbová a Mgr. Ján Mózer zhotovili v mesiaci október 2013 dotazník, aby zistili, aká je situácia s pitím vody zo školského vodovodu nielen u žiakov, ale aj u pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Dotazník rozdali svojim kolegom a žiakom. Dotazník
POSTUP PO VYTVORENÍ KOLÉGIA A ENVIRONMENTÁLNOM AUDITE ŠKOLY
Po vytvorení Kolégia Zelenej školy a po nasledujúcom Environmentálnom audite školy, sme si spolu so žiakmi na jednom stretnutí zvolili na najbližšie dvojročné obdobie prioritnú tému – VODA.
Pred samotným začatím vytvárania Environmentálneho akčného plánu sme si stanovili dva ciele:
1. cieľ: Zvýšiť pitie vody zo školského vodovodu o 10%
2. cieľ: Umelecky zobraziť tému vody vo všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch

MÁME TO!
S radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava, splnila podmienky a získala certifikát „ZELENÁ ŠKOLA“. O udelení rozhodla celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2013 v Banskej Bystrici, kde hodnotila priebeh 8. ročníka programu Zelená škola v šk.r. 2012/13.